Головна

F. Discussion

  1.  Discussion
  2.  Discussion
  3.  Discussion
  4.  Discussion
  5.  Discussion
  6.  Discussion
  7.  Discussion points. Read these statements and say which you agree with and which you disagree with.

Ex. 1. Express your viewpoint on the following statements:

1) "Holding high office does not guarantee impact".

2) "Leadership is required for major changes and new directions, and without leadership government easily stagnates".

3) "In some situations the manager's superior education may be even resented by less well educated organization members".

4) "Only 'natural born' leaders can become effective leaders and we can not train employees so that they develop the required personality characteristics".

5) "There are brilliant thinkers and talkers who are not leaders, and there are people who are not very intelligent and not blessed with verbal facility who are obvious leaders".

Ex. 2. Speak on the following problems:

1) Identification of leadership traits.

2) Your recommendations (precepts) for a leader.

G. Writing

Write a report listing characteristics that successful leaders should possess from your point of view.

In the text there are two classifications of leadership. Which one is more helpful in identification of a leader? Why?


VOCABULARY

Unit 1

public (n)

1)публіка; громадськість to appeal to the ~ - звернутися до громадськості to educate, enlighten the ~ - утворювати / просвіщати громадськість to fool, mislead the ~ - дурити / обманювати народ, вводити людей в оману in ~ - відкрито, публічно general ~ - широка публіка, громадськість

public (adj)

1)державний, громадський; ~ bradcasting - державне радіомовлення public policy - Державна політика to work in the ~ sector - працювати в державному секторі in the ~ interest - в громадських інтересах ~ man - громадський діяч

2)народний, національний, загальнонародний; ~holiday - Національне свято

3)загальнодоступний, громадський, публічний; ~ sale - публічні торги, аукціон; ~ transport - громадський транспорт

4)голосний, відкритий to make ~ - робити загальновідомим; ~ meeting - відкрите засідання

administer (v)

1)вести справи; управляти, керувати to administer smb.'s affairs - Вести чиїсь л. справи to ~ the affairs of the state - Керувати державою Syn: control

2)постачати; допомагати, сприяти (to) Syn: minister

3)відправляти, здійснювати, забезпечувати (правосуддя, правопорядок і т. п.) to ~ justice - Відправляти правосуддя to ~ the law -Проводити в життя закони to ~ the funeral rites - Відправляти похоронні обряди

4)Syn: dispense

5)застосовувати (заходи впливу і т. п.) to ~ punishment - Застосовувати покарання to ~ an oath to smb. - Приводити кого-л. до присяги

6)управляти спадковим майном

administrate (v)

(Am) керувати, контролювати Syn control, check


administration (n)

1)управління, ведення (справ), адміністрація Presidential Administration, local administration

2)адміністрування, управління (країною, організацією) public ~ - державне управління business ~ -деловоеадміністрірованіе

administrative (adj)

управлінський, адміністративний (Syn. managerial) ~ bill -адміністративне постанову

administrator (n)

керуючий, керівник

authorise (v)

1)уповноважувати

2)дозволяти

authority (n)

(Syn. to empower) to establish ~ - Встановлювати владу; local ~ - Місцеві органи влади

authoritative (adj)

(~ doctrine) - 1) офіційний 2)впливовий, авторитетний

implement (n)

прилад; знаряддя, засіб implements of production - Знаряддя виробництва

implement (v)

виконувати, здійснювати; забезпечувати виконання, приводити у виконання Syn. perform, carry into effect, fulfil, complete

implementation (n)

виконання, виконання, здійснення, реалізація (Syn. realization)

~ period - термін виконання

legitimate (v)

узаконювати, визнавати законним (Syn. justify)

legitimate (adj)

законний, легітимний ~ government - Законно обраний уряд


legitimacy (n)

1) законність, легальність (Syn. legality) question the ~ (of smth.) - Ставити під сумнів законність чогось л.

2) відповідність законам, правомірність

policy I. (n)

1)курс, стратегія, політика to adopt a ~ - Приймати курс

2) система, методика, правила, принципи; норми, стандарти under the new ~ (Policies)- Відповідно до нових правил admission policies- Правила прийому evaluation policies and procedures - Основні принципи та порядок проведення атестації

policy II. (N)

поліс, страховий поліс to cancel a ~ - Анулювати страховий поліс to issue / write up a ~ - Видавати / виписувати страховий поліс

govern (v)

1) правити, керувати They go to the polls on Friday to choose the people who will govern their country. - У п'ятницю вони йдуть на виборчі дільниці, щоб обрати людей, які керуватимуть країною. Syn: control

2) впливати; керувати, направляти

government (n)

1) уряд

2)форма правління democratic ~ - Демократична форма правління

3) керівництво, управління local ~ - місцеве самоврядування

governmental (adj)

1) урядовий

2)державний

specialize (v)

1) спеціалізуватися (in - в чем-л., на чому-л.)

2) звужувати, обмежувати, зосереджуватися (на чому-л.) They try to ~ their study. - Вони намагаються звузити область свого дослідження.

specialist (n)

знавець, фахівець (in, on) to call in a ~ - Викликати фахівця to consult a ~ - Проконсультуватися у фахівця


agency (n)

1) агентство advertising ~ - рекламна агенція detective ~ - Детективне агентство employment ~ - Агентство по найму на роботу

2) орган, установа, організація auxiliary ~ - Допоміжне відомство (урядове відомство, яке обслуговує інші урядові відомства) government ~ - Урядові служби

defend (v)

1) захищати (ся) (against, from - проти, від; with - з допомогою), стояти на сторожі, захищати (від чого-л.) The army prepared to ~ the nation against the enemy. - Армія приготувалася захищати країну від ворога. Syn: protect, guard

2) відстоювати (право на що-л.), надавати підтримку; виправдовувати (заходи, вчинки і т. д.) I can not ~ this idea- Syn: maintain, vindicate

defence (n)

1) a) захист to speak out in ~ of justice - Висловлюватися на захист справедливості best ~ is offence - найкращий захист це напад Syn: protection, justification , vindication б)сторона, яка захищає на суді обвинуваченого a legal ~ - Судовий захист в) оборона to conduct (organize / put up) a ~ - Обороняти, захищати They are to take measures for the ~ of the country. - Вони повинні вжити заходів для оборони країни.

2) захисні засоби, то, що захищає, оберігає Mountains are necessary as a ~ against the violence of heat, in the warm latitudes. - Гори необхідні як засіб захисту проти божевільної спеки в жарких широтах. airtight ~, impenetrable~ - Герметична захист

register (v)

1) а) реєструвати, робити відповідну офіційну запис In former times, only property owners could be ~ ed as voters. - У колишні часи голосувати могли тільки землевласники. Syn: enter, recordб)відзначати, записувати; показувати (тж. про прилад) Syn: note, indicate

2) реєструватися, прописуватися, відзначатися ~ Ed at the hotel- Зареєструвалися в готелі


registration (n)

реєстрація, реєстрування; запис to conduct ~- Записувати, реєструвати gun ~ - Дозвіл на носіння зброї voter ~- Реєстрація учасників голосування

account (v)

вважати; розглядати I ~ myself happy. - Я вважаю себе щасливою. He was ~ ed (to be) guilty. - Його визнали винним.

account (n)

1) рахунок, розрахунок; підрахунок Some banks make it difficult to open an ~. - У деяких банках важко відкрити рахунок.

2) звіт; повідомлення;доповідьto call to ~ - Притягнути до відповідальності, вимагати пояснення, звіту to give ~ of smth. - Давати звіт в чем-л

bureaucracy (n)

1) бюрократія overgrown, swollen ~ - Роздутий бюрократичний апарат THE RELATION BETWEEN POLICY, ADMINISTRATION, AND LEADERSHIP |  Бюрократизм government ~ - державний бюрократизм Syn: red tape, bureaucratism

 Information search |  Models of decision-making |  Language Study |  Pre-discussion |  E. Additional Reading |  F. Discussion |  Discourage |  Ex. 1. Which words can you derive from the following? |  C. Reading |  Language Study |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати