На головну

СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 1 страница | СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 2 страница | | СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 4 страница | СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 5 страница |

СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 7 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

409. Бұйымдарды сынау кезiнде статикалық жүктеулер қандай приборлармен тiркеледi

А) динамометр

Б) иiлу өлшегiш (прогибомер)

В) сағат типтi индикаторлар

Г) клинометр

Д) домкрат

410. Кеуектілікті анықтау формуласы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

411. Ішкі қабырғаны қаптауға арналған әйнекеленген плиткалардың су сіңіргіштігі, %

А) 16 аспау керек

Б) 24 аспау керек

В) 8 төмен

Г) 6 төмен

Д) 30 жоғары

412. Сыртқы әрлеуге арналған қаптауыш плиталарға қандай талаптар қойылады?

А) сызаттар мен сазды қосылмалар болмауы тиіс

Б) 2мм -ге дейінгі сызаттар мен жарықтар болуы

В) плиткалар отқа төзімді болуы тиіс

Г) 5%-ға сазды қосылмалардың болуы рұхсат

Д) өлшемдерінен біршама ауытқуы рұқсат етіледі

413. Аязға төзiмдiлiктiң маркасы қандай қасиетiне байланысты анықтаймыз.

А) мұздату және ерудiң циклдардың саны

Б) мұздатылған жағдайдағы қысу берiктiгi

В) мұздату температурасы

Г) мұздату беру және кебу циклдарының саны

Д) мұздатылған жағдайдағы майысу берiктiгi

414. Қандай материалдарды суға төзiмдi деп айтуға болады

А) жiбу коэффициентi =0.8-1

Б) жiбу коэффициентi =0-0.3

В) жiбу коэффициентi =0.5-0.7

Г) жiбу коэффициентi =10-20

Д) жiбу оэффициентi =0.6-1қ

415. Құрылыс материалдардың аязға төзiмдiлiгi 25 дегенiмiз ненi көрсетедi

А) материалдың 25 цикл қату және еру шыңдауы

Б) аязға қатырғанда материалдың қысу берiктiгi 25мпа

В) аязға қатырғанда материалдың майысу берiктiгi 25мпа

Г) аязға қатырғанда материалдың кеуектiлiк 25%

Д) материалдың су сiңiргiштiк 25%

416. Топырақты майдалау үшiн қандай құрал жабдықтарды пайдаланамыз

А) бiлiктер

Б) қысқыш

В) автоклав

Г) таспалы қысқыш

Д) жақты майдалағыш

417. Кiрпiш өндiрiсiндегi жартылай құрғақ әдiстiң кемшiлiгi

А) жоғары тығыздық

Б) берiктiгi төмен

В) ылғалдылық төмен

Г) ылғалдылық жоғары

Д) жылу өткiзбеушiлiк

418. Кiрпiш өндiрiсiндегi пластикалық әдiстiң артықшылығы

А) жылу өткiзгiштiк төмен

Б) берiктiгi жоғары

В) тығыздығы жоғары

Г) ылғалдылығы жоғары

Д) отқа төзiмдi

419. Стандартты кiрпiштiң "тычоктың" өлшемдерi

А) 65х120

Б) 120х250

В) 120х120

Г) 65х65

Д) 250х250

420. Стандартты кiрпiштiң "ложоқтың" өлшемдерi

А) 250х65

Б) 65х120

В) 120х150

Г) 100х100

Д) 65х65

421. Стандартты кiрпiштiң төсегiштiң (постель) өлшемдерi

А) 250х120

Б) 65х120

В) 350х120

Г) 250х250

Д) 120х120

422. Табиғи жағдайдағы материалдың массасының көлемге бөлгендегi бiрлiк жағдайы

А) орташа тығыздық

Б) нағыз тығыздық

В) қысу берiктiк

Г) аязға төзiмдiлiк

Д) жалпы кеуектiлiк

423. Материадың өз бойына суды сiңiрiп, ұстау қасиетi

А) су сiңiргiштiк

Б) суға төзiмдiлiк

В) су өткiзу

Г) гигроскопиялық

Д) аязға төзiмдiлiк

424. Материалдың суда бұзылмай өз қасиеттерiн сақтау

А) суға төзiмдiлiк

Б) су сiңiргiштiк

В) су өткiзу

Г) гигроскопиялық

Д) аязға төзiмдiлiк

425. Жеңiл бетон өндiруге арналған шикiзаттар:

А) портландцемент, керамзиттi құм, аглопорит

Б) ауалық байланыстырғыш заттар, керамзит, саңылау түзiлдiргiш

В) органикалық байланыстырғыш заттар, кварцтi құм, шунгизит

Г) портланцемент, қиыршық тас, көбiк түзiлдiргiш

Д) полимерлi байланыстырғыш, керамзиттi малта тас, кварцтi құм

426. Темiрбетон бұйымдар арматуралануына байланысты керiлген бөлiнедi:

А) алдын-ала кернеуленген және жай арматураланған

Б) асбест талшықтарымен арматураланған

В) табиғи өсiмдiк талшықтарымен арматураланған

Г)алдын-ала кернеуленген және полимерлi талшықтармен арматураланған

Д)шыны талшықтармен және болатпен арматураланған

427. Майда толтырғыш деп дәндердi келесi өлшемдегi құмды атайды:

А) 0,14-тен - 5,0 мм-ге дейiн

Б) О-ден - 0,14 мм-ге дейiн

В) 5-ден - 10,0 мм-ге дейiн

Г) О,5-тен - 40,0 мм-ге дейiн

Д) О,14-ден - 40,0 мм-ге дейiн

428. Құрама темiрбетон - бұл:

А)арматура мен бетон араласпасынан алынған бұйым

Б)цементтен, құмнан, қиыршық тастан, судан қалыптанған бұйым

В) құрылыс алаңында аяқталған обúект тұрғызуға арналған зауыттың бұйымдар номенклатурасы

Г)нөлдiк циклден бастап монолиттен құйылған құрылыс

Д) зауытта дайындалған бiр типтi бөлшектер комплексi

429. Ағаштың стандартты ылғалдылығы:

А) 12%

Б) 5%

В) 35%

Г) 20%

Д) 15%

430. Пенетрометр аспаты керек:

А) битумның қатылығын анықтауға

Б) мастиктi және пастаны сұйықтатқыш

В) тұтқырлы материалдарды созуға

Г) битумның температурасын өлшеуге

Д) қоспаларды араластыруға

431. Дуктилометр аспабы керек:

А) битумның созылғыштығын анықтауға

Б) битумның қатылығын сынауға

В) битумның қысу берiктiгiн сынауға

Г) майдың жану температурасын өлшеуге

Д) тұтқырлығын өлшеуге

432. Автоклав - бұл аппарат:

А) химиялық реакцияны тездетедi

Б) бұйымдарды кептiру

В) бұйымдарды күйдiру процессін тездетеді

Г) бұйымдарды ыстық буда өңдейдi

Д) бұйымдарды нығыздайды

433. Құрылыстық ерiтiндiнiң бетоннан ерекшiлiгi:

А) ірi толтырғыштың болмауымен

Б) ірi толтырғыштың болуымен

В) толтырғыштардың фракциялық құрамымен

Г) майда толтырғыштың болмауымен

Д) ірi және майда толтырғыштар болуымен

434. Толтырғыштардың қырөлшемдiк құрамы қандай прибормен анықталады?

А) стандарттық елек, таразы

Б) пресс, елек

В) тығыздағыш алаң, таразы

Г) стандарттық конус

Д) бетонжайғастырғыш

435. Портландцементы қандай тау жынысынан аламыз?

А) саз топырақ (20-25%), әк тасы (70-75%)

Б) ангидрит (30-35%), әк тасы (70-65%)

В) әк тасы (50-55%), саз топырақ (25-30%) ангидрит (10-25%)

Г) саз топырақ (30-40%), әк тасы (40-50%) мергель (10-30%)

Д) әк тасы (20-25%), саз топырақ (70-75%) қ

436. Цемент берiктiгiне қандай факторлар әсер етедi?

А) минералдық құрамы, ұнтақтылығы

Б) ұстасу мерзiмi, су қажеттiлiгi

В) ұнтақтылығы, көлемiнiң бiркелкi өзгеруi

Г) химиялық құрылуы, түрi, қоршаған орта

Д) минерал құрлысы, мерзiмi

437. Қайсы жағдай портландцементтiң толық қатуына қолайлы?

А) ылғалды орта T=20±50 С, 28 тәулiк

Б) құрғақ орта T=20±3 С, 3 тәулiк

В) ылғалды орта, қысым P=0.8мпа, 10 тәулiк

Г) құрғақ орта, T=100 С, 28 тәулiк

Д) ылғалды орта, T=100 С, 28 тәулiкққ

438. Ағаштың сортын қандай қасиеттерiне байланысты анықтаймыз.

А) қүрылысының кемiстiгiне

Б) берiктiгiне, шiруiне

В) кемiстiгiне, гигроскопиялық

Г) берiктiгiне, тығыздығына

Д) ылғалдығына, тығыздығына

439. Ағашты шiруден қорғау жолдарын атаңыз?

А) сырлау, шайыр жағу, антисептиктер жағу

Б) карбонизациялау, сiлтiсiздендiру, антисептиктер жағу

В) антисептиктер жағу, пенетрациялау, сырлау

Г) шайыр жағу, сырлау, дегазациялау

Д) сiлтiсiздендiру, карбонизациялау, сырлау

440. Ағаштың қалдықтарын қандай құрылыс материалдарын шығару үшiн қолданамыз?

А) ДСп, ДВп, фибролит

Б) ДСп, фонера, горбыль

В) ДВп кесiлмеген тақтай

Г) фонера, пластина, ДВп

Д) плинтус, пластинаққ

441. Битумның маркасы қандай қасиеттерiне байланысты анықталады?

А) жұмсару температурасына, созымдылық,қаттылық

Б) түрiне, жұмсару температурасына, тығыздығына

В) берiктiгiне, тығыздығына, түрiне

Г) созымдылық, берiктiгiне, суға төзiмдiлiгiне

Д) жұмсару температурасына, суға төзiмдiлiгiне

442. Алиттiң формуласын көрсетiңiз

А) 3CaOSiO2

Б) 2CaOSiO2

В) 3CaOAl2O3

Г) CaO

Д) SiO2

443. Белиттiң формуласын көрсетiңiз

А) 2CaO SiO2

Б) CaCO3

В) SiO2

Г) 3CaOSiO2

Д) 3CaO Al2O3

444. Силикат кiрпiш өндiрiсiнде қандай негiзгi материал қолданылады

А) құм-әк

Б) топырақ-гипс

В) қиыршық тас-шаған

Г) су-трепел

Д) құм, қиыршық тас

445. Құрылыс лайдың құрамы

А) құм, туткыр зат, су

Б) құм, қиыршық тас, гипс

В) құм, қиыршық тас, цемент, су

Г) қиыршық тас, су

Д) құм, полимер, шаған, су

446. Тұрғын кейбiр үйлердiң қабырғалардың материалға қойылатын талаптарына қандай материал сай келедi

А) газды бетон

Б) болат

В) битум жасанды

Г) ауыр бетон

Д) тереңдік гранит

447. Шатырда картонға ...... сiңдiрiп рубероид өндiредi

А) битум

Б) цемент қондырғы

В) май

Г) шайыр

Д) деготь

448. Нағыз тығыздықты және орташа тығыздықтың айырмашылығы қандай?

А) r>g

Б) r=g

В) g=r+1қД) r<g+1

Г) g>r

449. Саз балшық өзiнiң созымдылығын қандай процесстен кейiн жоғалтады?

А) кебу және дегидратация

Б) декарбонизация және балқу

В) балқу және суу

Г) кебу және органикалық қосылмалардың жанып етуiнен

Д) кебу және декарбонизация

450. Керамикалық бұйымдардың күйдiру температурасын қалай төмендетуге болады.

А) жеңiл балқитын саз балшық шыны енгiзiп

Б) судың мөлшерiн көтерiп

В) органикалық тұтқыр заттарды енгiзiп

Г) жеңiл балқитын саз балшықты бумен өңдеу арқылы

Д) саз балшықты тығыздау арқылы

 СМ-13-8к1,2 тобына тест сұрақтары 6 страница | ПАСПОРТ БАЗЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ 1 страница
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати