На головну

 Управління багатоквартирним будинком |  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН |  ЇЇ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ДОГОВОРУ |  ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ |  ОСОБЛИВІ УМОВИ |

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  1.  I. Нові принципи кримінального права
  2.  I. Звернення в сторону Кааби
  3.  I. Права і переваги судових приставів
  4.  I. Становлення основ радянського цивільного права
  5.  I. Становлення екологічного права
  6.  I. права і обов'язки застрахованих осіб
  7.  II. Обов'язки і відповідальність судових приставів

3.1. Керуюча організація зобов'язана:

3.1.1. Здійснювати управління спільним майном в багатоквартирному будинку відповідно до умов цього Договору та чинним законодавством з найбільшою вигодою в інтересах Власника відповідно до цілей, зазначених у п. 2.1 цього Договору, а також відповідно до вимог діючих технічних регламентів, стандартів, правил і норм , державних санітарно-епідеміологічних правил і нормативів, гігієнічних нормативів, інших актів цивільного законодавства.

3.1.2. Надавати послуги та виконувати роботи з утримання та ремонту спільного майна в багатоквартирному будинку відповідно до додатка N 2 до цього Договору. У разі надання даних послуг і виконання зазначених робіт з неналежною якістю Керуюча організація зобов'язана усунути всі виявлені недоліки за власний рахунок.

3.1.3. Самостійно або шляхом залучення юридичних осіб (підрядних організацій) або інших осіб, забезпечити надання Власнику послуг з утримання та виконання робіт з поточного ремонту загального майна в багатоквартирному будинку.

3.1.4. Надавати комунальні послуги власників приміщень у багатоквартирному будинку відповідно до обов'язкових вимог, встановлених Правилами надання комунальних послуг громадянам, затвердженими Урядом Російської Федерації, встановленого якості і в необхідному обсязі, безпечні для життя, здоров'я споживачів і не заподіюють шкоди їх майну, в тому числі:

- Холодне водопостачання;

- Водовідведення;

- Електропостачання;

- Газопостачання;

- Опалення (теплопостачання).

3.1.5. На підставі окремих договорів забезпечувати надання таких послуг:

- Забезпечення роботи домофона, кодового замка дверей під'їзду;

- Інші додаткові послуги.

3.1.6. Інформувати Власника про укладення зазначених в пп. 3.1.4 і 3.1.5 договорів і порядок оплати послуг.

3.1.7. Від свого імені і за свій рахунок укласти з ресурсоснабжающими організаціями договори відповідно до федеральними нормативними правовими актами на постачання комунальними ресурсами і прийом стічних вод, що забезпечують надання комунальних послуг Власнику в обсягах і з якістю, передбаченими цією Конвенцією.

Укласти енергосервісні договори з ресурсоснабжающими організаціями або врахувати положення законодавства про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності в договорах на постачання комунальними ресурсами з урахуванням положень законодавства про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності.

3.1.8. Проводити та / або забезпечувати проведення заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності багатоквартирних будинки, визначених енергосервісними договорами (умовами енергосервісного договору, включеними в договори купівлі-продажу, поставки, передачі енергетичних ресурсів (за винятком природного газу) і рішеннями загальних зборів власників приміщень у цьому будинку.

3.1.9. Приймати від Власника плату за утримання і ремонт загального майна, комунальні та інші послуги згідно з платіжним документом, отриманого Власником в касі Керуючої компанії самостійно.

За розпорядженням Власника, відбитому у відповідному документі, Керуюча організація зобов'язана приймати плату за вищевказані послуги від всіх наймачів і орендарів (п. 2.2) приміщень Власника.

3.1.10. Вимагати від Власника в разі встановлення ним плати наймачеві (орендарю) менше, ніж розмір плати, встановленої цим Договором, доплати Власником решти в узгодженому порядку.

3.1.11. Вимагати внесення плати від Власника в разі ненадходження плати від наймача і / або орендаря (п. 3.1.8) цього Договору у встановлені законодавством і цим Договором терміни з урахуванням застосування пп. 4.6, 4.7 цього Договору.

3.1.12. Укласти договори з відповідними державними структурами для відшкодування різниці в оплаті послуг (робіт) за цим Договором, в тому числі комунальних послуг для Власника - громадянина, плата якого законодавчо встановлена ??нижче плати за цим Договором в порядку, встановленому законодавством.

3.1.13. Забезпечити цілодобове аварійно-диспетчерське обслуговування багатоквартирного будинку і повідомити Власника про номери телефонів аварійних і диспетчерських служб, усувати аварії, а також виконувати заявки Власника в терміни, встановлені законодавством і цим Договором.

3.1.14. Забезпечити виконання робіт по усуненню причин аварійних ситуацій, що призводять до загрози життю, здоров'ю громадян, а також до псування їхнього майна, таких як затоку, засмічення стояка каналізації, відключення електрики і інших, що підлягають екстреного усунення протягом 30 хвилин з моменту надходження заявки по телефону .

3.1.15. Організувати і вести прийом, розглядати пропозиції, заяви і скарги Власника, вести їх облік, вживати заходів, необхідних для усунення зазначених в них недоліків в наступному порядку:

- У разі надходження скарг і претензій, пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням умов цього Договору, Керуюча організація протягом 10 робочих днів зобов'язана розглянути скаргу або претензію і проінформувати Власника про результати розгляду скарги або претензії. У відмові в їх задоволенні Керуюча організація зобов'язана вказати причини відмови;

- В разі надходження інших звернень Керуюча організація протягом 10 робочих днів зобов'язана розглянути звернення і проінформувати Власника про результати розгляду звернення;

- В разі отримання заяви про перерахунок розміру плати за приміщення не пізніше 10 робочих днів з дати отримання вищевказаних звернень направити Власнику повідомлення про дату їх отримання, реєстраційний номер і подальшому задоволенні або про відмову в задоволенні із зазначенням причин відмови.

Розміщувати на інформаційних стендах (дошках), розташованих в під'їздах багатоквартирних будинки, а також в офісі Керуючої організації інформацію про місце і графіку їх прийому із зазначених питань, а також доводити цю інформацію до Власника іншими способами.

3.1.16. Представляти Власнику пропозиції про необхідність проведення капітального ремонту багатоквартирного будинку або окремих його мереж і конструктивних елементів, про терміни його початку, необхідному обсязі робіт, вартості матеріалів, порядку фінансування ремонту, строки відшкодування витрат та інших пропозицій, пов'язаних з умовами проведення капітального ремонту багатоквартирного будинку.

3.1.17. Чи не поширювати конфіденційну інформацію, що належить Власнику (не передавати її іншим особам, в т. Ч. Організаціям), без його письмового дозволу, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

3.1.18. Надавати або сприяти наданню Власнику або уповноваженим ним особам за запитами наявну документацію, інформацію і відомості, що стосуються управління багатоквартирним будинком, утримання та ремонту спільного майна.

3.1.19. Інформувати Власника про причини і передбачуваної тривалості перерв у наданні комунальних послуг, надання комунальних послуг якістю нижче передбаченого цим Договором протягом однієї доби з моменту виявлення таких недоліків шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах будинку, а в разі особистого звернення - негайно.

3.1.20. У разі невиконання робіт або ненадання послуг, передбачених цим Договором, повідомити Власника про причини порушення шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційних дошках (стендах) будинку. Якщо невиконані роботи або ненадані послуги можуть бути виконані (надані) пізніше, надати інформацію про терміни їх виконання (надання), а при невиконанні (ненаданні) провести перерахунок плати за поточний місяць.

3.1.21. У разі надання комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, провести перерахунок плати за комунальні послуги відповідно до п. 4.16 цього Договору.

3.1.22. Інформувати Власника про зміну розміру плати за житлово-комунальні послуги шляхом розміщення на інформаційному стенді ТОВ «Керуюча компанія», але не пізніше дати виставлення платіжних документів.

3.1.23. Платіжні документи Власник отримує в касі Керуючої компанії самостійно. На вимогу Власника виставляти платіжні документи на передоплату за утримання і ремонт загального майна пропорційно частці займаного приміщення і комунальні послуги з подальшим коректуванням платежу при необхідності.

3.1.24. На вимогу Власника та інших осіб, що діють за розпорядженням Власника або несучих з Власником солідарну відповідальність за приміщення, видавати або організувати видачу в день звернення довідки встановленого зразка, копії з фінансово-особового рахунку і (або) з будинкової книги та інші передбачені чинним законодавством документи .

3.1.25. Узгодити з Власником усно час доступу в займане ним жиле або нежиле приміщення або направити йому письмове повідомлення про проведення планових робіт всередині приміщення не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку проведення таких робіт.

3.1.26. На вимогу Власника виробляти або організувати проведення звірки плати за житлове приміщення і комунальні послуги та видачу документів, що підтверджують правильність нарахування плати з урахуванням відповідності їх якості обов'язковим вимогам, встановленим законодавством і цим Договором, а також з урахуванням правильності нарахування встановлених федеральним законом або Договором неустойок ( штрафів, пені).

3.1.27. За заявою Власника надавати звіт про виконання Договору за минулий календарний рік.

3.1.28. Протягом терміну дії цього Договору на вимогу Власника розміщувати на своєму сайті або на інформаційних стендах (дошках), розташованих в під'їздах багатоквартирних будинки, або в офісі Керуючої організації квартальні звіти про виконані роботи і послуги відповідно до Договору.

3.1.29. На підставі заявки Власника направляти свого співробітника для складання акту про порушення умов Договору або нанесенні збитку загальному майну в багатоквартирному будинку або приміщенню (ям) Власника.

3.1.30. Представляти інтереси Власника і осіб, що користуються належними йому приміщеннями на законних підставах, в рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

3.1.31. Не допускати використання загального майна власників приміщень у багатоквартирному будинку, в т. Ч. Надання комунальних ресурсів з їх використанням, без відповідних рішень загальних зборів Власників.

У разі рішення загальних зборів Власників про передачу в користування спільного майна або його частини іншим особам, а також визначенні Керуючої організації уповноваженим із зазначених питань особою - укладати відповідні договори.

У разі визначення іншої уповноваженої особи забезпечити реалізацію рішень загальних зборів Власників по передачі в користування іншим особам загального майна в багатоквартирному будинку.

Сприяти при необхідності у встановленні сервітуту щодо об'єктів загального майна в багатоквартирному будинку і забезпечувати дотримання режимів і меж використання даних об'єктів у разі встановлення.

Кошти, що надійшли в результаті передачі в користування спільного майна Власників або його частини на рахунок Керуючої організації, після вирахування встановлених законодавством відповідних податків і суми (відсотка), належної Керуючої організації відповідно до рішення Власників, направляються на зниження оплати послуг і робіт з утримання та ремонту загального майна, що виконуються за цим Договором, або на інші цілі, визначені рішенням Власників.

3.1.32. Передати технічну документацію (бази даних) і інші пов'язані з управлінням будинком документи за 30 днів до припинення дії Договору після закінчення терміну його дії або розірвання знову обраної керуючої організації, товариству власників житла або в разі безпосереднього управління багатоквартирним будинком власниками приміщень в будинку одного з власників , вказаною в рішенні загальних зборів власників про вибір способу управління багатоквартирним будинком, або, якщо такий власник не вказано, будь-якому власнику приміщення в будинку.

3.1.33. Провести або організувати проведення вивірки розрахунків по платежах, внесеним Власником в рахунок зобов'язань за цим Договором; скласти Акт вивірки вироблених Власником нарахувань і здійснених ним оплат і за Актом прийому-передачі передати названий Акт вивірки знову обраної керуючої організації. Розрахунки за Актами вивірки провадяться відповідно до окремої угоди між Керуючою організацією і знову обраної керуючої організацією або створеним ТСЖ.

3.1.34. Щорічно розробляти і доводити до відома Власника пропозиції про заходи з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, які можливо проводити в багатоквартирному будинку, із зазначенням витрат на їх проведення, обсягу очікуваного зниження використовуваних енергетичних ресурсів та термінів окупності пропонованих заходів.

3.1.35. Забезпечити виконання вимог законодавства про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності.

3.1.36. Забезпечити можливість контролю за виконанням зобов'язань за цим Договором (розділ 6 Договору).

3.1.37. Здійснювати розкриття інформації про свою діяльність з управління багатоквартирними будинками в випадках і порядку, визначеному законодавством Російської Федерації і нормативними правовими актами органів державної влади.

3.2. Керуюча організація має право:

3.2.1. Самостійно визначати порядок і спосіб виконання своїх зобов'язань за цим Договором, в т. Ч. Доручати виконання зобов'язань за цим Договором іншим особам.

3.2.2. Вимагати від Власника внесення плати за Договором в повному обсязі відповідно до виставлених платіжними документами, а також вимагати подання документів, що підтверджують право на пільги з оплати житлових та комунальних послуг.

3.2.3. У разі невідповідності даних, наявних у Керуючої організації, з даними, наданими Власником, проводити перерахунок розміру плати за комунальні послуги за фактичним споживанням (розрахунку) відповідно до положень п. 4.4 цього Договору.

3.2.4. В порядку, встановленому чинним законодавством, стягувати з винних суму неплатежів і збитку, нанесеного несвоєчасної та (або) неповною оплатою.

3.2.5. Готувати відповідно до умов п. П. 4.1 - 4.2 цього Договору пропозиції загальним зборам власників приміщень по встановленню на майбутній рік:

- Розміру плати за утримання і ремонт загального майна в багатоквартирному будинку;

- Переліків робіт і послуг, передбачених додатком N 2 до цього Договору.

3.2.6. Самостійно здійснювати нарахування, збір, розщеплення і перерахунок платежів Власника за утримання, поточний та капітальний ремонт, комунальні та інші послуги.

3.2.7. Виробляти огляди інженерного обладнання, що є спільним майном в багатоквартирному будинку, що знаходиться як в місцях загального користування, так і в приміщеннях Власника (відповідно до Схемою розмежування відповідальності Керуючої організації та Власника, додаток N 3), погодивши з останніми дату і час таких оглядів.

3.2.8. Брати участь у прийманні індивідуальних (квартирних) приладів обліку комунальних послуг в експлуатацію зі складанням відповідного акта і фіксацією початкових свідчень приладів і внести відповідну інформацію в технічну документацію на Багатоквартирний будинок.

3.2.9. Надавати послуги та виконувати роботи з утримання та ремонту внутрішньо квартирних інженерних мереж і комунікацій, що не відносяться до загального майна в багатоквартирному будинку, а також іншого майна Власника за погодженням з ним і за його рахунок відповідно до законодавства.

3.2.10. Призупиняти або обмежувати надання комунальних послуг Власнику відповідно до чинного законодавства у випадках і в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3. Власник зобов'язаний:

3.3.1. Своєчасно вносити квартирну плату за приміщення і комунальні послуги з урахуванням всіх користувачів послуг, а також інші платежі, встановлені за рішеннями загальних зборів власників приміщень, прийнятим відповідно до законодавства. Своєчасно надавати Керуючої організації документи, що підтверджують права на пільги його і осіб, що користуються його розташуванням (ями). Щомісяця до 05 числа місяця, що настає після закінчення місяцем, повідомляти Керуючої організації показання індивідуальних приладів обліку комунальних ресурсів.

3.3.2. При невикористанні приміщення (й) в багатоквартирному будинку повідомляти Керуючої організації свої контактні телефони та адреси для зв'язку, а також телефони і адреси осіб, які можуть забезпечити доступ до приміщень Власника при його відсутності в місті більше 24 годин.

3.3.3. Дотримуватися таких вимог:

- Не виробляти перенесення інженерних мереж;

- Не встановлювати, не підключати і не використовувати електропобутові прилади і машини потужністю, що перевищує технологічні можливості внутрішньобудинкової електромережі, додаткові секції приладів опалення;

- Не проводити монтаж і демонтаж індивідуальних (квартирних) приладів обліку ресурсів, т. Е. Не порушувати встановлений в будинку порядок розподілу спожитих комунальних ресурсів, що припадають на приміщення Власника, і їх оплати, без узгодження з Керуючою організацією;

- Не використовувати теплоносій із системи опалення не за прямим призначенням (використання мережевої води з систем і приладів опалення на побутові потреби);

- Не допускати виконання робіт або вчинення інших дій, що призводять до псування приміщень або конструкцій будівлі, не виробляти перевлаштування або перепланування приміщень без узгодження в установленому порядку;

- Не захаращувати підходи до інженерних комунікацій і запірної арматури, не захаращувати і забруднювати своїм майном, будівельними матеріалами та (або) відходами евакуаційні шляхи і приміщення загального користування;

- Не забруднювати побутовими відходами прибудинкову територію, водостічні канави;

- Не допускати виробництва в приміщенні робіт або вчинення інших дій, що призводять до псування загального майна в багатоквартирному будинку;

- Не створювати підвищеного шуму в житлових приміщеннях і місцях загального користування з 22.00 до 9.00. Забороняється проводити ремонтні та будівельні роботи з перевлаштування або перепланування приміщень у вихідні та святкові дні. Виконання таких робіт допускається виключно з 09.00 до 20.00 у робочі дні, без застосування при цьому устаткування й інструментів, що викликають перевищення нормативно допустимого рівня шуму і вібрації;

- Інформувати керуючу організацію про проведення робіт по ремонту, перебудови і перепланування приміщення, які зачіпають спільне майно в багатоквартирному будинку.

3.3.4. Надавати Керуючої організації протягом 3 робочих днів відомості:

- Про завершення робіт з перевлаштування і перепланування приміщення з наданням відповідних документів, що підтверджують відповідність виконаних робіт вимогам законодавства (наприклад, документ технічного обліку БТІ і т. П.);

- Про укладені договори найму (оренди), в яких обов'язок внесення плати Керуючої організації за утримання і ремонт загального майна в багатоквартирному будинку, а також за комунальні послуги покладено Власником повністю або частково на наймача (орендаря), із зазначенням П. і. о. відповідального наймача (найменування та реквізитів організації, котра оформила право оренди), про зміну відповідального наймача або орендаря;

- Про зміну кількості громадян, які проживають в житловому (их) приміщенні (ях), включаючи тимчасово проживають, а також про наявність у таких осіб пільг по оплаті жилих приміщень та комунальних послуг для розрахунку розміру їх оплати та взаємодії Керуючої організації з міським центром житлових субсидій (власники житлових приміщень);

- Про зміну обсягів споживання ресурсів в нежитлових приміщеннях із зазначенням потужності і можливих режимах роботи встановлених в нежитловому (их) приміщенні (ях) споживають пристроїв газопостачання, водопостачання, електропостачання та теплопостачання та інші дані, необхідні для визначення розрахунковим шляхом обсягів (кількості) споживання відповідних комунальних ресурсів та розрахунку розміру їх оплати (власники нежитлових приміщень).

3.3.5. При проведенні Власником або залученими ним особами робіт по ремонту, перебудови і перепланування приміщення узгодити порядок і час вивезення великогабаритних та будівельних відходів. Оплачувати вивіз великогабаритних та будівельних відходів понад плату, встановленої розділом 4 Договору.

3.3.6. Забезпечувати доступ представників Керуючої організації в належне йому приміщення для огляду технічного та санітарного стану внутрішньоквартирних інженерних комунікацій, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходиться в приміщенні, для виконання необхідних ремонтних робіт в заздалегідь узгоджене з Керуючою організацією час, а працівників аварійних служб - в будь-який час.

3.3.7. Повідомляти Керуючої організації про виявлені несправності загального майна в багатоквартирному будинку.

3.3.8. На вимогу Керуючої організації і в узгоджені з Власником терміни надати в керуючу організацію копію свідоцтва реєстрації права власності на приміщення та пред'явити оригінал для звірки. При продажу (міни, дарування і т. П.) Приміщення сповіщати керуючу організацію про зміну Власника.

3.4. Власник має право:

3.4.1. Здійснювати контроль над виконанням Керуючої організацією її зобов'язань за цим Договором, в ході якого брати участь в оглядах (вимірах, випробуваннях, перевірках) загального майна в багатоквартирному будинку, бути присутнім при виконанні робіт і наданні послуг, пов'язаних з виконанням нею обов'язків за цим Договором.

3.4.2. Залучати для контролю якості виконуваних робіт і послуг, що надаються за цим Договором сторонні організації, фахівців, експертів. Залучена для контролю організація, фахівці, експерти повинні мати відповідне доручення Власника, оформлене в письмовому вигляді.

3.4.3. Вимагати зміни розміру плати за приміщення в разі невиконання повністю або частково послуг і / або робіт з управління, утримання та ремонту спільного майна в багатоквартирному будинку або виконання з неналежною якістю відповідно до пункту 4.13 цього Договору.

3.4.4. Вимагати зміни розміру плати за комунальні послуги при наданні комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, в порядку, встановленому Правилами надання комунальних послуг громадянам, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

3.4.5. Вимагати від Керуючої організації відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання або несумлінне виконання Керуючої організацією своїх обов'язків за цим Договором.

3.4.6. Вимагати від Керуючої організації щорічного надання звіту про виконання цього Договору відповідно до п. 3.1.27 цього Договору, а також пропозицій щодо п. 3.1.16 і п. 3.1.34 цього Договору та розкриття інформації відповідно до п. 3.1.37 цього Договору про діяльність з управління багатоквартирними будинками в порядку, визначеному законодавством Російської Федерації і нормативними правовими актами органів державної влади.

3.4.7. Доручати вносити платежі за цим Договором наймачеві / орендарю даного приміщення в разі здачі його в оренду / в оренду.

3.4.8. Ознайомлюватися, знімати копії і робити виписки з технічного паспорта БТІ, в якому відображена характеристика багатоквартирного будинку.

  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ |  ПОСЛУГИ, ПОРЯДОК ЇЇ ВНЕСЕННЯ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати