На головну

 Голова ради _____________ Л. Н. Ізмайлова |  Вимоги до рівня освоєння дисципліни |  У Розроблювальні аналітичні таблиці |

Форма навчання очна

  1.  A) збігається решеточная система б) Взаємно протилежна решеточная
  2.  A) & деформаціясин ескермеуге болатин дене
  3.  B) при зменшенні зображення можуть бути втрачені інформації
  4.  C.2.1 Міцність і деформація
  5.  D - Верхня скронева
  6.  D. Грошова форма
  7.  D. Грошова форма
 Назви розділів і тем  Всього годин за навчальним планом  Види навчальних занять
 Аудиторні заняття, з них  Самостійна робота
 лекції  Практ. заняття, семінари  Теіат. дискус. , справа в. гри  Лабор. роботи
 Фінансовий аналіз в системі управління фінансами організації        
 Інформаційна база аналізу        
 Методи фінансового аналізу      
 Аналіз бухгалтерського балансу, його основних статей і розрахункових показників    
 Аналіз звіту про прибутки і збитки    
 Аналіз звіту про рух грошових коштів      
 Аналіз руху капіталу        
 Аналіз додатків до звітності        
 Вплив інфляції на прийняття рішень        
 прогнозування        
 РАЗОМ:    

зміст дисципліни

Тема 1. Фінансовий аналіз в системі управління фінансами організації.

Бізнес як фінансова система. Фінансовий аналіз в системі фінансового управління. Використання висновків з аналізу фінансової звітності при розробці бізнес-плану організації і прийнятті різних управлінських рішень.

Предмет і об'єкти аналізу.

Користувачі фінансової інформації (власники, менеджери, інвестори, кредитори та ін.)

Форми висновки аудиторів по аналізу фінансової звітності.

Тема 2. Інформаційна база аналізу.

Фінансова звітність як основне джерело інформації фінансового аналізу.

Оцінка інформативності фінансової звітності з позицій основних груп її користувачів.

Вимоги, пред'явлені до інформаційної бази.

Інформаційна обмеженість даних звітності.

Склад і характеристики форм звітності: бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про зміни капіталу, звіту про рух грошових коштів, додатків до бухгалтерської звітності.

Взаємозв'язок складу та змісту звітності з розвитком організаційно-правових форм господарювання.

Аналіз відповідності бухгалтерської (фінансової) звітності податковими деклараціями і статистичними звітами.

Особливості аналізу консолідованої звітності організацій різного типу. Специфіка аналізу сегментарної звітності.

Тема 3. Методи фінансового аналізу.

Економічне читання звітності.

Горизонтальний, трендовий, вертикальний аналіз. Аналіз коефіцієнтів. Факторний аналіз. Прийом порівняння.

Тема 4. Аналіз бухгалтерського балансу, його основних статей і розрахункових показників.

Зміст поняття «фінансовий стан організації».

Управління фінансовим станом комерційної організації: цілі і зміст. Етапи проведення аналізу фінансового стану.

Підготовка інформації для аналізу. Розробка аналітичного балансу.

Аналіз майнового стану комерційної організації. Оцінка динаміки та структури майна. Аналіз динаміки і структури джерел формування майна (горизонтальний і вертикальний аналіз).

Фінансова стійкість організації. Джерела формування майна. Аналіз довгострокової і поточної фінансової стійкості.

Ліквідність активів і ліквідність підприємства. Аналіз ліквідності балансу. Оцінка кредито- і платоспроможності організації.

Інновація: робочий зошит

Тема 5. Аналіз звіту про прибутки і збитки.

Аналіз доходів і обсягів продажів товарів, продукції, робіт, послуг. Цілі і завдання аналізу. Поняття доходів організації. Доходи від звичайної діяльності, інші доходи, доходи від поточної, інвестиційної та фінансової діяльності. Аналіз і управління обсягом виробництва і продажів. Трендовий аналіз реалізації продукції та обгрунтування сталого тренда. Внутрішні і зовнішні чинники зростання виручки від реалізації.

Аналіз витрат і собівартості продажів. Цілі і завдання аналізу. Поняття витрат організації. Витрати, пов'язані зі звичайною діяльністю, інші витрати, витрати по поточної, інвестиційної та фінансової діяльності. Показники витрат по звичайних видах діяльності і собівартості продажів, методика їх розрахунку. Аналіз структури витрат.

Аналіз фінансових результатів організації. Цілі і завдання аналізу. Доходи і витрати як економічна база формування фінансових результатів. Формування і кошторисний розрахунок показників прибутку. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів. Оцінка впливу інфляції на фінансові результати. Прибуток від продажів. Факторний аналіз прибутку від продажів. Факторний аналіз прибутку від оподаткування. Факторний аналіз чистої (нерозподіленого) прибутку звітного періоду.

Аналіз ефективності діяльності організації. Цілі і завдання аналізу. Поняття рентабельності та її роль в оцінці ефективності господарської діяльності. Рентабельність продажів і напрямки її зростання. Показники ділової активності (оборотності) організації та шляхи їх підвищення. Система показників рентабельності активів капіталу. Аналіз облікової (бухгалтерської) і економічної рентабельності. Ефект фінансового важеля. Моделювання показників рентабельності активів і капіталу як база проведення багатофакторного аналізу. Основні фактори і шляхи підвищення рентабельності активів. Взаємозв'язок показників рентабельності активів і капіталу, рентабельність продажів і ділової активності.

Інновація: робочий зошит

Тема 6. Аналіз звіту про рух грошових коштів.

Мета аналізу. Поняття грошового потоку. Визначення грошового потоку і результативності виробничо-господарської, фінансової та інвестиційної діяльності.

Тема 7. Аналіз руху капіталу.

Зміст звіту про зміни капіталу. Аналіз складу і руху капіталу. Оцінка чистих активів.

Тема 8. Аналіз додатків до звітності.

Аналіз інформації, що міститься в додатках до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки і в пояснювальній записці, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню у фінансовій звітності.

Аналіз руху позикових коштів, майна, що амортизується, руху коштів фінансування довгострокових інвестицій та фінансових вкладень.

Тема 9. Комплексний аналіз

Комплексний аналіз як база комплексної оцінки ефективності бізнесу.

Методи комплексного аналізу.

Методика рейтингового аналізу.

Тема 10. Прогнозування.

Складання прогнозної звітності.

Прогнозування неспроможності: розрахунок індексу кредитоспроможності; система формалізованих і неформалізованих критеріїв, прогнозування показників платоспроможності.

  Обсяг дисципліни і види навчальної роботи |  Контрольна робота.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати