На головну

 Значення вивчення теми. |  Контроль вихідного рівня знань (тестування). |  Значення вивчення теми. |  Контроль вихідного рівня знань (тестування). |  Види камбіальних клітин |  Заняття № 4 |  Контроль вихідного рівня знань (тестування). |  Заняття № 5 |  Контроль вихідного рівня знань (тестування). |  Заняття № 6 |

Заняття № 1

  1.  Важливий момент полягає в тому, щоб не змушувати себе займатися чимось, коли дане заняття вже не приносить задоволення.
  2.  Залучення до заняття проституцією
  3.  Залучення до заняття проституцією (ст. 240 КК РФ).
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Виїзне практичне заняття на тему № 21
  6.  Виїзне практичне заняття на тему № 22
  7.  Е заняття

Нові клітинні технології

ЗБІРКА

МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК

ДЛЯ НАВЧАЮТЬСЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для спеціальності060101 - Лікувальна справа (очна форма навчання)

Красноярськ

УДК 611-018.1 (07)

ББК 53.530

З 23

Нові клітинні технології: зб. метод. вказівок для учнів до практичних занять для спеціальностей 060101 - Лікувальна справа (очна форма навчання) / уклад. Н. н. Медведєва, Є. а. Хапіліна, О. в. Шеломенцева [и др.]. - Красноярськ: тип. КрасГМУ, 2013. - 164 с.

укладачі: д. м. н., професор Медведєва Н. н.,

к. м. н., доцент Хапіліна Е. а.,

к. б. н., доцент Шеломенцева О. в.,

к. м. н., доцент Жуков Е. л.,

ст. викладач Стрілковичі Н. н.

Збірник методичних вказівок до практичних занять призначений для аудиторної роботи учнів. Складено відповідно до ФГОС ВПО 2010 р спеціальності 060101 - Лікувальна справа (очна форма навчання), робочою програмою дисципліни (2011р.) І СТО СМК 4.2.01-11. випуск 3.

Рекомендований до видання за рішенням ЦКМС (Протокол №__ від «___» __________ 20__).

КрасГМУ

2013 р

ЗМІСТ

Заняття № 1. Клітинні популяції - поняття, види (клітинний тип, дифферона, клон). Статична, зростаюча, оновлюється популяції ............ 4

Заняття № 2. Стовбурові клітини - поняття, види, властивості. Детермінація, коммитирование - поняття ............................................. ................... 9

Заняття № 3. дифферона - поняття, клітинний склад. Диференціація - поняття. Характеристика клітин в ряду дифферона ................................ 15

Заняття № 4. Ембріональні стовбурові клітини - поняття, характеристика, свойства......................................................................................21

Заняття № 5. ембріональні гермінальних клітини - характеристика і властивості в порівнянні з ембріональними стовбуровими клітинами ................ 34

Заняття № 6. Регіональні стовбурові клітини - визначення, класифікація. Характеристики та властивості. Вікові зміни в кількості і якості регіональних стовбурових клітин ......................................... ............... 43

Заняття № 7. регіональні стовбурові клітини. Стовбурові «ніші» в тканинах і органах.......................................................................................55

Заняття № 8. подібності та відмінності між регіональними стовбуровими клітинами, ембріональними стовбуровими і ембріональними герминальными.............................................................................70

Заняття № 9. Способи отримання стовбурових клітин, їх джерела, методики.....................................................................................77

Заняття № 10. Способи культивування стовбурових клітин .................... 93

Заняття № 11. Підсумкове заняття: стовбурові клітини .............................. 107

Заняття № 12. Робота в морфологічної лабораторії. Відпрацювання навичок по виготовленню гістологічних препаратів, оволодіння основними методами забарвлення гістологічних препаратів (гематоксилін-еозин) ...... 109

Заняття № 13. Нове обладнання для роботи в морфологічних лабораторіях. Характеристика реактивів, які використовуються в морфологічних дослідженнях. Нові напрямки в їх виробництві .......................... 120

Заняття № 14. світлова мікроскопія. Нові напрямки і нове оборудование..............................................................................124

Заняття № 15. нові методи морфометрії в морфологічних исследованиях.............................................................................132

Заняття № 16. морфометрія гістологічних препаратів: підрахунок питомоїщільності паренхіми, строми в органах, підрахунок різних видів клітин ...... 139

Заняття № 17. наноматеріали - поняття, види. Основні напрямки їх використання в біології та медицині. Структурні зміни в органах і тканинах при використанні наночастинок в експериментах на лабораторних животных...................................................................................146

Заняття № 18. підсумкове заняття: робота в морфологічної лабораторіі.160

Заняття № 19. Зачетное заняття ............................................ ............ 162

Рекомендована література................................................ .............. 163

Заняття № 1

Тема «Клітинні популяції - поняття, види (клітинний тип, дифферона, клон). Статична, зростаюча, оновлюється популяції ».

2. Форма організації заняття:практичне заняття.

3. Значення вивчення теми.Цитологія - наука про клітину. Клітини і утворюються в результаті їх життєдіяльності неклітинні структури, є основою будови і функціонування організму. Внутрішні і зовнішні чинники (гормони, лікарські препарати та ін.) Можуть викликати зміни структури і функції клітин, що в свою чергу тягне за собою виникнення морфофункціональних змін в органах і системах. Клітини різних органів і тканин по-різному поводяться в протягом життєвого циклу індивідуумів. Ці відмінності, перш за все, можуть бути пов'язані з джерелами розвитку клітин, особливостями їх дозрівання, поновлення. Саме вивчення перерахованих особливостей може дозволити зрозуміти сутність багатьох процесів, що відбуваються в організмі, в нормі і при патології.

4. Цілі навчання:

- загальна (Навчається повинен володіти ОК і ПК):

- Здатністю і готовністю аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, використовувати на практиці методи гуманітарних, природничо-наукових, медико-біологічних і клінічних наук в різних видах професійної і соціальної діяльності (ОК-1);

- Здатністю і готовністю до логічного і аргументованого аналізу, до публічних промовах, ведення дискусії і полеміки (ОК-5);

- Здатність і готовність виявляти природничо сутність проблем, що виникають в ході професійної діяльності лікаря-педіатра, використовувати для їх вирішення відповідний фізико-хімічний і математичний апарат (ПК-2);

- Здатність і готовність до формування системного підходу до аналізу медичної інформації, спираючись на всеосяжні принципи доказової медицини, заснованої на знаходити власні шляхи розв'язання з використанням теоретичних знань і практичних умінь з метою вдосконалення професійної діяльності (ПК-3);

- Здатність і готовність аналізувати закономірності функціонування окремих органів і систем, використовувати знання анатомо-фізіологічних основ, основні методики клініко-імунологічного обстеження і оцінки функціонального стану організму дітей і підлітків для своєчасної діагностики захворювань і патологічних процесів (ПК-16);

- Здатністю і готовністю вивчати науково-медичну інформацію, вітчизняний і зарубіжний досвід з тематики дослідження (ПК-31);

- Здатністю і готовністю до участі в освоєнні сучасних теоретичних і експериментальних методів дослідження з метою створення нових перспективних засобів в педіатрії, в організації робіт щодо практичного використання і впровадження результатів досліджень (ПК-32);

- Навчальна:

знати поняття і види існуючих в живих організмах клітинних популяцій; вміти за представленою характеристиці клітин розпізнавати їх види; володіти медико-аналітичним понятійним апаратом, навичками микроскопирования і аналізу структурних компонентів клітин органів при світловій мікроскопії.

5. План вивчення теми: тема: НЕЙРОСТОМАТОЛОГ |  Контроль вихідного рівня знань (тестування).
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати