Головна

 політика курсу |  Рейтинг не визначається, якщо студент не пройшов РК або отримав по РК менше 50 балів. В даному випадку декан встановлює індивідуальні терміни здачі РК. |  Підсумкова оцінка знань учнів |

мета дисципліни

  1.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  2.  I. Мета та завдання дисципліни
  3.  I. Цілі і завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  5.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  7.  II. Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату

-розвиток математичного і алгоритмічного мислення у студентів;

-овладеніе студентами основними методами дослідження і вирішення математичних задач;

-прищепити у студентів навички застосування математичних знань до вирішення прикладних виробничих завдань;

Завдання дисципліни: вивчити

- Диференціальне числення функції багатьох змінних

-інтегральна обчислення функції багатьох змінних

Вимоги до знань, умінь і навичок

Студент повинен володіти в обов'язковому порядку основами лінійної алгебри, векторної алгебри, аналітичної геометрії, теорії нескінченно малих і нескінченно великих, основами математичного аналізу; властивостями і побудовою графіків елементарних функцій, визначення похідних елементарних функцій, використанням теорії похідних при дослідженні та побудові графіків функцій.

6 Пререквізіти:

- лінійна алгебра;

- Аналітична геометрія;

- Введення в математичний аналіз;

- Диференціальне числення функції однієї змінної

7 Постреквізіти:

Знання, вміння і навички отримані при вивченні дисципліни необхідні для освоєння

- Рішень прикладних технічних завдань;

- Інженерно-технічних досліджень

- Математика 3

-

Тематичний план дисципліни

 № п / п  Найменування тим  Кількість годин
 Лекц.  Практ.  Лаб.  СРС
 
 Інтегральне числення функції однієї змінної.  
 Функції багатьох змінних. Диференціальне числення функції кількох змінних  
 Інтегральне числення функції кількох змінних.  
   Всього за 2 семестр  

  Програма навчання з дисципліни (Sуllabus) |  Короткий опис дисципліни
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати