На головну

 I. визначник ТА СИСТЕМИ |  II. МАТРИЦІ |  III. ВЕКТОРИ |  IV. ПРЯМА В ПРОСТОРІ |  V. ПЛОЩИНУ |  VI. ЛІНІЇ НА ПЛОЩИНІ |  VII. МЕЖІ |  IX. Додаток ПОХІДНОЇ |

Математика 1

  1.  II. Математика та фармакологія
  2.  Питання 1. МАТЕМАТИКА І ПСИХОЛОГІЯ
  3.  Питання 1. МАТЕМАТИКА І ПСИХОЛОГІЯ
  4.  ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАТЕМАТИКА
  5.  Карта забезпеченості студентів підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними матеріалами з дисципліни "Математика".
  6.  лестірім за?имен берілген діскретті Х кездейсо? шамасини? математікали? ?мітін таби?из
  7.  Математика

1. Матриці та операції над ними. Одинична, зворотна, транспонована, невироджена матриця. Ранг матриці.

2. Що таке базис простору? Які елементи називаються лінійно залежними?

3. Що є алгебраїчна проекція вектора? Що називається координатами вектора?

4. Визначення скалярного твори, коорд. форма.

5. Визначення векторного твори, коорд. форма.

6. Визначення змішаного твори, коорд. форма.

7. Необхідна і достатня умова ортогональності векторів.

8. Необхідна і достатня умова коллінеарності векторів.

9. Необхідна і достатня умова компланарності векторів.

10. Геом. і фіз. сенс творів векторів.

11. Різні рівняння прямої на площині. Кут між прямими. Умови паралельності і перпендикулярності прямих.

12. Різні рівняння площині (загальне, неповні, в відрізках). Кут між площинами. Умови паралельності і перпендикулярності площин.

13. Різні рівняння прямої в просторі. Кут між прямими. Умови паралельності і перпендикулярності прямих в просторі.

14. Коло, еліпс, гіпербола, парабола і їх канонічні рівняння. Ексцентриситет, директриса, фокуси кривих 2-го порядку.

15. Числова послідовність. Монотонна, обмежена, що сходиться. Нескінченно велика. Нескінченно мала.

16. Властивості збіжних послідовностей. Властивості нескінченно малих послідовностей. Зв'язок між нескінченно великими і нескінченно малими величинами.

17. Теорема Вейєрштрасса про існування межі.

18. Функція і методи її завдання. Класифікація функцій.

19. Односторонні межі. Чудові межі.

20. Неперервність функції в точці і на відрізку. Точки розриву і їх класифікація.

21. Похідна і диференціал функції. Похідна основних елементарних функції. Геометричний і фізичний зміст похідної. Рівняння дотичної і нормалі.

22. Диференційовність функції. Основні правила диференціювання. Похідна складної, зворотної, неявної функції.

23. Основні теореми диференціального числення (Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші).

24. Дослідження функції. Екстремум функції. Напрямок опуклості графіка функції. Точки перегину і асимптоти. Загальна схема дослідження функції.

25. Первісна та невизначений інтеграл, його основні властивості.

26. Таблиця основних інтегралів та основні методи інтегрування.

  X. НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ |  Завдання 18.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати