Головна

 НА 2016 - 2020 РОКИ 3 сторінка |  НА 2016 - 2020 РОКИ 4 сторінка |  НА 2016 - 2020 РОКИ 5 сторінка |  НА 2016 - 2020 РОКИ 6 сторінка |

НА 2016 - 2020 РОКИ 1 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29 грудня 2014 р N 2765-р

1. Затвердити Концепцію Федеральної цільової програми розвитку освіти на 2016 - 2020 роки.

2. Визначити:

державним замовником - координатором Федеральної цільової програми розвитку освіти на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) - Міністерства освіти та науки Росії;

державними замовниками Програми - Міністерства освіти та науки Росії і Рособрнадзор.

3. Встановити, що граничний (прогнозний) обсяг фінансування Програми за рахунок коштів федерального бюджету складає 88365,73 млн. Рублів, у тому числі субсидії - 5433,99 млн. Рублів (в цінах відповідних років).

4. Міністерства освіти та науки Росії забезпечити розробку проекту Програми та внесення його в установленому порядку в Уряд Російської Федерації.

Голова уряду

Російської Федерації

Д. МЕДВЕДЄВ

затверджено

розпорядженням Уряду

Російської Федерації

від 29 грудня 2014 р N 2765-р

КОНЦЕПЦІЯ

Федеральної ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

НА 2016 - 2020 РОКИ

I. Обгрунтування відповідності розв'язуваної проблеми і цілей

Програми пріоритетним завданням соціально-економічного

розвитку Російської Федерації

В даний час в Російській Федерації сформований і реалізується комплекс стратегічних завдань, спрямованих на розвиток освіти. Пріоритетні напрямки державної політики в галузі розвитку освіти визначаються нормами Федерального закону "Про освіту в Російській Федерації", Указу Президента Російської Федерації від 7 травня 2012 р N 599 "Про заходи щодо реалізації державної політики в галузі освіти і науки", Концепції довгострокового соціально економічного розвитку Російської Федерації на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2008 р N тисячу шістсот шістьдесят-два-р, Основних напрямків діяльності Уряду Російської Федерації на період до 2018 року, затверджених Головою Уряду Російської Федерації Д. А. Медведєвим 31 січня 2013 р

У Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2008 р N +1662-р (далі - Концепція довгострокового соціально-економічного розвитку), зазначено, що зростання ролі людського капіталу є одним з основних факторів економічного розвитку.

У прогнозі довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2030 року, розробленому Міністерством економічного розвитку Російської Федерації, передбачена необхідність формування гнучкої і диверсифікованої системи професійної освіти, що відповідає вимогам ринку праці і потребам інноваційної економіки як в частині освітніх програм, так і в частині умов і матеріально-технічного оснащення процесу навчання.

У Федеральному законі "Про освіту в Російській Федерації" в якості однієї з основних завдань регулювання відносин у сфері освіти встановлюється необхідність створення умов для вільного функціонування і розвитку системи освіти Російської Федерації.

Саме такі умови для подальшого поступального розвитку освіти створює Федеральна цільова програма розвитку освіти на 2016 - 2020 роки (далі - Програма). Програма встановлює найбільш пріоритетні інституційні елементи освітньої сфери, в яких можливо найбільш ефективне і результативне використання фінансових ресурсів для досягнення цілей і рішення задач соціально-економічного розвитку Російської Федерації. При цьому Програма не тільки визначає пріоритетні "точки зростання", а й визначає конкретні механізми участі суб'єктів освітньої діяльності в реалізації пріоритетних напрямів розвитку освіти.

Відповідно до законодавства в галузі освіти і в інтересах державного управління системою освіти в Російській Федерації прийнята і реалізується державна програма Російської Федерації "Розвиток освіти" на 2013 - 2020 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2014 р N 295 "Про затвердження державної програми Російської Федерації "Розвиток освіти" на 2013 - 2020 роки "(далі - державна програма). Стратегічні цілі і завдання розвитку системи освіти визначені в державній програмі. Разом з тим не всі заходи, спрямовані на досягнення цілей і завдань державної програми на рівні конкретних освітніх організацій, муніципалітетів і регіонів, забезпечені на сьогоднішній день фінансовими і організаційно-економічними механізмами.

Федеральна цільова програма розвитку освіти на 2011 - 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 N 61 "Про Федеральну цільову програму розвитку освіти на 2011 - 2015 роки", завершується в 2015 році (далі - Програма на 2011 - 2015 роки). У механізмі державного управління системою освіти може бути втрачений найважливіший інструмент - проектно-цільовий підхід, який забезпечує досягнення цілей і показників стратегічних документів, що визначають розвиток галузі освіти на період до 2020 року. За допомогою набору комплексних проектів, пов'язаних з цілям і завданням і дозволяють реалізувати перспективні проривні розробки зі створення і впровадження передових моделей, програм, технологій і рішень в галузі освіти, Програма стане інструментом досягнення зазначених цільових показників. В рамках Програми можуть бути реалізовані комплексні проекти, які включають розробку моделей для вирішення задач федеральної освітньої політики на рівні освітніх організацій, муніципалітетів, регіонів, апробацію цих моделей і їх поширення на всі освітні організації, муніципалітети та регіони.

Пропонована до реалізації Програма орієнтована на найбільш проблемні зони системи освіти, які найближчим часом можуть мати значний стагнаційний вплив на процеси модернізації, що реалізуються в рамках Програми на 2011 - 2015 роки. Зокрема, через підвищення вимог до педагогічних кадрів у зв'язку з прийняттям професійних стандартів та ускладненням соціокультурного освітнього середовища, пов'язаної з динамічним розвитком науки і технологій, посилюється потреба в педагогічних кадрах, здатних вирішувати завдання модернізації на всіх рівнях освіти. При цьому в найближчій перспективі буде збільшуватися дисбаланс між потребою сфери освіти в зазначених педагогічних працівників та реальною можливістю їх підготовки та залучення до педагогічної діяльності, буде посилюватися проблема нестачі об'єктів соціальної та інфраструктурної спрямованості для підвищення конкурентоспроможності української освіти. Відсутність механізмів і моделей взаємодії в державно-приватне партнерство сфери освіти, бізнес-спільнотах і освітніх організаціях не дозволить повною мірою вирішити проблему загальної доступності якісної освіти.

В рамках Програми повинні бути вирішені завдання досягнення високого стандарту якості змісту і технологій для всіх видів освіти - професійного (включаючи вище), загального і додаткового, а також досягнення якісно нового рівня розвитку молодіжної політики, підвищення доступності програм соціалізації дітей та молоді для успішного залучення їх в соціальну практику. Вирішення зазначених завдань одночасно дозволить в повному обсязі реалізувати основні напрямки федеральної державної політики в сфері освіти в 2016 - 2020 роки, певні в Федеральному законі "Про освіту в Російській Федерації" і Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку.

Крім того, необхідність Програми як інструменту ефективної реалізації заявленої державної освітньої політики продиктована наступними чинниками конституційно-правового та системно-методологічного характеру:

наявність правової основи у вигляді положень статті 13 Федерального конституційного закону "Про Уряді Російської Федерації";

механізм Програми дозволяє виконувати в повній мірі необхідні заходи на всіх рівнях системи освіти (федеральному, регіональному, муніципальному та інституційному), забезпечуючи при цьому збереження і розвиток єдиного освітнього простору;

актуальність і доцільність нового вигляду системи освіти як системи, що створює умови, можливості і опції для особистісного та професійного розвитку при гарантії їх якості. Особистісно орієнтована модель освіти, що враховує зовнішні виклики і тенденції, і відповідна їй структура Програми дозволять істотно підвищити конкурентоспроможність особистості, освітніх інститутів і в кінцевому підсумку економіки і держави.

Пропонована до реалізації Програма містить ряд комплексних завдань, які виступають як цементують основи для скріплення рівнів і видів освіти в єдине цілісне будівля сучасного конкурентоспроможного освіти, що виступає основою формування особистості, людського капіталу як найважливішого чинника поступального розвитку російського суспільства, держави та економіки.

При цьому метою Програми є забезпечення умов для ефективного розвитку російської освіти, спрямованого на формування конкурентоспроможного людського потенціалу. Зазначена мета досягається за рахунок реалізації наступних завдань:

в рамках завдання створення і поширення структурних та технологічних інновацій у професійній освіті, які забезпечують високу мобільність сучасної економіки, передбачається створення умов для професійного розвитку, в тому числі з використанням раніше створених інфраструктурних елементів - міжрегіональних галузевих ресурсних центрів, міжрегіональних центрів прикладних кваліфікацій, центрів оцінки сертифікації кваліфікацій та інших, нових нормативних можливостей додаткової професійної освіти, коригування переліку напрямів підготовки, спеціальностей та професій. Зазначена задача спрямована на інноваційний розвиток моделі діяльності ВНЗ, кардинальне вдосконалення моделі навчання за програмами аспірантури та магістратури, модернізацію освітніх програм, технологій і змісту освітнього процесу на всіх рівнях професійної освіти через впровадження нових варіативних освітніх програм на основі індивідуалізації освітніх траєкторій з урахуванням особистісних властивостей, інтересів і потреб того, хто навчається, а також на впровадження в професійну освітнє середовище технологій проектного навчання;

в рамках завдання розвитку сучасних механізмів, змісту і технологій загального та додаткової освіти передбачається виконання комплексу заходів по використанню раніше розроблених і впроваджених федеральних державних освітніх стандартів, включаючи їх методичне забезпечення та програми підвищення кваліфікації викладацького складу. В рамках реалізації зазначеного завдання будуть сформовані нового змісту загального (включаючи дошкільну) освіти і технології навчання за загальноосвітніми програмами, а також надано методичну та інноваційна підтримка розвитку освітніх систем дошкільної освіти, додаткової освіти дітей;

в рамках завдання популяризації серед дітей та молоді науково-освітньої і творчої діяльності, виявлення талановитої молоді передбачається надання опцій і створення умов для особистісного розвитку дітей і молоді. У попередні роки було сформовано змістовний, організаційний, який регламентує базис, в тому числі прийняті нові федеральні державні освітні стандарти, розроблені нові навчально-методичні матеріали, створені базові умови для підтримки талановитих дітей, інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я та інші. Але сьогодні потрібно кардинальне і масштабний розвиток компетенцій педагогічних кадрів, системні заходи щодо підвищення соціальної спрямованості (відповідальності) системи освіти, в тому числі за рахунок створення і реалізації програм формування у молодого покоління культури здорового і безпечного способу життя, розвитку творчих здібностей та активної громадянської позиції .

З метою створення інфраструктури, що забезпечує умови для навчання і підготовки кадрів для сучасної економіки, найважливішими завданнями є створення інфраструктури, що забезпечує доступність освіти незалежно від місця проживання учнів, підготовка і закріплення в освіті і науці науково-педагогічних кадрів, а також підвищення конкурентоспроможності вітчизняної освіти. У Програмі ці завдання мають цільове призначення, органічно доповнює заходи, передбачені по кожній із завдань і логічно продовжують раніше розпочате розвиток інфраструктури. З огляду на напрями реалізації Програми, орієнтовані:

на підвищення конкурентоспроможності освітніх організацій і системи освіти в цілому, в тому числі міжнародної;

на необхідність оновлення кадрового потенціалу викладацького та адміністративного складу;

на забезпечення реалізації індивідуальних траєкторій учнів і їх участі в територіально-розподілених мережевих освітніх програмах;

на соціальну орієнтованість заходів, пов'язаних із забезпеченістю доступу дітей з обмеженими можливостями здоров'я або дітей і молоді із соціально незахищених груп населення до отримання загального, професійного та додаткової освіти, в тому числі в освітніх організаціях, розташованих в різних містах країни.

Рішення поставлених завдань буде реалізовано через поліпшення матеріально-технічної бази освітніх організацій.

В рамках завдання формування затребуваною системи оцінки якості освіти і освітніх результатів буде забезпечено формування якісно нового ставлення учнів і освітніх організацій до якості освіти та одержуваних за його підсумками компетенцій, процедур і механізмів їх вимірювання та оцінки. В рамках Програми в зв'язку з цим буде створена національно-регіональна система незалежного моніторингу і оцінки якості освіти на всіх його рівнях. Передбачається забезпечити створення нових інструментів і оціночних процедур (включаючи міжнародні дослідження якості) як в загальному, так і в професійній освіті.

Програма будується на базі сформованих інфраструктурних, організаційних і методичних результатів і ефектів, досягнутих в 2011 - 2015 роках, і розвиває їх в інтересах суспільства.

Таким чином, мета і завдання Програми, враховуючи терміни її реалізації в 2016 - 2020 роки, відповідають Концепції довгострокового соціально-економічного розвитку та державною програмою.

II. Обгрунтування доцільності вирішення проблеми

програмно-цільовим методом

На даний момент в Російській Федерації здійснюється інтенсивне впровадження програмно-цільових методів управління державними програмами і проектами. У минулий період впровадження зазначених інструментів здійснювалося в різних форматах (федеральні і відомчі цільові програми, пріоритетні національні проекти, проекти Комісії при Президентові Російської Федерації з модернізації і технологічного розвитку економіки Росії, державні програми Російської Федерації, "дорожні карти").

В даний час відповідно до Програми підвищення ефективності управління суспільними (державними і муніципальними) фінансами на період до 2018 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 р N 2593-р, здійснюється впровадження в бюджетний процес програмно-цільових методів управління. Передбачається, що програмно-цільові інструменти Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень повинні стати ключовим механізмом, за допомогою якого зв'язуються стратегічне і бюджетне планування.

Найбільш ефективним є застосування формату Програми для вирішення комплексних галузевих завдань в області розвитку освіти в середньостроковому 5-річний період планування діяльності.

Програма є інструментом бюджетного планування і служить підставою для виникнення бюджетних зобов'язань. При цьому формат Програми забезпечує не тільки планування бюджету, але і повноцінну синхронізацію і актуалізацію існуючих стратегічних документів з перспективними розробками та інноваційними рішеннями, досягнення цільових показників, декомпозицію і координування напрямків діяльності, узгодження дій та відповідальності педагогів і керівників, освітніх та інших організацій, органів державного і муніципального управління, що в кінцевому підсумку дозволяє ефективно планувати і реалізовувати необхідні комплексні проекти.

Рішення пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку неможливо забезпечити в повній мірі без реалізації інноваційних проектів з розробки і створення нових моделей, розвитку і вдосконалення існуючих моделей, механізмів, освітніх програм, технічних засобів і технологій в галузі освіти і молодіжної політики.

Як відомо, механізм реалізації державної програми спирається в більшій мірі на існуючі нормативні правові акти і практику, що склалася, обмежений рамками чинного законодавства, що не передбачає проектної діяльності по перспективному нормотворчості, створення передових теоретичних і експериментальних напрацювань, новітніх наукових і практичних розробок.

Відмітна особливість Програми полягає в тому, що не дубльований державна програма в її типових напрямках реалізації на основі існуючих законодавчих та інших нормативних правових актів, а передбачається їх оновлення і розвиток на основі пошуку нових моделей, механізмів, інструментів і технологій у сфері освіти, перспективних розробок по найбільш важливих напрямків модернізації, що дозволяє досягти максимального ефекту і підвищити доступність, якість та конкурентоспроможність російської освіти на світовому рівні.

Реалізація Програми дозволить забезпечити поступальний інтенсивний розвиток системи освіти в усіх напрямках за рахунок зазначених нових перспективних розробок, отриманих на основі виконання пошукових експериментальних проектів, а також проектів з моніторингу та супроводу процесів їх впровадження в практику.

У зв'язку з цим мається на увазі не програмно-цільовий підхід, а проектно-цільовий підхід в рамках реалізації Програми на відміну від класичного програмно-цільового підходу Програми на 2011 - 2015 роки.

У Програмі на 2011 - 2015 роки не передбачається використання подібних переваг проектно-цільового підходу. У зв'язку з цим в рамках Програми на 2011 - 2015 роки не в повній мірі можливо забезпечити відповідність її інструментів і очікуваних результатів нових реалій соціально-економічного розвитку, що склалися вже після старту її реалізації, а також новим вимогам стратегічних документів в соціальній сфері та сфері освіти , прийнятим в 2012 - 2014 роки.

Пропонований новий підхід в рамках Програми, в повній мірі використовуючи механізми реалізації проектів на конкурсній основі з використанням положень Федерального закону "Про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб", дозволяє досягати значно вищого рівня мотивації і відповідальності замовників і розробників планованих проектів, всіх учасників проектної діяльності. До того ж пропонований проектно-цільовий підхід дозволить повною мірою використовувати можливості проектного управління при вирішенні питань комплексної модернізації освіти, а також використовувати переваги програмного проектування освітнього процесу та освітніх технологій.

Незважаючи на те, що в ході реалізації Програми на 2011 - 015 роки будуть отримані нові моделі і інститути, в тому числі пов'язані з використанням інформаційних технологій в навчанні, нових форм організації роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю, підвищенням якості загальної та додаткової освіти, які будуть широко застосовуватися, масове впровадження зазначених розробок до кінця 2015 року не буде завершена.

У зв'язку з інертністю системи освіти, наявністю значної тимчасової різниці між стартом процесу впровадження і одержуваними результатами, яка визначається періодами навчання (наприклад, в системі загальної та професійної освіти цей часовий інтервал може становити навчальний рік або навіть весь цикл від початку до завершення навчання за освітньою програмою певного рівня). В умовах незначного періоду часу, відведеного на другий етап 2014 - 2015 роки) реалізації Програми на 2011 - 2015 роки, неможливо здійснити повноцінне методичне та аналітичне супроводження та підтримку процесу впровадження, не вдасться провести коригування розроблених на першому етапі моделей і технологій, що враховує первинні результати впровадження, і виникли в зв'язку з цим проблеми.

Все це не дозволить довести до логічного завершення вже розпочаті в 2011 році масштабні перетворення і, спираючись на нові розробки, продовжити модернізацію моделей, методів і механізмів утворення, подальше впровадження перспективних освітніх технологій, які, як відомо, не стоять на місці, а постійно удосконалюються .

В умовах відсутності пропонованих проектно-цільових дій будуть посилюватися диспропорції в доступності до якісної освіти, що стане одним з факторів, які поглиблюють складається соціальна нерівність.

Особливо це стосується дошкільної освіти, яким в даний час в різних суб'єктах Російської Федерації охоплено від 65 до 90 відсотків дітей дошкільного віку, причому цей показник коливається в межах одного і того ж федерального округу. Така диференціація в доступності освіти вже з дошкільного рівня є ризиком посилення соціального розшарування при отриманні якісної освіти.

При відсутності експертно-аналітичних та моніторингових проектів Програми ще велика диспропорція виникне в рішенні задач по забезпеченню рівного доступу до послуг якісної вищої освіти, особливо на рівнях магістратури та підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а також кадрів високотехнологічних галузей економіки.

Відсутність фінансових інструментів Програми, зокрема відсутність необхідних елементів взаємної мотивації і відповідальності виконавців та замовників проектів Програми, створить передумови до появи зростаючої з року в рік невизначеності в оцінці адекватності ходу реалізації різних програмних заходів на федеральному і регіональному рівнях, втрати механізмів зворотного зв'язку з суб'єктами експериментальної діяльності в сфері освіти, недостатності актуальною емпіричної інформації про результати впровадження передових розробок.

У разі відсутності проектно-цільового підходу:

сфера професійної освіти як і раніше відчуває незадоволену потребу в навчальних, навчально-лабораторних і допоміжних площах, а також в об'єктах соціальної спрямованості. Ця проблема буде ускладнюватися триваючим моральним і фізичним старінням об'єктів освітніх організацій професійної освіти, маючи негативні наслідки для доступності та якості освіти, збереження здоров'я учнів;

додаткову освіту дорослих збереже характерні для нього в даний час такі риси, як галузева розрізненість, відрив від запитів виробничої сфери та сфери споживання, стаючи при цьому все менш привабливим з точки зору інвестиційних інтересів бізнесу;

використання інформаційних технологій, сучасних форм і методів навчання в сфері освіти залишиться епізодичним, не сформується цілісна електронна освітнє середовище, освіта швидкими темпами буде відставати від усього світу в області розвитку дистанційних освітніх технологій;

робота з обдарованими дітьми та талановитою молоддю придбає нестійкий, несистемний характер;

збережеться і посилиться нерівний доступ громадян Російської Федерації до якісної освіти, провокуючи при цьому посилення складається соціальної нерівності. Причому це нерівність буде наростати починаючи з дошкільної освіти;

не буде забезпечене стійке виконання положення національної освітньої ініціативи "Наша нова школа" про те, що в будь-якій школі повинна бути забезпечена успішна соціалізація дітей з обмеженими можливостями здоров'я, дітей-інвалідів, а також дітей, які залишилися без піклування батьків, які перебувають у важкій життєвій ситуації ;

не будуть забезпечені рівні можливості отримання якісної освіти для громадян з обмеженими можливостями здоров'я на рівнях середньої професійної та вищої освіти.

Для всіх видів і на всіх рівнях освіти неможливо буде реалізовувати новий зміст освіти, освітні технології та моделі, передбачені який набрав чинності Федеральним законом "Про освіту в Російській Федерації". У зв'язку з набранням чинності зазначеного Закону з 1 вересня 2013 року вже після завершення першого етапу Програми на 2011 - 2015 роки, значна частина можливостей і потенціалу зростання, закладених в новітньому законодавстві, просто не може бути досягнута. На першому етапі були отримані моделі, а їх подальше масове впровадження передбачається вже в рамках другого етапу (2014 - 2015 роки). З упевненістю можна констатувати той факт, що впроваджуються моделі і інструменти повинні бути в найближчому майбутньому проаналізовані і скориговані з урахуванням мінливих нормативних правових основ, а також з урахуванням майбутнього аналізу початкової практики їх правозастосування.

Таким чином, виконання Програми пов'язано з реалізацією інших підпрограм державної програми, з реалізацією Стратегії розвитку системи освіти до 2020 року, а також із застосуванням новітніх правових основ державної політики в сфері освіти, передбачених Федеральним законом "Про освіту в Російській Федерації". Без використання проектно-цільового методу буде неможливо досягнення цілей і рішення задач, передбачених в цих стратегічних для вітчизняної освіти документах.

Реалізація Програми дозволить створити механізм необоротних поступальних позитивних системних змін в освіті Російської Федерації.

III. Попередній аналіз підсумків реалізації Програми

на 2011 - 2015 роки

На першому етапі реалізації Програми на 2011 - 2015 роки були сформовані і здійснені стратегічні проекти розвитку освіти з різних напрямків державної політики в галузі освіти. Ці проекти як на федеральному, так і регіональному рівнях реалізовані освітніми та іншими організаціями при федеральної підтримки за участю професійного педагогічної спільноти.

В результаті виконання першого етапу були отримані стійкі моделі для подальшого масового впровадження перетворень і оцінки їх результативності, розроблені сценарії для різних типів освітніх організацій, регіонів і соціально-економічних умов.

На другому етапі Програми на 2011 - 2015 роки (2014 - 2015 роки) передбачається завершити розпочаті на першому етапі стратегічні проекти, а також реалізувати їх широке поширення і впровадження, що дозволить забезпечити послідовні зміни в сфері освіти на всій території Російської Федерації. На цьому етапі повинні бути сформовані нові моделі управління освітою в умовах широкомасштабного використання інформаційно-телекомунікаційних технологій.

В результаті реалізації заходи щодо досягнення у всіх суб'єктах Російської Федерації стратегічних орієнтирів національної освітньої ініціативи "Наша нова школа" будуть поширені моделі освітніх систем, що забезпечують сучасну якість загальної освіти, моделі державно-громадського управління освітою, сформований загальноросійський кадровий ресурс провідних консультантів з питань розвитку системи освіти. У всіх федеральних округах будуть створені стажувальних майданчики для навчання і підвищення кваліфікації педагогічних і керівних працівників системи освіти в області модернізації муніципальних систем дошкільної освіти, а також для поширення моделей освітніх систем, що забезпечують сучасну якість загальної освіти, майданчики для навчання і підвищення кваліфікації працівників системи освіти з метою поширення моделей державно-громадського управління освітою.

В рамках заходу по поширенню на всій території Російської Федерації сучасних моделей успішної соціалізації дітей у всіх суб'єктах Російської Федерації будуть поширені інтегровані моделі загальної та додаткової освіти - інноваційні виховні моделі, що забезпечують формування громадянської ідентичності учнів в умовах полікультурного і поліконфесійного суспільства, сучасні освітні та організаційно правові моделі, що забезпечують успішну соціалізацію дітей з обмеженими можливостями здоров'я та дітей-інвалідів, сучасні освітні та організаційно-правові моделі, що забезпечують успішну соціалізацію дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, моделі організації системи відпочинку, оздоровлення та тимчасової зайнятості дітей, моделі розвитку техносфери в діяльності організацій додаткової освіти дітей дослідницької, інженерної, технічної, конструкторської спрямованості, моделі формування культури безпечного способу життя, розвитку системи психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу учнів. І НАУКИ УКРАЇНИ 9 сторінка |  НА 2016 - 2020 РОКИ 2 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати