Головна

ПАСПОРТ БАЗЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ | Түріндегі өрнек шексіз... деп аталады 4 страница | Түріндегі өрнек шексіз... деп аталады 5 страница | лестірім заңымен берілген дискретті Х кездейсоқ шамасының математикалық үмітін табыңыз |

Түріндегі өрнек шексіз... деп аталады 2 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

$$1

$2

$0

$3

$$$ 094 Тәжірибені қайталау саны - n өте үлкен, ал әрбір тәжірибедегі А оқиғасының ықтималдығы, р- өте кіші болғанда, n рет тәжирибе жүргізгенде А оқиғасының m рет пайда болу ықтималдығы ... формуласымен табылады

$$ Пуассон

$ Бернулли

$ Гаусс

$ Лаплас

$$$ 095 Егер тәжирибені қайталағанда n мен m сандары үлкен болмаса, онда n рет тәжирибе жүргізгенде оқиғаның m рет пайда болу ықтималдығы ... формуласымен табылады.

$$ Бернулли

$ Пуассон

$ Гаусс

$ Лаплас

$$$ 096 Егер бір тәжірибедегі оқиғаның пайда болу ықималдығы р, ал оның пайда болмау ықтималдығы-q болса, онда р+q= ... болады.

$$1

$2

$0

$3

$$$097 Теңдеуді шешіңдер:

$$

$

$

$

$$$ 098 Теңдеуді шешіңдер:

$$

$

$

$

$$$099 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$100 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$101 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$102 Табу керек , егер

$$

$

$

$

$$$103 м (1;1) Нүктесінде табу керек , егер

$$

$

$

$

$$$104 м (0;0;1), нүктесінде табу керек , егер

$$ 0

$

$

$ 3

$$$105 теңдеуін қанағаттандыратын функциясын оның... деп атайды.

$$шешімі

$туындысы

$интегралдық қисығы

$теңдеуі

$$$ 106 Дифференциалдық теңдеудің шешімі геометриялық түрде қандай да бір... қисықты анықтайды

$$интегралдық

$функционалдық

$дифференциалдық

$шешім

$$$ 107 Дифференциалдық теңдеудің бастапқы шартын қанағаттандыратын шешімі ... шешім деп аталады.

$$дербес

$функциясы

$аралық

$ интегралдық

$$$ 108 Теңдеуді шешіңдер:

$$

$

$

$

$$$109 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$110 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$111 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$112 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$113 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$114 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$115 Теңдеуді шешіңдер : , егер

$$

$

$

$

$$$116 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$117 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$118 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$119 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$120 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$121 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$122 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$123 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$124 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$125 функциясы берлген. Табу керек .

$$

$

$

$

$$$126 Берілген қатарды жинақтылыққа зертте

$$ Жинақты

$ Шартты жинақты

$Жинақсыз

$ Абсолют жинақты

$$$127 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$128 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$129 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$130 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$131 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$132 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$133 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$134 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$135 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$136 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$137 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$138 Берілген дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз :

$$

$

$

$

$$$139 Қатардың алғашқы үш мүшесін жазыңыз:

$$

$

$

$

$$$140 Қатардың алғашқы үш мүшесін жазыңыз:

$$

$

$

$

$$$141 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз:

$$ жинақсыз

$ жинақты

$ шартты жинақты

$ абсолют жинақты

$$$142 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз:

$$ жинақты

$ жинақсыз

$ шартты жинақты

$ абсолют жинақты

$$$143 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз:

$$ жинақты

$ жинақсыз

$ шартты жинақты

$ абсолют жинақты

$$$144 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$ абсолют жинақты

$ жинақсыз

$ шартты жинақты

$ жинақты

$$$145 Теңдеуді шешіңдер :

$$

$

$

$

$$$146 Дәрежелік қатардың жинақтылық интервалын табыңыз:

$$

$

$

$

$$$147 функционалдық қатары берілген. нүктесіндегі қатардың жинақтылығын зерттеңіз

$$ жинақты

$ жинақсыз

$ шартты жинақты

$ абсолют жинақты

$$$148 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$ жинақсыз

$ жинақты

$ шартты жинақты

$ абсолют жинақты

$$$149 Есептеңіз:

$$ 63

$ 26

$ 21

$ 65

$$$150Урнада 12 шар бар: 7 ақ және 5 қара шар. Екі шарды алып шықты. Таңдамай алынған шарлардың екеуі де ақ шар болу ықтималдығын табыңыз.

$$ 7/22

$ 7/12

$ 5/7

$ 6/5

$$$151 Үш мерген бір-бірінен тәуелсіз нысанаға оқ атты. Әрқайсысының нысанаға тигізу ықтималдығы сәйкес 0,6; 0,7; 0,8. Үш мергеннің де нысанаға бір мезгілде оқ тигізу ықтималдығын табыңыз

$$ 0,336

$ 0,26

$ 0,72

$ 0,65

$$$152 Студент 34 сұрақтың 22 сұрағының жауабын біледі. Оған қойылған екі сұрақтың жауабын білу ықтималдығын табыңыз.

$$ 7/17

$ 11/24

$ 21/33

$ 22/34

$$$153 Тиын 7 рет лақтырылды. «герб» жағы тура 4 рет түсу ықтималдығын табыңыз.

$$ 0,273

$ 0,726

$ 0,021

$ 0,065

$$$154 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз : .

$$ жинақты

$ жинақсыз

$ шартты жинақты

$ абсолют жинақты

$$$155 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$ жинақсыз

$ жинақты

$ шартты жинақты

$ абсолют жинақты

$$$156 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$ жинақсыз

$ жинақты

$ шартты жинақты

$ абсолют жинақты

$$$157 Сандық қатарды жинақтылыққа зерттеңіз :

$$ абсолют жинақты

$ жинақты

$ жинақсызТүріндегі өрнек шексіз... деп аталады 1 страница | Түріндегі өрнек шексіз... деп аталады 3 страница
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати