На головну

 Випускних кваліфікаційних робіт |  Вступ |  Цілі і завдання випускної кваліфікаційної роботи |  Зовнішнє рецензування випускної кваліфікаційної роботи |  Захист випускної кваліфікаційної роботи |  Нумерація сторінок і розділів |  графічний матеріал |  таблиці |  Посилання на літературу |  додатки |

Структура випускної кваліфікаційної роботи

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  GPT. Цільове призначення та структура.
  3.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  4.  I. Загальна характеристика роботи
  5.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  6.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  7.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Випускна кваліфікаційна робота повинна включати наступні основні частини:

1. Рецензія (див. Додаток 5).

2. Відкликання керівника (див. Додаток 6).

3. Титульний лист (див. Додаток 2).

4. Завдання (див. Додаток 4).

5. Календарний план (див. Додаток 7).

6. Реферат (див. Додаток 3).

7. Основна змістовна частина:

а) Введення (3-5 стор.).

б) Огляд (15-20 стор.).

в) Інформаційно-теоретична частина. Розробка методичних основ вивчення проблеми (20-25 стор.):

- Змістовна постановка дослідницької проблеми, аналіз існуючих підходів і методів вирішення проблем, що виникли в досліджуваній темі;

- Вибір і обгрунтування методу, розробка відповідних моделей вдосконалення розробляється вимірювального приладу або нового методу вимірювання в даній сфері;

- Формулювання вимог до попередньої інформації для вирішення проблем практичної (проектної) частини.

г) Проблемно-аналітична частина. Аналіз об'єкта дослідження або методу вимірювання (30-35 стор.):

- Загальна характеристика об'єкта і предмета дослідження;

- Аналіз розроблюваного методу вимірювання.

д) Проектно-практична частина. Розробка рекомендацій та заходів (пропозицій) за рішенням досліджуваної проблеми та обґрунтування їх ефективності в даній сфері (10-15 стор.):

- Реалізація розроблених підходів, методів і моделей на матеріалах конкретного об'єкта;

- Аналіз результатів проведеного дослідження та розробка пропозицій щодо вирішення даної проблеми;

- Питання організації і ресурсного забезпечення впровадження пропозицій.

е) Розділ забезпечення безпеки життєдіяльності (10-15 стор.).

В даному розділі студент повинен продемонструвати знання чинних законодавчих актів і нормативних документів, вміння проектувати безпечні умови професійної діяльності (праці). Основна суть розділу - розробка заходів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності при проведенні робіт, пов'язаних з виконанням і реалізацією інженерних або науково-дослідних питань, що розробляються в ході дипломного проектування.

Будь-яка діяльність потенційно небезпечна і тому може справляти небезпечний вплив на навколишнє середовище, на людину в процесі праці, викликати надзвичайні ситуації.

Завдання проектувальника полягає в тому, щоб врахувати і мінімізувати ці ризики, тобто знизити їх до допустимих (прийнятних) значень, забезпечивши таким чином безпеку.

Розділ БЖД повинен складатися з двох взаємопов'язаних частин:

1) виявлення потенційних небезпек, що досягається аналізом умов діяльності, в тому числі обладнання, технологічного процесу, операцій, застосовуваних матеріалів, одержуваної продукції, відходів і т.п.

2) розробка проекту заходів щодо захисту від потенційних небезпек, які включають організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні та інші заходи і засоби.

ж) Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) впровадження практичних (проектних) пропозицій (10-15 стор.).

У випускний кваліфікаційної роботі ТЕО слід розглядати як конкретну форму прояву наукового підходу до обгрунтованого вибору напрямку розробок, раціональних шляхів і всебічної оцінки соціально-економічної ефективності прийнятих рішень і способів їх реалізації.

Стосовно до дипломного проекту (роботи) сутність і зміст ТЕО можна визначити як сукупність міркувань, розрахунків, аналізу і висновків:

· Про економічну доцільність і технічну можливість розробки та реалізації конкретної теми випускної кваліфікаційної роботи;

· Про обгрунтованість кола і рівня пропонованих технічних вимог;

· Про прогресивність і раціональності прийнятих інженерно-технічних і організаційно-економічних рішень;

· Про підсумкову інтегральної економічної та соціальної ефективності розробки в цілому і про оптимальні масштабах і шляхи впровадження.

У процесі розробки нових приладів, інноваційних методів вимірювання, проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт можливі різні методи дослідження, можуть бути створені різні варіанти нової вимірювальних приладів і методів вимірювання ними. В результаті з'являється необхідність вибору найбільш оптимального варіанта. На основі порівняльного аналізу можливих варіантів вирішення того чи іншого технічного, організаційного та інших питань ТЕО дає можливість об'єктивно визначити, який з варіантів в даних конкретних умовах є найбільш раціональним.

Звідси випливає, що основним методом ТЕО проектних рішень є вариантное розгляд можливих рішень і обґрунтований вибір оптимального з них по обраним критеріям.

з) Висновок (2-3 стор.).

8. Список використаної літератури (1-2 стор.).

9. Додатки (1-10 стор.).

У змістіперераховуються заголовки, що наводяться в дипломному проекті, і вказуються номери сторінок, на яких вони розміщені. Зміст повинен бути гранично докладним і включати всі заголовки, забезпечені в тексті рубрікаціоннимі індексами.

Зміст починається з нової сторінки (листа).

у вступідається наукове обгрунтування обраної теми:

- актуальність теми;

- Мета і завдання дипломного дослідження;

- Предмет і об'єкт дослідження;

- Методи інструментарію дослідження;

- Методологічна основа написання дипломного проекту.

висновокмає містити оцінку результатів роботи з точки зору їх відповідності вимогам завдання. Його головне завдання - підведення підсумків всієї роботи, тому, як правило, тут не даються ні нові фактичні дані, ні нові теоретичні положення, про які не було мови в основних розділах. Висновок зазвичай містить лише загальні висновки автора і може так само вказувати на подальший розвиток досліджуваного явища. Вкрай важливо простежити, щоб на всі питання, які були сформульовані в завданні, у вступі, була дана відповідь у висновку. Наприкінці висновку зазначається соціально-економічна оцінка прийнятого рішення.

Випускна кваліфікаційна робота повинна мати логічно вибудувану структуру, яка в систематизованої формі концентровано відображає текстуально викладений зміст проведеного дослідження, його результати та практичні рекомендації. У структурі роботи повинні бути чітко виділені 3 розділу (які можуть бути розбиті на підрозділи):

1) досліджуване явище.

2) розробка методів безпеки життєдіяльності.

3) техніко-економічне обґрунтування дипломного проекту (роботи).

Обсяг текстової частини дипломного проекту повинен складати 65-90 сторінок машинописного (комп'ютерного) тексту, не враховуючи додатків. Вибір теми випускної кваліфікаційної роботи |  Порядок виконання випускної кваліфікаційної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати