Головна

 Облік, згідно облікову політику, ведеться по оплаті. |  Облік, згідно облікову політику, ведеться по оплаті. |  Облік, згідно облікову політику, ведеться по оплаті. |  Облік, згідно облікову політику, ведеться по оплаті. |  Облік, згідно облікову політику, ведеться по оплаті. |

Аналітичні дані до рахунку 90

  1.  B) Аналітичні форми герундія і причастя
  2.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  3.  IV. Аналітичні, якісні реакції амінокислот і пептидів.
  4.  IV. Аналітичні, якісні реакції амінокислот і пептидів.
  5.  А) Виведіть рівняння кривої IS аналітично і графічно, використовуючи дані з таблиці 3.1.
  6.  Аналіз прибутку проводять за три періоди горизонтальних і вертикальних методами. Дані заносяться в таблицю 1. Після чого робляться висновки.
  7.  Аналітичні угруповання (причинно-наслідкові
 (Виписка з журналу-ордера №11 за січень-грудень 20___ р) Вид продукції (робіт, послуг) Показник  Готова продукція
 З початку року по звітний місяць включітельноОборот по кредітуСумми виручені, списані  4 720 000
 Оборот по дебетуФактіческая собівартість  3 300 000
 ПДВ  720 000
 Комерційні витрати  450 000
 Управлінські витрати  100 000
 Прибуток (збиток) від продажу

Підсумки 20___ року по неосновної діяльності наступні:

Аналітичні дані по рахунку 91 "Інші доходи і витрати"

(Виписка з журналів-ордерів №13 і 15 за січень-грудень 20___ р)

 Стаття аналітичного обліку  Обороти, руб.
 дебет  кредит
 Виручка від продажу цінних паперів    
 Балансова вартість акцій    
 Виручка від продажу основних засобів    
 ПДВ по реалізованих основних засобів    
 Залишкова вартість вибулих основних засобів  
 Матеріали від ліквідації основних засобів  
 Витрати на демонтаж обладнання  
 Виручка від продажу НМА    
 ПДВ по реалізованих НМА    
 Залишкова вартість реалізованих НМА    
 Списання частини суми амортизації по безоплатно отриманих основних засобів    
 Резерв під зниження вартості матеріальних цінностей    
 Різниця між ціною купівлі та номінальною вартістю облігацій    
 Відсотки за облігаціями    
 премії  
 одноразова допомога    
 Відсотки за користування грошовими коштами на розрахунковому рахунку  
 Штрафи, пені, неустойки
 ПДВ по штрафам  
 Відсотки за кредитами банку  
 Податок на рекламу    
 Податок на майно  
 Списання сальдо інших доходів і витрат ? ?
 Разом ? ?

Аналітичні дані по рахунку 99 "Прибутки і збитки"

 (Виписка з журналу-ордера №15 за січень-грудень 20___ р) Стаття аналітичного обліку  Обороти, руб.
 з початку годадо звітного місяця  за звітний місяць  разом за рік
 дебет  кредит  дебет  кредит  дебет  кредит
 Прибуток (збиток) від продажу            
 Сальдо інших доходів і витрат            
 Податок на прибуток            
 Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного року)            
 Разом            

1. Закрити всі субрахунка до рахунку 90 «Продажі».

2. 3. Закрити всі субрахунка до рахунку 91 «Інші доходи і витрати»

4. Визначити і списати фінансовий результат на рахунок 99.

5. Обчислити податок на прибуток (ставка 20%).

6. Визначити чистий прибуток.

7. Заповнити форму № 2 «Звіт про фінансові результати».

 № / п  Документ і короткий зміст операції  Кореспондуючі рахунки  Сума, руб.
 Дебет  кредит
  розрахунок бухгалтеріїЗакриття субрахунків до рахунку 90 «Продажі» в кінці звітного року:      
   субрахунку 90-1 "Дохід"      
   субрахунку 90-2 «Собівартість продажів»      
   субрахунку 90-3 «ПДВ»      
   субрахунку 90-6 «Загальногосподарські витрати»      
   субрахунку 90-7 «Витрати на продаж»      
  розрахунок бухгалтеріїСписаний фінансовий результат по основній діяльності      
  розрахунок бухгалтеріїЗакриття субрахунків до рахунку 91 «Інші доходи і витрати»:      
   субрахунку 91-1 «Інші доходи»      
   субрахунку 91-2 «Інші витрати»      
  розрахунок бухгалтеріїСписано сальдо інших доходів і витрат      
  розрахунок бухгалтеріїНараховано податок на прибуток (ставка 20%)      
  Довідка бухгалтеріїСписано заключними оборотами грудня чистий прибуток звітного року      

У формі № 2 формується фінансовий результат, а також сума чистого прибутку (збитку) за звітний період. Звітними періодами можуть бути 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців та рік.

За рядку 2110 відображається виручка від продажу товарів без НДС!!!. Показник рядка 2110 - це різниця між кредитовим оборотом по субрахунку «Дохід" рах. 90 і дебетовим оборотом по субрахунку «ПДВ» рах. 90.

За рядку 2120 «Собівартість продажів» відбивається дебетовий оборот по субрахунку «Собівартість продажів» рахунки 90 в кореспонденції з рахунками 41, 20, 43.

Рядок 2100 «Валовий прибуток» = стр.2110 - 2120

За рядку 2210 «Комерційні витрати» відбивається дебетовий оборот по субрахунку «Собівартість продажів» рахунки 90 в кореспонденції з рахунком 44 «Витрати на продаж».

За рядку 2220 «Управлінські витрати» відбивається дебетовий оборот по субрахунку «Собівартість продажів» рахунки 90 в кореспонденції з рахунком 26 «Загальногосподарські витрати».

Розрахунок суми по рядку 2200 "Прибуток від продажів»: стр.2100 - стр.2210 - стр.2220

За рядку 2340 відображаються доходи за неосновної діяльності (кредитовий оборот без НДС сч.91)

За рядку 2350 відображаються витрати по неосновної діяльності (дебетовий оборот без НДС сч.91)

Стор. 2300 = стр.2200 + стр.2310 - стр.2320 + 2330 + стр.2340 - стр.2350

Стр.2410 - податок на прибуток ( «Разом за рік» з аналітичних даних до рахунку 99)

Розрахунок чистого прибутку: стр. 2400 = стр.2300 - стр.2410


ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

 
 
ЗА ___ 20 ___ г.

   коди
 
 Форма № 2 по ОКУД
 Дата (рік, місяць, число)
 Організація ___ по ОКПО

     
 
 
 
 Ідентифікаційний номер платника податків ІПН
 Вид діяльності ___ по КВЕД

 
   
 Організаційно-правова форма / форма власності ___    
 
 ___ По ОКОПФ / ОКФС

 Одиниця виміру: тис. Руб. / Млн руб. (Непотрібне закреслити) за ОКЕІ  384/385
         
 показник  За звітний період  За аналогічний періодпредидущего року
 найменування  код
 виручка    
 Собівартість продажів    
 Валовий прибуток    
 Комерційні витрати    
 Управлінські витрати    
 Прибуток (збиток) від продажу    
 відсотки до отримання    
 Відсотки до сплати    
 Доходи від участі в інших організаціях    
 інші доходи    
 Інші витрати    
 Прибуток (збиток) до оподаткування    
 Поточний податок на прибуток    
 в т. ч. постійні податкові зобов'язання (активи)    
 Зміна відстрочених податкових зобов'язань    
 Зміна відкладених податкових активів    
 інше    
 чистий прибуток (збиток)    

  Заняття 9. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ |  Концепція коеволюції Н. н. Моїсеєва
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати