Головна

 Поняття і сторони в зобов'язанні |  Спадкове право як підгалузь цивільного права. |  Поняття, предмет, метод, система сімейного права. |  Джерела сімейного права |  Порядок і умови укладення та розірвання шлюбу |  Права і обов'язки батьків і дітей |  Правовий захист дітей |  Форми виховання дітей, які залишилися без піклування батьків |  Поняття і предмет трудового права |  Метод і система трудового права. Співвідношення трудового права з іншими галузями права. |

Принципи трудового права

  1.  B-дерева: принципи побудови, операція пошуку.
  2.  I. Нові принципи кримінального права
  3.  I. Основні принципи
  4.  I. Фундаментальні принципи
  5.  I. Права і переваги судових приставів
  6.  I. Становлення основ радянського цивільного права
  7.  I. Становлення екологічного права

Принципи права - це основні початку, на яких базується трудове право. Основні принципи трудового права:

1) свобода праці, включаючи право на працю, право розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію і рід діяльності;

2) заборона примусової праці та дискримінації у сфері праці;

3) захист від безробіття і сприяння в працевлаштуванні;

4) забезпечення права кожного працівника на справедливі умови праці;

5) рівність прав і можливостей працівників;

6) право кожного працівника на своєчасну та в повному розмірі виплату справедливої ??заробітної плати і не нижче встановленого мінімального розміру оплати праці (МРОТ);

7) забезпечення рівності можливостей працівників без дискримінації на просування по службі з урахуванням продуктивності праці, кваліфікації і стажу роботи за спеціальністю, а також на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

8) забезпечення права працівників і роботодавців на об'єднання для захисту своїх прав та інтересів, включаючи право працівників створювати професійні спілки і вступати в них;

9) забезпечення права працівників на участь в управлінні організацією в передбачених законом формах;

10) поєднання державного і договірного регулювання трудових відносин і безпосередньо пов'язаних з ними відносин;

11) соціальне партнерство, що включає право на участь працівників, роботодавців, їх об'єднань у договірному регулюванні трудових відносин і безпосередньо пов'язаних з ними відносин;

12) відшкодування шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків;

13) встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, здійснення державного нагляду і контролю за їх дотриманням;

14) забезпечення права кожного на захист державою його трудових прав і свобод, в тому числі в судовому порядку;

15) забезпечення права на дозвіл індивідуальних і колективних трудових спорів, а також права на страйк;

16) обов'язок сторін трудового договору дотримуватися умов договору, включаючи право роботодавця вимагати від працівників виконання трудових обов'язків і дбайливого ставлення до майна і право працівників вимагати від роботодавця виконання обов'язків по відношенню до працівників;

17) забезпечення права представників професійних спілок здійснювати громадський контроль над дотриманням трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права;

18) забезпечення права працівників, на гідне ставлення до них під час праці;

19) забезпечення права на обов'язкове соціальне страхування працівників.

  Джерела і принципи трудового права |  Тема 14. Роль і значення трудових правовідносин в трудовому законодавстві.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати