На головну

Тема №11. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського | Тема №12. Розгляд справ про банкрутство | До теми 1 | До тем 2, 3 | До теми 4 | До теми 5 | До теми 6 | До теми 7 | До теми 8 | До теми 9 |

До теми 11

Нормативні акти:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30 - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06.11.1991р. №1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №6. - ст.56.

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №40-44. - Ст. 356.

4. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. - Ст. 144.

5. Про судоустрій та статус суддів [Текст]: Закон України від 07.07.2010 р. №2453-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - №41. - ст.529.

6. Про виконавче провадження [Текст]: Закон України від 21.04.1999р. №606-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №24. - ст.207.

Спеціальна література:

1. Беляневич В. е. Господарський процесуальний кодекс України: (зі змінами і допов.) [Текст]: Наук.-практ. комент. - Вид. 2-ге / В. е. Беляневич - К.: Видавництво "Юстініан", 2006. - 672с.

2. Гордієнко К. д. Юридична служба на підприємстві. Типові положення. Зразки документів. Судова практика [Текст] / К. д. Гордієнко. - К.: КНТ, 2007. - 304с.

3. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм [Текст] / Відп ред.. І. б. Щицький. - К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2005. - 219с.

4. Зейкан Я. п. Захист у господарській справі [Текст]: Наук.-практ. комент. / Я. п. Зейкан. - К.: КНТ, 2009. - 536с.

5. Ніколенко Л. м. Доказування в господарському судочинстві [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. м. ніколенко. - О.: Фенікс; Суми: Унів. книга, 2007. - 415 с.: іл

6. Осетинський А. й. Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства [Текст]: Навч.-практ. посіб. / А. й. Осетинський. - К.: Концерт "Видавничий дім "Ін Юре", 2005. - 198с.

7. Роїна О. м. Господарський процес [Текст]: Практ. Посіб. / О. м. Роїна. - Вид. 3-тє, доп. і перероб. - К.: КНТ, 2007. - 180с.

8. Харитонов Е. о. Хозяйственное процессуальное право Украины [Текст]: Учебник / Е. о Харитонов., Е. и. Харитонова, В. м. Коссак и др. Под ред. д. ю. н., профессора Е. и. харитоновой. - Х.: Одиссей, 2007. - 440с.

9. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины [Текст]: Научно-практический комментарий / Под ред.. д. ю. н., профессора Е. и. харитоновой . - Х.: Одиссей, 2008. - 464с.

10. Чернадчук В. д. Господарське процесуальне право України [Текст]: Підручник / В. д. Чернадчук, В. в. Сухонос, В. п. Нагребельний та інші. За заг. ред. к. ю. н. В. д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331с.До теми 10 | До теми 12
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати