Головна

 Поняття, сутність і предмет теорії держави і права. |  Поняття держави, його ознаки та функції. |  Форми держави. |  Поняття і види джерел права. |  Поняття і форми права. Співвідношення держави і права. |  Поняття і класифікація принципів права. |  Поняття і структура правовідносин. |  Склад правопорушення. |  Поняття, види і принципи відповідальності. |  Порядок і підстави відсторонення від роботи. |

Порядок і умови укладення трудового договору.

  1.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  2.  II. Економія на умовах праці за рахунок робітника. Нехтування найнеобхіднішими витратами
  3.  II. ЕКОНОМІЯ НА УМОВАХ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК РАБОЧЕГО. Нехтування найнеобхіднішими ВИТРАТАМИ
  4.  III. світопорядок
  5.  III. Порядок складання іспиту
  6.  III. Порядок формування даних Звіту
  7.  III. Розвиток радянського права в умовах НЕПу

Трудовий договір - угода між працівником і роботодавцем, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, передбачені Трудовим кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, що містять норми трудового права , своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію і дотримуватися діючих в організації правила внутрішнього трудового розпорядку.

При прийомі на роботу громадянин подає працедавцю такі документи:

- Паспорт або інший документ, що засвідчує його особу;

- Трудову книжку, за винятком випадків, коли трудовий договір укладається вперше або працівник поступає на роботу на умовах сумісництва;

- Страхове свідоцтво державного пенсійного страхування;

- Документи військового обліку - для військовозобов'язаних і осіб, які підлягають призову на військову службу;

- Документ про освіту про кваліфікацію або наявність спеціальних знань - при вступі на роботу, що вимагає спеціальних знань або спеціальної підготовки.

Трудовий договір укладається в письмовій формі, складається у двох примірниках. Обидва примірники підписуються обома сторонами. Одні примірник залишається у працівника, другий - у роботодавця. Прийом на роботу, оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації організації. Наказ (розпорядження) оголошується працівникові під розписку. Фактичне допущення до роботи вважається укладенням трудового договору, якщо працівник з відома або за дорученням роботодавця приступив до роботи. При цьому трудовий договір повинен бути оформлений не пізніше трьох днів з дня фактичного допущення до роботи.

При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін строк випробування з метою перевірки відповідності працівника йому доручається.

Умова про випробування повинна бути зазначено в трудовому договорі. Відсутність в трудовому договорі умови про випробування означає, що працівник прийнятий без випробування.

На працівника в період випробування в повному обсязі поширюється законодавство про працю.

Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а для керівників організацій та їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів організацій - шість місяців, якщо інше не встановлено федеральним законом. Поняття, предмет, метод і система Трудового права. |  Сторони трудового договору.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати