На головну

 Частина 1 . Завдання рівня А. |  А 12. Що є обов'язковим витратою споживача |  Частина 3. Завдання рівня С. |  Завдання на вибір |

А 25. До причин нерівності доходів споживачів в ринковій економіці належить

  1.  Cистема показників для оцінки ринкової активності
  2.  H) відноситься до другої половини цього Закону
  3.  VIII. Якими причинами обумовлене використання допоміжних форм навчання? Виберіть правильну відповідь.
  4.  Пекло існує, але це не те, що ти думаєш, і ти не усвідомлюєш його з причин, вже зазначеним.
  5.  Аналіз беззбитковості і визначення оптимального масштабу виробництва на основі залежності доходів і витрат
  6.  Аналіз ділової та ринкової активності

1) тип виборчої системи

2) рівень освіти і кваліфікації

3) встановлення мінімального розміру оплати праці

4) обмеження ресурсів в економіці

А 26. Умови конкуренції спонукають виробника

1) підвищувати продуктивність праці

2) використовувати ресурси відповідно до традицій і звичаїв

3) усувати спеціалізацію праці

4) постійно нарощувати обсяги виробництва

А 27. Держава в умовах командно-адміністративної економіки

1) законодавство закріплює панування однієї форми власності

2) розробляє закони, що обмежують діяльність монополій

3) вводить пільгове оподаткування малого бізнесу

4) надає економічну самостійність виробникам

А 28. Основу традиційної економічної системи становить

1) вільний розподіл ресурсів

2) директивне ціноутворення

3) розподіл ресурсів державою

4) використання ресурсів відповідно до звичаїв

А 29. Зростання попиту на комп'ютери, мобільні телефони, аудіо- та відеоапаратуру відображає ситуацію, що склалася на ринку

1) фондовому

2) капіталів

3) праці

4) товарів і послуг

А 30. Зміна котирувань акцій нафтових компаній у зв'язку зі зниженням цін на енергоносії характеризує ситуацію на ринку

1) фондовому

2) капіталів

3) праці

4) товарів і послуг

А 31. На ринку нерухомості формуються зокрема попит і пропозицію на

1) квартири

2) праця працівників

3) акції підприємств

4) технічні засоби

А 32. Закриття ряду ательє з пошиття верхнього одягу в зв'язку зі зниженням попиту населення характеризує ситуацію на ринку

1) праці

2) послуг

3) капіталу

4) інформації

А 33. Власник фірми вирішив подарувати який виходить на пенсію співробітнику автомобіль. Цей приклад насамперед ілюструє право власника

1) розпоряджатися майном

2) користуватися майном

3) володіти майном

4) успадковувати майно

А 34. Яка з перерахованих цінних паперів уособлює корпоративну форму власності?

1) облігація

2) страховий поліс

3) акція

4) асигнація

А 35. Туш для вій, придбана дамою, викликала у неї за висновком лікаря, алергічну реакцію. Упаковка туші не містила відповідних попереджень. Яке право споживача було порушено?

1) право на достовірну інформацію про товар

2) право на якісний товар

3) право на безпеку товару для життя і здоров'я

4) право на заміну або повернення неякісного товару

А 36. Чи вірні наступні судження про економіку?

А. Економіка - це наука про господарство, способах його ведення людьми, відносинах між ними в процесі виробництва і обміну товарів.

Б. Економіка - це господарство, яке використовується людьми для забезпечення життя, задоволення потреб шляхом створення необхідних благ, умов і засобів існування.

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

 

А 37. Чи вірні наступні судження про державний бюджет?

А. Державний бюджет носить характер рекомендацій для всіх господарських суб'єктів країни.

Б. Головним джерелом наповнення російського державного бюджету, як правило є діяльність фінансово-промислових груп.

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

А 38. Чи вірні наступні судження про податки?

А. Податки - єдине джерело фінансування державних програм.

Б. Податки - обов'язкові платежі громадян і господарських організацій, які стягуються на користь держави.

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

А 39. Чи вірні наступні судження про споживача в ринковій економіці?

А. Споживач в ринковій економіці бере участь у формуванні ринкового попиту.

Б Ціну товарів і послуг на ринку встановлює виробник без участі споживачів.

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

А 40. Якщо економічні проблеми вирішуються в рівній мірі і ринком і державою, то економіка є

1) командної

2) ринкової

3) традиційної

4) змішаної

А 41. Чи вірні наступні судження про економіку?

А. Ринкові відносини створюють можливість розширення меж, демократичних свобод в суспільстві.

Б. Ринкова економіка зацікавлена ??в підтримці різноманіття форм власності

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження невірні

А 42. Однією з умов підвищення продуктивності праці працівників є

1) платоспроможність населення

2) циклічність виробництва

3) поділ праці

4) зниження витрат виробництва

А 43. Яке умова забезпечує ефективну дію ринкового механізму?

1) зростання оподаткування

2) бездефіцитний державний бюджет

3) вільний і взаємовигідний обмін

4) використання нових технологій

А 44. Зростання обсягів споживання населенням товарів і послуг призводить зокрема до зростання

1) розміру прожиткового мінімуму

2) видів податків на виробника

3) розміру внутрішнього державного боргу

4) числа приватних підприємств

А 45. Виділення грошей з державного бюджету на попередження та ліквідацію наслідків стихійних лих характеризує економічну діяльність держави в сфері

1) виробництва

2) розподілу

3) обміну

4) споживання

А 46 Рівноважна ціна в ринковій економіці - це ціна збіг

1) грошової і товарної маси

2) попиту і пропозиції

3) виробництва і побуту

4) виробництва і споживання

А 47 Перевищення доходів держави над його витратами називають бюджетним (ой)

1) сальдо

2) балансом

3) профіцитом

4) прибутком

А 48. Дивіденд - це

1) дохід власника акцій

2) відсоток за вкладом у банку

3) дохід від здачі в оренду нерухомості

4) ставка іпотечного кредиту

А 49. До фаз економічного циклу відноситься

1) дефляція

2) девальвація

3) дефолт

4) спад

А 50. До цінних паперів відноситься

1) дивіденд

2) вексель

3) кредитна карта

4) купон

А 51. Чим відрізняється товарне господарство від натурального?

1) використовуються знаряддя праці

2) збільшуються витрати матеріалів на одиницю продукції

3) продукція виробляється для продажу

4) існує поділ праці

А 52 Порівняйте дані двох діаграм, які свідчать про те, якими були частки продукції підприємств різних форм власності в 1990 і 1995 рр. Які зміни відображають ці дані?

       
 
   
 


- державний сектор

 - приватний сектор

1) посилився негативний вплив виробництва на навколишнє середовище

2) виросло вплив приватного підприємництва на соціальну політику держави

3) розширилися масштаби приватизації державних підприємств

4) знизилися доходи держави від передачі підприємств в приватні руки

А 53 Поняття «економіка» спочатку означало

1) управління сільським маєтком

2) мистецтво ведення домашнього господарства

3) натуральний обмін

4) грошовий обіг

А 54. Засідання уряду було присвячене обговоренню додаткових джерел доходів держави та залишати їх державного бюджету на наступний рік. Це вид економічної діяльності у сфері:

1) споживання

2) обміну

3) виробництва

4) розподілу

А 55. Економічні відносини виробників і споживачів, засновані на взаємовигідний обмін, - це

1) поділ праці

2) конкуренція

3) ринок

4) спеціалізація

А 56. Сумарна вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни за рік, відображає такий економічний показник

1) національний дохід

2) валовий національний продукт

3) дотримання трудової етики

4) прагнення підвищувати кваліфікацію

А 57. Економічний розвиток країни визначається

1) її бюджетом

2) ВВП

3) витратами на освіти

4) кількістю підприємств

А 58. Чи вірні наступні судження?

Податок - це:

А Плата за користування державним майном.

Б Встановлений державою для підприємств і громадян обов'язковий платіж.

1) вірно тільки А

2) вірно тільки Б

3) вірні обидва судження

4) обидва судження не вірні А 19. Збільшення податків на виробника |  Частина 2. Завдання рівня В.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати