На головну

 Прийняті позначення при описі алгоритмів. |  Покроковий опис алгоритмів. |  Суть методу математичної індукції (МІ). |  Побудова докази по методу маркетингового дослідження. |  Приклади доказів з використанням методу маркетингового дослідження. |  Використання методу МІ для дослідження алгоритмів (на прикладі узагальненого алгоритму Евкліда). |  Недетермінірованние і детерміновані алгоритми. |  Розділи математичної логіки, представлення операцій булевої логіки через безлічі і їх відображення за допомогою діаграм Ейлера-Венна. |  Перетин множин, тавтологія, протиріччя, доповнення та області взаємодії двох множин на діаграмі Ейлера-Венна. |  Таблиці істинності для диз'юнкції і кон'юнкції. |

Властивості алгоритмів.

  1.  I. Будова і властивості металів.
  2.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  3.  III. Олігосахариди. Їх будова, властивості, представники
  4.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  5.  V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)
  6.  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)
  7.  А. Властивості і види рецепторів. Взаємодія рецепторів з ферментами і іонними каналами

Крім того, що алгоритм це звід кінцевого числа правил, які задають послідовність виконання дій при вирішенні завдання, він повинен мати наступні властивості:

1) Кінцівка (ФІНІТНОГО) - будь-який алгоритм повинен закінчуватися за кінцеве число кроків. Наприклад, алгоритм пошуку НСД задовольняє цій умові. Ш1 значення залишку r ? n, і якщо r ? 0, то до наступного виконання Ш1 значення n зменшується таким чином виходить спадна послідовність цілих "+" n, який закінчується, коли r = 0, тобто за кінцеве число раз.

2) Визначеність - кожен крок алгоритму має бути точно визначений. Дії, які необхідно виконати, повинні бути строго і недвозначно задані в кожному можливому випадку.

3) Введення вихідних даних - будь-який алгоритм має деяке число вхідних даних, які задаються йому до початку роботи. Ці дані беруться з конкретного допустимого безлічі. Наприклад, для алгоритму пошуку НСД вхідних величини m і n вибираються з безлічі натуральних чисел.

4) Висновок результату (результатів) - Будь-який алгоритм завжди має 1 і кілька вихідних величин, які мають певне відношення до вихідних даних, і виходять в результаті їх аналізу і обробки в ході виконання алгоритму.

5) Ефективність- В загальному випадку це означає, всі операції, які виконуються в алгоритмі, повинні бути досить простими і виконуватися за допустимий кінцевий час. Якщо існує декілька алгоритмів вирішення цього завдання, необхідно вибрати більш ефективний алгоритм. Це означає, що для заданого алгоритму потрібно знайти його робочі характеристики:

а) Це час виконання роботи алгоритму, в залежності від обсягу вхідних даних;

б) обсяг пам'яті необхідний для проведення обчислень.

6) Правильність алгоритму - Це здатність алгоритму дати правильні результати вирішення поставленого завдання. Практично правильність алгоритму підтверджується в результаті проведення великої кількості випробування в яких перевіряються всі можливі випадки і стану, що враховуються в реалізації даного алгоритму.

Теоретично довести правильність роботи будь-якого алгоритму можна за допомогою методу МАТІНДУКЦІІ.
 Опис алгоритмів у вигляді блок-схем. |  Критерії ефективності та складність алгоритмів.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати