На головну

 Тема 7. Поділ спадщини між спадкоємцями |  Тема 8. Охорона спадкового майна і управління спадковим майном |  Тема 11. Спадковий процес |  Тема 1. Історія виникнення і розвитку спадкового права |  Тема 2. Поняття і предмет спадкового права |  Нормативні правові акти |  Методичні рекомендації |  Тема 5. Спадкування за законом |  Тема 8. Вживання заходів до охорони спадкового майна |  Тема 11. Спадковий процес |

З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. дисфункції бюрократії як організації
  3.  I. Загальна характеристика роботи
  4.  I. Вказівки до самостійної роботи з навчальними посібниками
  5.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  6.  II. Комерційні організації.
  7.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.

При вивченні дисципліни особлива роль відводиться самостійній роботі студентів.

При роботі з літературою в ході самостійної підготовки до семінарських занять рекомендується робити виписки найбільш важливого для розуміння даної теми матеріалу, зокрема, основних понять, визначень, а також положень, що містять відповіді на питання, порушені в ході лекцій і семінарів. Велика увага доцільно приділити понятійному апарату, оскільки він є основою досліджуваного матеріалу. При цьому слід прагнути до осмислення кожної ознаки, визначення, які розкривають сутність тієї чи іншої кримінально-правової дефініції. Це допоможе студентам набути навичок аналітичного мислення, вміння критично оцінювати різні позиції, виробляти власну точку зору і вміти її захищати.

- В складанні плану вивченого джерела;

- У виписках концептуальних положень автора роботи;

- В складанні тез, тобто самостійне короткий виклад основних думок прочитаного джерела;

- В складанні анотації, тобто короткої узагальнюючої характеристики прочитаної книги, брошури, статті;

- В написанні конспекту, в якому відображаються власні думки, підтверджені цитатами авторів, найбільш важливими цифрами і фактами.

Самостійна робота з літературою повинна навчити студентів виділяти і запам'ятовувати найбільш важливі положення, виробити у них творчий підхід до розуміння теоретичних проблем і їх практичних наслідків, критичне ставлення до окремих концепціям і висновків, засноване як на логічному аналізі, так і на результатах практичної діяльності.

По кожній темі семінарського заняття є перелік необхідної літератури. Необхідно відзначити, що зазначеним переліком вся література по тій чи іншій темі, безумовно, не вичерпується. Студент може звернутися до викладача, який веде семінарські заняття, і попросити рекомендувати йому додаткову літературу.

Крім того, студент повинен самостійно відслідковувати зміни закону, використовуючи при цьому офіційні видання ( «Російську газету», «Парламентську газету», «Відомості Верховної»).

У процесі самостійної роботи доцільно також використовувати і довідково-інформаційні бази КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс та пошукових систем, які встановлені в бібліотеці Уральського філії ФГБОУВПО «Російська академія правосуддя»; браузерів: Internet Explorer, Google Chrome і т.д .; пошукових систем: yandex.ru, rambler.ru і т.д .; офіційного інтернет-порталу правової інформації; офіційного сайту Конституційного Суду РФ; офіційного сайту Верховного Суду РФ; державної автоматизованої системи Російської Федерації «Правосуддя»; офіційних сайтів судів загальної юрисдикції; офіційних сайтів телевізійних, інформаційних, мультимедійних каналів, програм, друкованих видань і т.д.

Використання сучасних інформаційних технологій, наведених вище, дозволяє систематично відстежувати вносяться в законодавство зміни, спрощує пошук потрібної правової інформації, судових рішень, прийнятих по конкретних цивільних справах і що підлягають розміщенню на офіційних сайтах судів загальної юрисдикції, даних судової статистики, надає можливість ознайомитися з коментарями вчених і практичних працівників тих чи інших нормативно-правових актів, повноважень, що реалізуються судами, провести власний аналіз і узагальнення правозастосовчої діяльності за різними критеріями і ін.

Пошук інформації може проводитися за різними критеріями та підставами: ключовим словом, датою, прізвища позивача, відповідача, заявника та ін., Судді, іншої посадової особи, найменування органу державної влади, нормативно-правового акта, правозастосовчого акту і т.д., розділу сайту . На сайтах деяких судів передбачені пошукові системи того чи іншого підсумкового судового рішення (за ключовим словом, датою прийняття, процесуального статусу учасника, складу суду, і т.д.): Конституційного Суду України, Верховного Суду РФ, Челябінського обласного суду та ін.

Готуючись до семінару, студент повинен самостійно:

- Опрацювати відповідні розділи підручників, щоб мати уявлення про що виносяться на обговорення проблеми;

- Вивчити матеріали лекцій і літературу, роблячи виписки, необхідні для обговорення проблем семінару;

- Продумати відповіді з питань теми, бути готовим до дискусії щодо спірних питань, винесених на семінарське заняття, що вимагає обдумування аргументації і системи доказів тієї точки зору, яка, на думку студента, є найбільш прийнятною.

Виступи на семінарських заняттях повинні достатньо повно розкривати зміст обговорюваних питань. Викладається позицію слід аргументувати, використовуючи при цьому посилання на точки зору, представлені в літературі, на законодавчі та інші нормативні правові джерела, а також при можливості приклади з власної професійної діяльності.

Семінар передбачає наявність дискусії, активний обмін думками з поставлених питань, обговорення повідомлень і виступів. На семінарських заняттях може бути використана і система доповідей. До доповіді студент готується самостійно, визначивши попередньо з викладачем тему доповіді, а також пропрацювавши питання про його структуру. У доповіді доцільно відобразити і теоретичні і практичні позиції. У зв'язку з цим необхідно звернення до спеціальної літератури по темі доповіді, в тому числі і літературі, не зазначеної у УМК, а також до матеріалів судової практики. Якщо в процесі підготовки доповіді у студента виникають труднощі, вони можуть бути дозволені на консультації з викладачем.

Доповідь з питання теми здійснюється після вступного слова викладача. Оптимальна тривалість доповіді по одному питанню - до 15 хвилин. За найбільш складних питань на доповідь може бути відведено і більш тривалий час. В обговоренні доповідей беруть участь всі присутні на семінарі студенти.

Однією з форм самостійної роботи студентів є вивчення матеріалу у вигляді рольової гри (Імітація судових засідань, оформлення спадкових прав у нотаріуса, вирішення конфліктних задач-ситуацій, пов'язаних з судовим захистом спадкових прав і оформленням спадщини, вжиттям заходів щодо його охорони і т.д.). Це необхідно з метою формування у студентів навичок застосування на практиці принципів спадкового права, при вивченні питань про специфіку переходу прав в порядку спадкування. Завдання на виконання рольової гри видає викладач: він визначає тему і форму заняття-ігри, визначає цілі та завдання заняття, рекомендує літературу, нормативні акти і судову практику, які варто знати при підготовці до заняття. Для підготовки до цього виду заняття студентам необхідно вивчити рекомендовану викладачем бібліографію, при необхідності зробити виписки і конспекти, розподілити ролі між іншими студентами, скласти сценарій рольової гри виходячи з цілей і завдань, які поставив викладач перед початком заняття. Підсумком проведення даної форми самостійної роботи студентів є аналіз основних помилок з точки зору матеріального і процесуального права.

Ще однією формою самостійної роботи студентів виступає рішення практичних завдань, Запропонованих викладачем для кожного практичного заняття. Це особливо важливо з урахуванням практичної спрямованості спецкурсу. Тому при виконанні даної самостійної роботи студентам необхідно уважно вивчити норми чинного законодавства (в тому числі і ті, які не є безпосереднім предметом вивчення теми семінарського або практичного заняття), а також обов'язково - положення судової практики - Постанов Пленуму Верховного Суду РФ, Постанови Президії Верховної суду РФ, на які слід посилатися при вирішенні юридичних казусів на занятті.

  З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ |  Приклади практичних завдань
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати