На головну

 Межа функції. Чудові межі. Види невизначеностей. |  Безперервність функції. Точки розриву і їх класифікація. |  Похідна зворотних функцій (зворотні тригонометричні функції). Друга похідна і похідні вищих порядків. |  Основні властивості невизначеного інтеграла |  Інтегрування за допомогою розкладання підінтегральної функції на складові, за допомогою заміни змінної, по частинах. |  Основні властивості визначеного інтеграла |  Дії з матрицями |  Рішення систем лінійних рівнянь методом Крамера |  Рішення систем лінійних рівнянь матричним способом |  Взаємне розташування двох прямих |

поняття векторів

  1.  A. Векторний добуток двох векторів
  2.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  3.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  4.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
  5.  I. Поняття про мови і її функціях
  6.  А) або основна матриця системи буде складатися з одиничних векторів (СЛР має єдине рішення, вона сумісна і визначена);
  7.  А) Загальне поняття про морфеме

 Задамо на площині хОу дві довільні точки а (х1, у1) и в (х2, у2) (Рис.1). довжина відрізка АВ легко визначається з прямокутного трикутника АВВ ' і складе:

, де (АВ)х и (АВ)у - Проекції відрізка АВ на відповідні осі. Ця величина визначена своїм чисельним

значенням і називається скалярною.

1. Лінійні операції над векторами

Операції додавання (віднімання) векторів і множення вектора на скаляр (число) називають лінійними.

сумою векторів 'а і'b називають вектор 'з = 'а +' b, Який визначається за правилом трикутника: початок 'b поєднують з кінцем 'а ,  з'єднує початок 'а з кінцем 'b.

Для знаходження суми трьох і більше векторів застосовується правило багатокутника: сумою декількох векторів називається вектор, по величині і напрямку рівний спрямованому відрізку, що замикає просторову лінію, побудовану на даних векторах, т. е. початок вектор-суми збігається з початком першого вектора а його кінець- з кінцем останнього вектора.

різницею векторів 'а і'b називають вектор 'з = 'а + (-b), позначається з = 'а - b.

Щоб відняти від вектора авекторb, Потрібно до вектору а додати -b,, Протилежний векторуb.

твором вектора 'а на скаляр l (lIR) називають вектор l 'а, Довжина якого дорівнює | L'a | = | 'A | | L |,а напрямок збігається з напрямком вектора а,якщо  , І протилежно напрямку вектора а, якщо .

якщо покласти l = 1 / а отримаємо 'a / a = 'a0 - Вектор одиничної довжини, що має теж напрямок, що і 'a (називається одиничним вектором).

при l = 0 отримаємо 'a ? 0 = '0 (нульовий вектор).

8. Рівняння прямої на площині. Кут між двома прямими. Рішення системи лінійних рівнянь методом Гаусса |  Різні способи завдання рівняння прямої
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати