Головна

Тема 5 Елементи аналітичної геометрії | Тема 6 Елементи теорії границь | Тема 7 Диференціальне числення функції однієї змінної | Тема 11 Невизначений інтеграл | Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли | Тема 13 Диференціальні рівняння першого порядку. Різницеві рівняння. | Тема 14 Числові ряди | Тема 15. Функціональні ряди |

Тема 9 Повне дослідження функцій

  1. Аналіз методів дослідження, обладнання та характеристика речовин.
  2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною проблематикою. Наукові дослідження можуть здійснюватись у вигляді наукових статей або тез конференцій - 5 балів.
  3. Базис булевих функцій. Теорема Поста
  4. Введення поняття тригонометричних функцій числового аргументу.
  5. Вибір дизайну залежно від області клінічного дослідження
  6. Вибір інструментарію та методології дослідження
  7. ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗА СТУДЕНТОМ. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ
В усіх точках проміжку (а,b) для функції y=f(x) її друга похідна f''(x)>0 . Графік функції на цьому проміжку: опуклий *вгнутий пряма лінія графік функції має розрив
В усіх точках проміжку (а,b) для функції y=f(x) її друга похідна f''(x)<0 . Графік функції є: є пряма лінія вгнутий *опуклий функція має розрив
Функція y=f(x) має . Пряма х=а є: похилою асимптотою для графіка функції y=f(x); горизонтальною асимптотою *вертикальною асимптотою є точка розриву функції y=f(x)
Границя відношення двох неперервних функцій, які мають похідні в усіх , але при x=a похідні дорівнюють нулю, дорівнює: границі похідної першої функції при *границі відношення їх похідних при границі похідної другої функції при нулю
Якщо для функції y=f(x) y'(x0)=0, a y''(x0)>0, то: функція f(x0) має максимум *f(x0) має мінімум f(x0) не має точки екстремуму функція f(x0) не визначена в точці х0
Якщо для функції y=f(x) y'(x0)=0, a y''(x0)<0, то: *функція f(x0) має максимум функція f(x0) має мінімум функція f(x0) не має точки екстремуму функція f(x0)невизначена в точціх0
Якщо в усіх точках проміжку (а,b) для функції y=f(x) її друга похідна f''(x)>0 , то графік функції: опуклий *вгнутий пряма лінія графік функції має розрив
Якщо в усіх точках проміжку (а,b) для функції y=f(x) її друга похідна f''(x)<0 , то графік функції: є пряма лінія вгнутий *опуклий функція має розрив
Якщо для функції y=f(x) f(x)= , то пряма х=а є: похилою асимптотою для графіка функції y=f(x); горизонтальною асимптотою *вертикальною асимптотою є точка розриву функції y=f(x)
Яку асимптоту має функція y=1/x немає асимптот; горизонтальну; *вертикальну; похилу асимптоту.
Вертикальні асимптоти існують тоді, коли функція: Не має розриву Має розрив першого роду *Має розрив другого роду Коли функція є пряма
Якщо для функції точка а є точкою розриву другого роду, то рівняння вертикальної асимптоти буде: *
Максимум, або мінімум функції називають: Критичною точкою функції Найменшим значенням функції Найбільшим значенням функції *Локальним екстремумом
При переході через точку зліва направо похідна функції знак не міняє, то точка є точкою Мінімуму максимуму точкою екстремуму *в точці екстремуму немає
Пряма є горизонтальною асимптотою функції якщо: *
Похила асимптота не існує, якщо не існує скінчене значення границі: *

 Тема 8 Дослідження функції однієї змінної | Тема 10 Дослідження функції багатьох змінних
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати