На головну

 ВСТУП |  бази практики |  Організація практики на підприємстві |  Вивчення технологічних процесів виробництва продукції |  Мясожіровое виробництво |  Структура навчальної практики |  Звітність та Форми проміжної атестації за підсумками навчальної практики. |  бібліографічний список |  Приклад оформлення щоденника по навчальній практиці |  Продовження додатка 3 |

Навички, вміння, універсальні і професійні компетенції навчальної практики

  1.  III. Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни
  2.  III. Матеріали судової практики
  3.  IV. Обсяг дисципліни за видами навчальної роботи
  4.  А) загальнокультурні компетенції (ОК)
  5.  Автономність-залежність учнів у навчальній діяльності
  6.  Адміністративно-правовий статус федеральних органів виконавчої влади спеціальної компетенції.
  7.  Анотація навчальної дисципліни

В результаті проходження навчальної практики навчається повинен придбати наступні практичні навички, вміння, універсальні і професійні компетенції:

- Володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-1);

- Вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову (ОК-2);

- Готовність до кооперації з колегами, роботі в колективі (ОК-3);

- Прагнути до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності (ОК-6);

- Усвідомити соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК-8);

- Володіти основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією (ОК -12);

- Здатністю використовувати нормативну і технічну документацію, регламенти, ветеринарні норми і правила у виробничому процесі (ПК-1);

- Здатністю здійснювати елементарні заходи безпеки при виникненні екстрених ситуацій на тепло-, енергоустаткуванні і інших об'єктах життєзабезпечення підприємства (ПК-2);

- Здатністю застосовувати метрологічні принципи інструментальних вимірювань для конкретної предметної області (ПК-4);

- Здатністю організовувати вхідний контроль якості сировини та допоміжних матеріалів, виробничий контроль напівфабрикатів, параметрів технологічних процесів і контроль якості готової продукції (ПК-5);

- Здатністю обробляти поточну виробничу інформацію, аналізувати отримані дані і використовувати їх в управлінні якістю продукції (ПК-6);

- Готовністю здійснювати контроль за дотриманням екологічної та біологічної безпеки сировини і готової продукції (ПК-9);

- Готовністю освоювати нові види технологічного обладнання при зміні схем технологічних процесів, освоювати нові приладові техніки і нові методи дослідження (ПК-10);

- Готовністю давати оцінку досягненням харчового ринку, проводити маркетингові дослідження і пропонувати нові конкурентоспроможні продукти до освоєння виробником (ПК-11);

- Здатністю формулювати цілі проекту (програми), вирішувати завдання, визначати критерії та показники досягнення цілей, структурувати їх взаємозв'язок, визначати пріоритетні рішення задач з урахуванням моральних аспектів діяльності (ПК-21);

- Готовністю виконувати роботу в галузі науково-технічної діяльності з проектування (ПК-22);

- Здатністю розробляти порядок виконання робіт, плани розміщення устаткування, технічного оснащення і організації робочих місць, розраховувати виробничі потужності і завантаження устаткування, брати участь в розробці технічно обґрунтованих норм часу (виробітку), розраховувати нормативи матеріальних витрат (технічні норми витрат сировини, напівфабрикатів, матеріалів) (ПК-23).

ЗМІСТ ПРАКТИКИ Обов'язки студента-практиканта |  Вивчення допоміжних виробництв
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати