Головна

 Порядок і умови укладення та розірвання шлюбу |  Права і обов'язки батьків і дітей |  Правовий захист дітей |  Форми виховання дітей, які залишилися без піклування батьків |  Поняття і предмет трудового права |  Метод і система трудового права. Співвідношення трудового права з іншими галузями права. |  Джерела і принципи трудового права |  Принципи трудового права |  Тема 14. Роль і значення трудових правовідносин в трудовому законодавстві. |  Основні права і обов'язки працівників |

Тема 15. Трудовий договір в трудовому праві.

  1.  II. Договір оренди транспортного засобу
  2.  II. Зобов'язання, що виникають з договорів
  3.  Quot; ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА "ПО Вивчення СОЦІАЛЬНО-психологічного клімату В ТРУДОВОМУ колективі
  4.  V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторським правом на твір та Державного реєстру договорів, Які стосують права автора на твір
  5.  V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторським правом на твір та Державного реєстру договорів, Які стосують права автора на твір
  6.  V. Зміни в трудовому праві в 1930-і рр.
  7.  VII. Продаж душі дияволу і договір з ним

15.1. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст, види.

Трудовий договір- Угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати цю трудову функцію і дотримуватися діючих в організації правила внутрішнього трудового розпорядку.

сторони- Роботодавець і працівник.

Трудовий договір укладається в письмовій формі, в двох примірниках, які підписуються сторонами. Один примірник договору передається працівнику, інший - зберігається у роботодавця.

зміст:П. І. Б. працівника і найменування роботодавця (П. І. Б. роботодавця - фізичної особи), які уклали трудовий договір.

Істотні умови:

1) місце роботи (структурного підрозділу);

2) дата початку роботи;

3) найменування посади, спеціальності, професії з вказівкою кваліфікації відповідно до штатного розкладу або конкретна трудова функція. Якщо з виконанням робіт по певним посадам, спеціальностями або професіями пов'язане надання пільг або обмежень, то найменування таких посад, спеціальностей та професій має відповідати найменуванням і вимогам, вказаним в кваліфікаційних довідниках;

4) права і обов'язки працівника;

5) права та обов'язки роботодавця;

6) характеристики умов праці, компенсації і пільги працівникам за роботу у важких, шкідливих або небезпечних умовах;

7) режим праці та відпочинку (якщо у даного працівника він відрізняється від загальних правил в організації);

8) умови оплати праці (розмір тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки і заохочувальні виплати);

9) види й умови соціального страхування.

У трудовому договорі можуть бути умови про випробування, про нерозголошення охоронюваної законом таємниці (державної, службової, комерційної та іншої), про обов'язок працівника відпрацювати після навчання не менше встановленого терміну, якщо навчання було за рахунок коштів роботодавця, та інші умови, не погіршують положення працівника в порівнянні з ТК РФ.

Умови трудового договору можуть змінюватися тільки за письмовою згодою сторін.

Трудовий договір може укладатися з громадянами, які досягли 16 років (в деяких випадках - 15 років).

Трудові договори можуть укладатися:

1) на невизначений термін;

2) на визначений строк-не більше 5 років (строковий трудовий договір).

Строковий трудовий договірукладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов її виконання.

Укладення трудового договору

Укладення трудового договору - це процес прийому на роботу в якості працівника.

Прийом на роботу проводиться за принципом підбору кадрів за діловими якостями, і забороняється необґрунтована відмова в прийомі на роботу.

Укладення трудового договору допускається 9ліцамі, котрим ще немає 16 років, 15 років - у випадках отримання основного загальної освіти або залишення у відповідності з федеральним законом загальноосвітнього закладу. За згодою одного з батьків (опікуна, піклувальника) та органу оцінки та піклування трудовий договір може бути укладений з учнями, які досягли віку 14 років, для виконання у вільний від навчання час легкої праці, не завдає шкоди їх здоров'ю і не порушує процесу навчання.

Державні гарантії при укладенні трудового договору:

1) забороняється необґрунтована відмова в укладенні трудового договору;

2) не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав або встановлення переваг залежно від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, походження, майнового, соціального і посадового становища, місця проживання (в тому числі наявності чи відсутності реєстрації за місцем проживання або місцем перебування) та інших обставин, які пов'язані діловими якостями працівників;

3) забороняється відмовляти в укладенні трудового договору:

а) жінкам з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей;

б) працівникам, запрошеним в письмовій формі на роботу в порядку переведення від іншого роботодавця, протягом 1 місяця з дня звільнення з попереднього місця роботи.

Трудовий договір набирає чинності з дня його підписання сторонами або з дня фактичного допущення працівника до роботи з відома або за дорученням роботодавця.

Трудовий договір; неоформлення належним чином, вважається укладеним, якщо працівник приступив до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника. При фактичному допущенні працівника до роботи роботодавець зобов'язаний оформити з ним трудовий договір у письмовій формі не пізніше 3 днів з дня фактичного допущення працівника до роботи ..

Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, виданим на підставі укладеного трудового договору.

При укладанні трудового договору особа, що надходить на роботу, пред'являє роботодавцю певні документи. Забороняється вимагати від особи, що надходить на роботу, документи, не передбачені ТК РФ, законами РФ, указами Президента РФ, постановами Уряду РФ.

На вимогу особи, якій відмовлено в укладенні трудового договору, роботодавець зобов'язаний повідомити причину відмови в письмовій формі. Відмова може бути оскаржена в судовому порядку.

Випробування при прийомі на роботу:

При укладанні трудового договору може бути передбачено випробування працівника для перевірки на відповідність доручається.

Умова про випробування повинна бути, зазначено в трудовому договорі. Якщо в трудовому договорі умови про випробування немає, це означає, що працівник прийнятий без випробування.

Випробування при прийомі на роботу не встановлюється:

1) для осіб, які вступають на роботу за конкурсом на заміщення відповідної посади, проведеним в порядку, встановленому законом;

2) для вагітних жінок;

3) для осіб, які не досягли віку 18 років;

4) для осіб, які закінчили навчальні заклади початкової, середньої та вищої професійної освіти і що надходять на роботу за отриманою спеціальністю протягом року після отримання документа про освіту;

5) для осіб, обраних (вибраних) на виборну посаду на оплачувану роботу;

6) для осіб, запрошених на роботу в порядку переведення від іншого роботодавця за погодженням між роботодавцями;

7) в інших випадках, передбачених ТК РФ, законами РФ і колективним договором. Строк випробування не може перевищувати 3 місяців. Для керівників організацій та їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів організацій - 6 місяців.

При прийомі на сезонні роботи випробування не може перевищувати 2 тижнів.

У строк випробування не зараховуються період тимчасової непрацездатності працівника та інші періоди, коли він фактично був відсутній на роботі.

Результати випробування оцінює роботодавець. Якщо результат випробування задовільний, то трудові відносини тривають, при незадовільному результаті випробування роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником на підставі ст. 71 ТК РФ.

При незадовільному результаті випробування роботодавець може до закінчення строку випробування розірвати трудовий договір з працівником, попередивши його про це у письмовій формі не пізніше, ніж за 3 дні з зазначенням причин, які послужили підставою для визнання працівника не витримали випробування. Рішення роботодавця працівник має право оскаржити в судовому порядку.

При незадовільному результаті випробування розірвання трудового договору проводиться без врахування думки профспілкового органу і без виплати вихідної допомоги.

Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує роботу, то він вважається таким, що витримав випробування, а наступне розірвання трудового договору можливе на загальних підставах.

Якщо в період випробування працівник вирішив, що ця робота не є підходящою, він має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це в письмовій формі за 3 дні.

  Основні права і обов'язки роботодавця |  Документи, що подаються при прийомі на роботу. Трудова книжка.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати