Головна

 Основна частина |  Захист випускної кваліфікаційної роботи |  Випускна кваліфікаційна робота |

Структура і оформлення випускної кваліфікаційної роботи

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  GPT. Цільове призначення та структура.
  3.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  4.  I. Загальна характеристика роботи
  5.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  6.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  7.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Методичні вказівки для студентів по підготовці і захисту випускної кваліфікаційної роботи

Волгоград, 2013 роки

Методичні вказівки для студентів по підготовці і захисту випускної кваліфікаційної роботи. / Упоряд. А. Е. Пироженко - Волгоград, ГБОУ СПО «Волгоградський медичний коледж», 2013 роки /

Розглянуто і затверджено

на засіданні НМР

ГБОУ СПО «Волгоградський медичний коледж»

Протокол № 2 від 19 грудня 2013 р

голова:

___ А. Е. Пироженко

укладач:

Пироженко О. Є., заступник директора ГБОУ СПО «Волгоградcкій медичний коледж» з науково-методичної роботи.

Методичні вказівки складені на основі вивчення нормативних документів в освіті, сучасної педагогічної та методичної літератури. Дані вказівки допоможуть студентам, а також викладачам - керівникам випускних кваліфікаційних робіт, консультантам і рецензентам при роботі над ВКР і при її захисті.

зміст

1. Введення ... ... с. 4

2. Структура і оформлення випускної кваліфікаційної роботи ... с.5

3. Показники і критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи ... с.13

4. Защітавипускной кваліфікаційної роботи ... ... с.14

5. Приложения...с. 16

ВСТУП

Шановні студенти!

Виконання і захист випускної кваліфікаційної роботи (далі - ВКР) є формою Державної підсумкової атестації за освітніми програмами середньої професійної освіти.

Виконання і захист випускної кваліфікаційної роботи проводяться з метою встановлення відповідності рівня і якості професійної підготовки випускника вимогам ФГОС СПО з конкретної спеціальності та готовності випускника до самостійної професійної діяльності.

ВКР - це комплексна самостійна творча робота, в ході виконання якої студенти вирішують конкретні виробничі завдання, що відповідають профілю діяльності і рівню освіти фахівця.

Завдання ВКР - придбання умінь:

-самостійне ведення дослідницької роботи;

-аналізу отриманих даних;

-рішення професійних проблем з наукових позицій;

-письмові викладу отриманих результатів;

-формуліровкі висновків і рекомендацій;

- Публічних виступів за професійним спрямуванням

Виконується ВКР у вигляді дипломної роботи / дипломного проекту.

Тема ВКР і оцінка за неї вносяться в додаток до диплому.

Теми випускних кваліфікаційних робіт визначаються викладачами УМО, обговорюються на засіданнях УМО і включаються в програму державної підсумкової атестації. Студенту надається право вибору теми випускної кваліфікаційної роботи, в тому числі пропозиції своєї тематики з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки для практичного застосування. При цьому тематика випускної кваліфікаційної роботи повинна відповідати змісту одного або декількох професійних модулів, що входять в освітню програму середньої професійної освіти.

Для підготовки випускної кваліфікаційної роботи студенту призначається керівник і, при необхідності, консультанти.

Закріплення за студентами коледжу тим випускних кваліфікаційних робіт, призначення керівників і консультантів здійснюється наказом директора коледжу.

Вимоги до випускних кваліфікаційним роботам студентів коледжу, а також критерії оцінки затверджуються директором коледжу після їх обговорення на засіданні педагогічної ради коледжу за участю голів державних екзаменаційних комісій і доводяться до відома студентів не пізніше, ніж за шість місяців до початку державної підсумкової атестації.

Структура і оформлення випускної кваліфікаційної роботи

Випускна кваліфікаційна робота включає в себе:

-титульна сторінка;

- Зміст;

- Вступ;

- Основну частину: теоретичний і практичний розділи;

- Висновок, висновки і рекомендації щодо можливостей практичного застосування отриманих результатів;

- список літератури;

-Список скорочень;

- Додатки.

Текст ВКР розташовується на одній стороні стандартного аркуша формату А4. Текст друкується через півтора інтервали 14 шрифтом Times New Roman. Обсяг дипломної роботи (35-45 сторінок друкованого тексту) із заданими параметрами:

- Ширина верхнього поля -25мм;

- Ширина нижнього поля - 25 мм;

- Ширина лівого поля - 30 мм;

- Ширина правого поля -10 мм.

Всі сторінки нумеруються з титульного листа. Номери сторінок проставляються арабськими цифрами в правому верхньому куті. На титульному аркуші номер не ставиться. На наступному аркуші (зміст) ставлять цифру 2. Управління дебіторською заборгованістю |  Вступ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати