На головну

 Ж?не т?зулері -ни? ?андай м?нінде паралель? |  Ді? ?андай м?нінде т?зуі мен жази?ти?и паралель болади? |  гіпербола |  Н?ктесінен т?зуіне дейінгі ара?аши?ти?ти таби?из |  Н?ктесінен жази?ти?ина дейінгі ара?аши?ти?ти таби?из |  Параболасини? т?бесіні? коордінаталарин таби?из |  Гіперболасини? фокустарини? ара?аши?ти?ин таби?издар |  Т?зуіні? ба?иттауши векторин к?рсеті?із |  Екі ж?не т?зулеріні? перпендікулярли? белгісін к?рсет |  Ше?беріні? центріні? коордінаттари мен радіусин таби?из |

Таби?из

  1.  Б) е? кіші міндерін таби?из.
  2.  Векторини? ба?иттауши косінустарин таби?из
  3.  Гіперболасини? фокустарини? ара?аши?ти?ин таби?издар
  4.  Єгер ж?не векторлари ортогонал ж?не Болсам, онда таби?из
  5.  Ж?не векторларина салин?ан параллелограмни? діагоналдарини? арасинда?и б?ришти таби?из
  6.  лестірім за?имен берілген діскретті Х кездейсо? шамасини? математікали? ?мітін таби?из
  7.  Н?ктесінен жази?ти?ина дейінгі ара?аши?ти?ти таби?из

Так шексіз аз Болсам, онда еквіваленттік шамаларди к?рсеті?із.

,

 таби?из

 таби?из:

3/4

 таби?из:

7/4

 таби?из:

 функціясини? ани?талу облисин таби?из:

 функціяси берілсін.  м?ндерін таби?из:

A) -2; 0; 0

Есептеу керек

Есептеу керек Єгер шектері бар, біра? те?діктеріні? е? болма?анда біреуі ориндалмаса, онда функціяси н?ктесінде |  Функціяларини? ?айсиси шектелген фу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати