Головна

 Теореми додавання, множення ймовірностей |  Формула повної ймовірності. Формула Бейеса |  Закон розподілу дискретної випадкової величини |  Інтегральна форма Лапласа |  Інтегральна функція розподілу |  Диференціальна функція розподілу |  Рівномірний розподіл неперервної випадкової величини |  Числові характеристики випадкових величин |  Нормальний закон розподілу ймовірностей неперервної випадкової величини |  Вибірковий метод і способи складання вибірок |

I. Елементи теорії ймовірностей

  1.  BB.1.2 Елементи решітки з одиничних кутиків
  2.  I На шляху побудови єдиної теорії поля 6.1. Теорема Нетер і закони збереження
  3.  I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  4.  I. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ
  5.  I. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.
  6.  II. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ

Методичні вказівки

Для вирішення контрольної та самостійної роботи

ПО ПОДІЛУ МАТЕМАТИКИ

«ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ»

Москва 2013

Джугелі, Т. П., Кішкінова, О. А.

Теорія ймовірностей: учеб.-метод. указ. / Т. П. Джугелі, О. А. Кішкінова, - М .: ФГТУ ВПО МГАВМиБ ім. К. І. Скрябіна, 2013. - 24 с.

У методичних вказівках наведені необхідні теоретичні відомості і формули, дані рішення типових задач, наведено задачі для самостійного рішення контрольної роботи та самостійного вивчення матеріалу, питання для самопідготовки по розділу математики «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики».

Рекомендовані для студентів, які навчаються за спеціальностями:

020400 бакалавр «Біології», 240700 бакалавр «Біотехнології»,

111900.62 бакалавр «ветсанекспертизи», 260200 бакалавр «Продуктів харчування тваринного походження», 260100 бакалавр «Продуктів харчування з рослинної сировини», 100800 «Товарознавство» (очна і заочна форма навчання), 111100 бакалавр «Зоотехнія» (очна і заочна форма навчання).

Рецензент: доцент кафедри Біофізики і фізики ФГБОУ ВПО МГАВМиБ

ім. К. І. Скрябіна А. А. Олешкевич.

Затверджено на засіданні навчально - методичної комісії

ветеринарно - біологічного факультету ФГБОУ ВПО МГАВМиБ

(Протокол № від 23 січня 2012 року)

Передмова

Важливим фактором засвоєння математики і оволодіння її методами є самостійна робота студентів. Вона складається з безперервної роботи по виконанню ними поточних завдань. Її результативність забезпечується дистанційною системою навчання, використанням методичних рекомендацій щодо виконання контрольних завдань в друкованому та електронному вигляді.

Основні теоретичні положення математичної статистики базуються на теорії ймовірностей. Основна відмінність математичної статистики від теорії ймовірностей в тому, що в математичній статистиці розглядаються не тільки дії над законами розподілу і числовими характеристиками, але і наближені методи відшукання цих законів і характеристик за результатами експериментів.

Мета даних методичних вказівок - допомогти вивчають теорію ймовірностей і математичну статистику в засвоєнні необхідних теоретичних знань і придбання практичних навичок для вирішення завдань з теорії ймовірностей, а також для кваліфікованого використання елементів обробки статистичних даних і підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі ветеринарії, товарознавства, зоотехнії.

Справжні методичні рекомендації присвячені використанню таких елементів теорії ймовірностей і математичної статистики при вирішенні завдань, як формула ймовірності події, основні теореми (додавання і множення ймовірностей), умовна ймовірність, формула повної ймовірності, формула Бернуллі, формула Пуассона, локальна та інтегральна теореми Лапласа, а також числові характеристики випадкових величин іпонятіе про кореляційної залежності.

Однією з основних форм роботи студента є самостійна робота над навчальним матеріалом. Вона складається з безперервної роботи з вивчення теоретичного матеріалу, з виконання поточних завдань та контрольних робіт. Результативність самостійної роботи забезпечується ефективною системою контролю, яка включає в себе опитування студентів за змістом лекцій, тестування з окремих розділів дисципліни, контрольні роботи.

При виконанні та оформленні домашньої контрольної або самостійної роботи за елементами теорії ймовірностей і математичної статистики студент повинен дотримуватися наступних правил:

а) в заголовку контрольної або самостійної роботи повинні бути ясно виписані прізвище студента, його ініціали, номер завдання;

б) контрольну і самостійну роботи слід виконувати в особливій зошити, обов'язково чорнилом (не червоні), з залишенням полів для зауважень викладача;

в) вирішення контрольних завдань і завдань для самостійного вивчення слід розташовувати в порядку номерів, вказаних в завданнях; перед рішенням кожної задачі треба виписувати повністю її умова.

Контрольна або самостійна робота, виконана недбало, без проміжних обчислень, з пропуском завдань і без дотримання викладених вище правил, повертається назад для переробки. Контрольна або самостійна робота, виконана не за своїм варіантом, не перевіряється. Номер варіанта відповідає останній цифрі номера студентського квитка.

I. Елементи теорії ймовірностей Державний вищий навчальний заклад |  Випадкові величини. Імовірність випадкової події
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати