Головна

Тема 5 Елементи аналітичної геометрії | Тема 6 Елементи теорії границь | Тема 7 Диференціальне числення функції однієї змінної | Тема 8 Дослідження функції однієї змінної | Тема 9 Повне дослідження функцій | Тема 10 Дослідження функції багатьох змінних | Тема 11 Невизначений інтеграл | Тема 15. Функціональні ряди |

Тема 13 Диференціальні рівняння першого порядку. Різницеві рівняння.

  1. I.4. техніко-економічне порівняння варіантів і вибір оптимального варіанту.
  2. Властивості розв'язків рівняння руху кристалічної решітки
  3. Грошовий обіг і його закони. Рівновага грошової і товарної мас. Рівняння І. Фішера.
  4. Дані вершини трикутника ; ; . Скласти рівняння висоти трикутника, проведеної з вершини .
  5. Джерела штучного світла (їх порівняння) та розподіл штучного освітлення за функціональним призначенням.
  6. Диференціальне рівняння неперервності
  7. Диференціальним рівнянням -го порядку називається співвідношення, яке пов'язує незалежну змінну , функцію цієї змінної та її похідні до -го порядку включно
Чим визначається порядок диференціального рівняння? порядком похідної *найвищим порядком похідної найнищим порядком похідної найвищим степенем змінної х
Рівняння називається звичайним диференціальним, якщо: *рівняння залежить тільки від одного аргументу рівняння залежить від кількох аргументів рівняння першого порядку рівняння другого порядку
Диференціальним рівнянням називається рівняння, яке: містить шукану функцію не містить шукану функцію *містить похідну шуканої функції не містить похідну шуканої функції
Найбільш правильною відповіддю для заданого рівняння F(x,y(x),y'(x))=0 буде: диференціальне рівняння рівняння першого порядку диференціальне рівняння першого порядку *звичайне диференціальне рівняння першого порядку
Як називають задачу, записану у вигляді двох рівнянь:y'=f(x,y), (x0)=y0? задачею Лагранжа *задачею Коші задачею Ферма задачею Діріхле
У рівнянні y'+P(x)y=f(x) права частина дорівнює нулю (f(x)=0). Це рівняння називається: *диференціальним рівнянням однорідним неоднорідним диференціальним рівнянням першого порядку рівнянням Бернуллі характеристичнимрівнянням
Яку стандартну назву має рівняння: у' + р (х) У = f(x)? однорідне диференціальне рівняння першого порядку нелінійне диференціальне рівняння першого порядку *неоднорідне лінійне диференціальне рівняння першого порядку неоднорідне нелінійне диференціальне рівняння
Загальний розв'язок лінійного диференціального рівняння у' + р (х) У = f(x) складається з суми двох розв'язків. Яких?: один з них є розв'язок відповідного однорідного рівняння, другий - частинний розв'язок однорідного рівняння *один є розв'язок відповідного однорідного рівняння, другий - частинний розв'язок відповідного неоднорідного рівняння обидва розв'язки є довільні функції один розв'язок є розв'язок характеристичного рівняння, другий - розв'язок однорідного рівняння
Диференціальне рівняння називається звичайним, якщо: *рівняння залежить тільки від одного аргументу рівняння залежить від кількох аргументів рівняння першого порядку рівняння другого порядку
Яка найбільш правильна відповідь буде для диференціального рівняння: f(x)dx + g(y)dy = 0 ? звичайне диференціальне рівняння рівняння першого порядку *диференціальне рівняння з відокремленими змінними диференціальне рівняння другого порядку
Загальний інтеграл диференціального рівняння хdх-уdу=0 буде при с=0: сім'я парабол сім'я рівнобічних гіпербол пучок прямих *дві прямі
Розв'язком диференціального рівняння F(х, у, y'... у(n) = 0 зветься: кожна функція, яка має похідні y'... у(n) * кожна функція, яка будучи підставлена в рівняння, перетворює його на тотожність кожна функція , яка є неперервною і диференційованою будь-яка неперервна функція
Чим визначається порядок диференціального рівняння? порядком похідної *найвищим порядком похідної найнижчим порядком похідної найвищим степенем змінної х
Диференціальним рівнянням називається рівняння, яке: не містить похідну містить інтеграл шуканої функції *містить похідну шуканої функції не містить диференціала
Який порядок має диференціальне рівняння ? нульовий перший другий *третій
Назвіть порядок диференціального рівняння нульовий перший *другий третій
Скільки розв'язків має диференціальне рівняння не має розв'язків один два *безліч
Маємо диференціальне рівняння . Задача Коші для даного рівняння полягає в тому, що шукається інтеграл рівняння, що задовольняє умову шукається розв'язок диференціального рівняння *шукається розв'язок , що задовольняє умові шукається інтеграл рівняння, що задовольняє умову
Задачу Коші для диференціального рівняння можна розв'язати, якщо задано: Значення змінної значення функції значення похідної *початкові умови ,
Скільки розв'язків має задача Коші для диференціального рівняння при умові немає розв'язків *1
Який розв'язок (інтеграл) має диференціальне рівняння *
Загальний розв'язок диференціального рівняння першого порядку є функція *
Частинним розв'язком диференціального рівняння називається функція * - - фіксована стала де - довільна стала
Диференціальне рівняння з відокремленими змінними можна записати у вигляді *
Загальний розв'язок диференціального рівняння з відокремленими змінними подається так *
Яким є диференціальне рівняння Рівнянням з відокремленими змінними однорідним рівнянням *рівнянням з відокремлюваними змінними рівнянням з повних диференціалах
Диференціальне рівняння називається однорідним, якщо його можна подати у вигляді *
Однорідне диференціальне рівняння зводиться до диференціального рівняння з відокремлюваними змінними за допомогою заміни змінної *
За методом Бернуллі розв'язок лінійного неоднорідного диференціального рівняння шукається підстановкою *
Лінійне диференціальне рівняння називається однорідним, якщо *

 Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли | Тема 14 Числові ряди
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати