Головна

Потужність множини. Зчисленні множини та їх властивості. Зчисленність множини раціональних чисел. | Доведення | Доведення | Далі записуємо підряд всі числа, які є в таблиці | Незчисленні множини. Незчисленність множини дійсних чисел. | Означення границі ф-ії по множині. | Т. (критерій Гейне існування границі ф-ії). | Класифікація функцій за їх властивостями. | О.1 Ф-ія називається зростаючою на мн. , якщо для довільних та виконується нерівність . | Властивості функцій неперервних на сегменті. |

Відображення множин (функції).

  1. Вектор як множина співнапрямлених відрізків
  2. Визначити множину (якщо це можливо), на якій дане відношення є: а) функціональним; б) бієктивним: .
  3. Відображення логічної моделі документа на його геометричну модель називається алгоритмом формування текстових документів.
  4. Відображення множин (функції).
  5. МЕТОД МНОЖИННОЇ КОРЕЛЯЦІЇ
  6. Метричні простори. Відкриті та замкнені множини. Повні метричні простори.

О.1 Відповідність між двома множинами та при якій кожному елементу з мн. відповідає не більше ніж один елемент з множини назив. функцією або функціональною залежністю між множинами та .

, - залежна змінна або ф-ія; - незалежна змінна.

О.2 Нехай та - довільні множини, - функціональна відповідність між цими множинами. Мн. тих елементів з мн. , яким функціональна відповідність ставить елемент з мн. назив. областю визначення ф-ії і похначається .

Існує інший підхід до означення поняття ф-ії.

О.3 Нехай та - довільні множини. Якщо за деяким правилом кожному елементу мн. ставиться у відповідність єдиний елемнт з множини , то кажуть, що між мн. та встановлюється функціональна залежність або ф-ія.

О.4 Нехай та - довільні множини, - функціональна залежність між цими множинами. Мн. тих з мн. , які поставлені у відповідність ел. з мн. з області визначення за допомогою ф-ії називається множиною значень ф-ій і познач. .

О.5 Ф-ія область визначення і множина значень якої є числовими множинами назив. числово. ф-єю.

О.6 Нехай - числова ф-ія. Множина точок називається графіком ф-ії .

Способи задання ф-ій

Існують різні способи задання ф-ії. Найбільш конкретними способами задання ф-ії є:

- Аналітичний;

- Табличний;

- Графічний;

- Словесний.



Доведення | О.3 (означення границі ф-ії на мові околів).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати