На головну

Dictionaries

  1.  B) Explain the difference between the synonyms within each pair. (See Notes on p. 18.) When in doubt, consult dictionaries.
  2.  Russian-Russian (monolingual) Dictionaries.

1. Тлумачний словник сучасної англійської мови для просунутого етапу. Спеціальне видання для СРСР. Т.I, II (Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English) .- Москва: Російська мова - Oxford: OUP, 1982.

2. ABBYY 'Lingvo 9 багатомовний'. Електронний словник.

3. Longman Dictionary of Contemporary English. - Longman, 1986.

4. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary. - A Merriam-Webster: Springfield, Massachusetts, USA, 1986.


 
 навчальне видання

Система відкритої освіти

ЛещевЛюдмила Модестовна

Володько Світлана Михайлівна

Бондарік Тетяна Володимирівна

Англійська мова для студентів державного управління. У двох частинах. Частина 1.

English for Public Administration Students. In two parts. Part 1.

Навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

(англійською мовою)

За редакцією д. Філол. н., професора Л. М. Лещев

В авторській редакції

Відповідальний за випуск Л. М. Лещева

технічний редактор Т. В. Жибуль

художник обкладинки О. А. Стасевич

Комп'ютерна верстка Н. Н. Котова

Підписано до друку 30.08.2005.

формат / 16. Папір офсетний.
 Гарнітура Times. Друк трафаретний.

Усл.печ.л. 11,8. Уч.-ізд.л. 12,7. Тираж 400 прим. замовлення

Видавець і поліграфічне виконання:

Академія управління при Президентові Республіки Білорусь

ЧИ № 02330/0056905 від 01.04.2004 р

ЛП № 02330/0056837 від 11.05.2004 р

220007, м.Мінськ, вул. Московська, 17.

Віддруковано з оригінал-макету замовника. Lead (v) led, led |  AGRICULTURE

 THE RELATION BETWEEN POLICY, ADMINISTRATION, AND LEADERSHIP |  F. Discussion |  Бюрократизм government ~ - державний бюрократизм Syn: red tape, bureaucratism |  Red tape |  Lead (v) - led |  Lend (v) - lent |  Oversee (v); oversaw; overseen |  Evaluation |  Choose (v) - chose, - chosen |  Evaluation |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати