Головна

Mass Media | Ex. 2. Fill in the gaps with the type of the film. | Ex.5.Listening | What are economic, social and cultural rights | Ex. 2. Cut out each statement and glue under Right or Responsibility. Explain why your group decided it was a either | Ex.4. Translate the highlighted word correctly. | Probability of occurence | Ex.4.Listening | Ex.5.Listening | Greek schools of mathematics. |

Семестр

  1. I семестр
  2. II семестр
  3. II-семестр
  4. III семестр
  5. В V семестре
  6. В период промежуточной аттестации осеннего семестра 2014/2015 учебного года
  7. ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Астана

1. Курс құрастырушылары: Дұйсенгалиева Айгул Әбунагимкызы - шетел тілдері кафедрасының аға оқытушысы

Байланыс телефоны: 8 (7172) 70-95-00 (32-222), adusengalieva@mail.ru

Ғылыми қызығушылығ: шетел тілін оқытудағы мәдениаралық қарым-қатынас

2. Шетел тілі. Код: ShT211

Кредит саны - 2

3. Оқу пәнінің жүргізілу уақыты мен орны: 4- семестр, сабақ кестесіне сәйкес.

4. Оқу пәнінің алғышарттары: «Шетел тілі» (ағылшын тілі) (барлық жеткілікті деңгей: В1).

Курс өткеннен кейін қойылатын шарт: -

5. Пәннің сипаттамасы:

5.1. Оқу пәнінің бағыты.Берілген курс гуманитарлық бағыт мамандықтары үшін әлеуметтік-гуманитарлық циклдың міндетті пәндерінің бірі «Кәсіби бағыттағы шетел тілі» (ағылшын тілі) пәні бойынша «Математикалық және компьютерлік моделдеу», «Механика», «Математика» мамандықтарының бакалаврын даярлауға арналған. Курс, болашақ маманның шетел тілін мәдениаралық және кәсіптік қарым-қатынас құралы ретінде меңгеруін, жалпыадамзаттық ұстанымдарға араласу және шетел мәдениетін қабылдауға даярлығын қамтамасыз етуге бағытталған.

5.2. Мақсаты: базалық стандарт деңгейі (В2) бойынша шеттілдік білімді жүзеге асыру үдерісінде тілдік емес мамандықтар студенттерінің мәдениаралық-қатысымдық құзіретін қалыптастыру.

5.3. Курс міндеттері:

- шетел тілінде «Математикалық және компьютерлік моделдеу», «Механика», «Математика» мамандықтарының терминологиясы мен лексикасын (600 лексикалық бірлік) қолдану дағдысын меңгерту;

- сөйлеу қызметі түрлерінің барлығын пайдалана отырып (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу), шетел тілінде оқудың басымдылығымен ауызша және жазбаша қарым-қатынасты жүзеге асыру;

- ЖОО-да алған математика, әлеуметтік компьютерлік моделдеу және математика әлеуметтік жұмыс төңірегіндегі білімін өздігінен тереңдету және шеберліктерін жетілдіру;

- әлеуметтік, гуманитарлық пәндер аясында, кең өрелі және мәдени ойлай білетін жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін негізгі білімді меңгеру;

- жаңаша техникамен жұмыс істеу дағдысының болуы, кәсіптік қызметте ақпараттық технологияны қолдана білуі;

- күнделікті кәсіптік қызметте және магистратурада білімін жалғастыру үшін қажетті жаңадан білім алу дағдысын игеру.

Курс соңында студенттің білуі керек:

- базалық стандарт деңгейінің (В2) ең жиі лексикалық, грамматикалық белгілеріне орфографиялық сәйкестіктерді;

- лексика: сөзжасам үлгілерін, көпмағыналы сөздердің мәнмәтіндік мағынасын.

Студент:

- оқу: жалпыкәсіптік мәтіндерді сөздікпен және сөздіксіз оқи білуі, қажетті ақпаратты табу, оқыған мәтіннің мазмұнын түсінуі;

- жазу: бланк толтыру, резюме құрастыру, жеке және іскерлік сипатта шағын хат жаза білуі;

- аударма: аударма тілінің нормасына сәйкес мәтіндерді ана тіліне сөздікпен аудара білуі;

- тыңдау: өткізілген тақырып көлеміндегі пікірді шетел тілінде түсіне білуі;

- сөйлеу: тілдің сөйлеу нормасына сәйкес өзінің ойын шетел тілінде айта білуі, сұрақ қойып және оған жауап бере білуі, оқытылған тақырыптың көлеміне қарай және қарым-қатынас саласына байланысты шетел тілінде әңгіме жүргізе білуі, оқу, есту және көру негізінде қатысымдық рөлді адекватты орындай отырып айтып, мазмұндай білуі;

- алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса кәсіптік білімін және түсінігін көрсете білуі;

- бұл білімі мен түсінігін кәсіптік деңгейде қолдана білуі;

- оқу аясында аргументтерді құрастырып және мәселелерді шеше білуі;

- әлеуметтік, этикалық, ғылыми тұрғыдан ой-пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинақтап және интерпретациялауды жүзеге асыра алуы;

- маман және сонымен қатар, маман емеске ақпаратты, ойлар, мәселелер және шешімдерді хабарлауы керек.

5.4. Оқу пәнінің мазмұны

Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық нормалары.

Лексика: сөзжасам үлгілері; 800-1000 бірлік көлеміндегі лексикалық минимум, мамандық профиліне сәйкес терминдер; қолдану аясына қарай лексиканы бөлу.

Грамматика: негізгі сөз таптары- етістіктің тұйық формалары: инфинитив, герундий, есімше, көсемше, шартты сөйлемдер және олардың түрлері, т. б.

Оқу: таныса, іздей, зерттей, қарап шыға оқу дағдыларын қалыптастыру.

Сөйлеу: оқылатын тақырып төңірегінде диалогтық, монологтық сөйлеу дағдылырын қалыптастыру.

Жазу: ойды бірізді жеткізу, пайымдау және шығарма, жеке, іскерлік мәндегі хат жазу дағдыларын қалыптастыру. Тілдік нормаларға сәйкес мамандыққа қатысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне аудару.

Тыңдау: күнделікті, ақпараттық және кәсіптік мәндегі хабарламаларды тыңдай қабылдау.

5.5. Пәнді оқыту жоспары

семестр

№ апта Тақырып аттары Оқу түрі, сағат саны БӨЖ тапсырмалары
Theme:Culture аnd mass media Grammar:Infinitive: Infinitive Construction Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Read the text "Mass media" and do ex. 4-8 on pp. 23-24. Summaryofit. (Е. н. Безручко «Английский язык» Ростов-на-Дону Издательский центр «МарТ» 2002 г.) Read the text "From librarian to a political reporter" and do ex.4 a-e on pp. 79. Give a short summary of it. (Clive Oxenden, Cristina Latham-Koenig, Paul Seligson New English File / Intermediate Level, 2010.) Follow the link and past the test for grammar: http://www.study.ru/test/test.php?id=236
Theme: What are economic, social and cultural rights Grammar:Infinitive Construction Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Making comparisons and describing features. Read the text "Culture shock" and do ex.1-4 on pp.67. Give a short summary of it. (Clive Oxenden, Cristina Latham-Koenig, Paul Seligson New English File / Intermediate Level, 2010.) Follow the link and pass the test for grammar: http://www.study.ru/test/test.php?id=236
Theme: What is mathematics? Grammar:Gerund: Gerundial Constructions Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Write an essay or be ready to speak about "What is mathematics?". Follow the link and pass the test for grammar:http://www.study.ru/test/test.php?id=235 http://www.study.ru/test/test.php?id=237
Theme: Probability of occurrence.     Grammar:Gerundial Constructions Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Follow the link below and solve the task: http://www.youtube.com/watch?v=-rFcMp0jgnY Follow the link and pass the test for grammar:http://www.really-learn-english.com/gerunds-and-infinitives.html http://www.study.ru/test/testlist.php?id=127
Theme The Internet is changing higher education   Grammar: Participle I Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Text: Computers make the world smaller and smaller p.9 (Discussion, Dialogues, Retelling) Information technology. Eric H. Glendenning. Oxford University Press, 2001 Follow the link below and solve the exercises http://www.mathgoodies.com/lessons/vol7/order_operations.html Follow the link and pass the test for grammar: http://www.study.ru/test/test.php?id=235
Theme:The language of computers Grammar: Participle II Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Write an essay about Bill Gates -the rishest man in the world. Follow the link and pass the test for grammar:http://www.study.ru/test/test.php?id=237
Theme: Greek schools of mathematics.   Grammar:Grammar revision Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Write an essay on Descartes's early years of life till his becoming the best-known mathematician of the period. Write an article covering the great contribution of Descartes to science. Follow the link and pass the test for grammar: http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/conditional-sentences-3 http://www.examenglish.com/grammar/wish_if_only.htm
Theme: Descartes's and P.Fermat's coordinate geometry.   Grammar:Conjunctions Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Readthetextandspeakabout«LeadingMathematiciansoftheTime»ormakethepresentation. (Учебноепособиедлястудентовфизико-математическихспециальностейRead,learnanddiscussEnglish. автор: С. а. мейрамова, м. р. муратова, стр.4-6) Follow the link and pass the tests for grammar: http://www.study.ru/test/test.php?id=213 http://www.study.ru/test/test.php?id=214 http://www.study.ru/test/test.php?id=371
Theme:Analysis incarnate-Leonard Euler. Grammar:Prepositions Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Read the text and speak about "A modern view of geometry " or write an essay. (Учебное пособие для студентов физико-математических специальностей Read,learnanddiscussEnglish. автор: С. а. мейрамова, м. р. муратова, стр.30-31) Follow the link and pass the test: http://grammar.ccc.commnet.edu/GRAMMAr/quizzes/preposition_quiz1.htm
Theme:The basic and new concepts.   Grammar:If and wish Практ. - 2 ч.   СРО - 4ч. Find out information about the great mathematicians in history of the world and make presentation about them. Follow the link and pass the test for grammar: http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/conditional-sentences-3 http://www.study.ru/lessons/intermediate3-5.html http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-if-only-I-wish.php http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-5529.php
Theme: Mechanical engineering as a future profession.     Grammar: Pronouns Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Write an essay or be ready to speak about "Mechanical engineering as a future profession.". Follow the link and pass the test for grammar: http://www.study.ru/test/test.php?id=189 http://www.study.ru/test/test.php?id=197 http://www.study.ru/test/test.php?id=198 http://www.study.ru/test/test.php?id=190
Theme: Operating Systems Grammar: Linking verbs Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Speak on "Computer use and applications" p.36 Information technology. Eric H. Glendenning. Oxford University Press, 2001 Follow the link below and pass the test.http://www.study.ru/test/test.php?id=199 Follow the link and pass the test for grammar: http://www.softschools.com/quizzes/grammar/linking_verbs/quiz522.html http://www.rudolphacademy.com/quizzes-online/language-arts-quizzes/grammar-quizzes-online/verb-quizzes/linking-verbs-quiz/ Text: Linux" p.43 (Discussion, Writing, Reading) Information technology. Eric H. Glendenning. Oxford University Press, 2001
Theme:Introduction to Physics Grammar: Compound nouns Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Divide into few subgroups and prepare questions to the theme of unit. Discuss about the unit by using your questions. Follow the link and pass the test for grammar: http://www.usingenglish.com/quizzes/391.html
Theme: Applied mechanics   Grammar: Subordinate clause Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. Study the fundamental fields of Mechanics from different sources. Characterize the problems they deal with. Follow the link and pass the test for grammar: http://www.softschools.com/quizzes/grammar/recognizing_subordinate_clause_types/quiz3642.html http://www.learnamericanenglishonline.com/Violet%20Level/Violet_Level_Quiz_1.html
Theme: Kinematics   Grammar:Grammar revision Практ. - 2 ч.   СРО - 4 ч. """Mechanical engineering as future professions" try to remember five things about mechanical engineering .Speak about mechanical engineering as a future profession. page 1 (КривоноговаО. в. Mechanical Engineering) Волгоград: ВолГУ, 2004 г. Follow the link and pass the tests for grammar: http://www.study.ru/test/test.php?id=270 http://www.softschools.com/quizzes/grammar/recognizing_subordinate_clause_types/quiz3642.html
  Барлығы: Практ. - 30сағ БӨЖ - 60 сағ.  

6. Негізгі және қосымша әдебиеттер

6.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Дюсенгалиева А. а.,. «Математикалық және компьютерлік моделдеу, Механика и Математика» мамандықтарының 2 курс студенттері үшін «Кәсіби бағыттағы шетел тілі» ПОӘК. 73-бет

2. кривоногова О. в. «Mechanical Engineering».

3. с. а. Мейрамова, М. р. Муратова «Учебное пособие для студентов физико-математических специальностей» Астана, 2002

4. Basic English for Computing / Eric H. Glendinning, John McEwan. - revised and updated - Oxford University Press, 2003.

5. http://www.abc.vvsu.ru

6.2. Қосымша әдебиеттер:

1.Clive Oxenden, Cristina Latham-Koenig, Paul Seligson New English File / Intermediate Level, 2010

2. безручко Е. н. «Английский язык» Ростов-на-Дону Издательский центр «МарТ» 2002

3.Raymand Murphy, English grammar in use, Cambridge university press, 2004

4. Teaching Maths through English - a CLIL approach.

5. http://www.wiziq.com

7. білімді бақылау

Семестр көлемінде аудиториялық сабақтарда ағымдық бақылау, БӨЖ орындау сапасы; тест түріндеекі аралық бақылау, ауызша емтихан түрінде қорытынды аттестациялауды өткізу жоспарланады.

Ағымдық бақылау -20%

БӨЖ-ді бақылау -20%

Аралық бақылау:

тестілеу -20%

Қорытынды бақылау -40%

8. Оқу пәнінің талаптары

«Кәсіби бағыттағы шетел тілі» 5В070500- Математикалық және компьютерлік бағдарламалау, 5В060300 - Механика, 5В010900 - Математика, 5В060100 - Математика мамандықтары үшін міндетті пән. Оқу жүктемесінің көлемі 2 кредиттен тұрады, оның ішінде практикалық сағат - 30 сағат, БӨЖ - 60 сағат.

Пәннің талаптары: аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу, сұрақтарды талқылауға белсене қатысу, оқу-әдістемелік кешені және негізгі әдебиет бойынша практикалық сабақтарға алдын-ала дайындалу, БӨЖ тапсырмаларын сапалы және уақытында дайындау, бақылаудың барлық түрлеріне (ағымдық бақылау, БӨЖ-ді бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау) міндетті қатысу.

Кафедраның әдістемелік секциясының отырысында қарастырылған, 20__ жылғы

«__» __ № __хаттамасы.

Кафедра меңгерушісі: ___ п.ғ. к., доцент Ж. е. Сағымбаева

 Центральный банк России | Glossary
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати