На головну

Тема. Омоніми, їх типи і роль в лексико-семантичній системі. Пароніми.

  1. II. Глобальная система.
  2. Автономная (вегетативная) нервная система. Общая морфо - функциональная характеристика, отделы. Строение экстра- и интрамуральных ганглиев и ядер центральных отделов АНС.
  3. Аденилатциклазная система.
  4. Административно-командная система.
  5. Англо-американская правовая система.
  6. Банковская система.
  7. Бестарифная система.

Опрацювати літературу: 8, 24-27; 10, 31-37; 20, 48-56; 22, 42, 46-47; 27, 68-84; 32, 40-50; 34, 65-91; 35, 17-18; 7, 110-115; 40, 3-6; 42, 3-7.

Підготувати відповіді на питання:

1. Поняття про омонімію. Типи лексичних омонімів, шляхи їх виникнення.

2. Різновиди неповних лексичних омонімів: омоформи, омофони, омографи. Міжмовна омонімія (приклади).

3. Шляхи виникнення омонімів.

4. Проблема розмежування полісемії та омонімії.

5. Функціонально-стилістична роль омонімії.

6. Пароніми, їх різновиди. Функціонально-стилістична роль паронімії.

7. Словники омонімів, паронімів.

Виконати вправи і завдання (письмово):

1. Спишіть. Підкресліть слова-омоніми. З'ясуйте їх типи.

Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі? Як одрізана гілка, що валяється долі /Л. Укр./. 2. Ось рипнули двері, з хати вийшла жінка, почепила на ключку журавля відро, і заскрипів журавель /Ст./. 3. А журавлі летять собі на той бік ключами /Т. Ш./. 4. Ці граби в светрах зеленню паризькою ядуче в очі б'ють, немов шмагають різкою. 5. Вирують весняні струмки, курличуть ключі журавлині /Лук./. 6. По крутих схилах балки росли буйні трави, а в самій глибині то в одному, то в іншому місці били джерельні ключі /Цюпа/.

2. Ознайомтеся зі статтями /див.: 61, 68, 66, 65, 52/, підготуйте доповідь на тему "Проблема розмежування полісемії та омонімії", давши відповіді на такі проблемні питання:

a. Чому виникла дискусія і обговорення питання про омоніми?

b. Який шлях пропонує В. Абаєв щодо розв'язання цього питання?

c. Чи всі мовознавці поділяють точку зору В. Абаєва? Які аргументи висуваються на захист гомогенної (однорідної) омонімії?

d. Які критерії для розмежування явищ полісемії та омонімії запропоновано в лінгвістичній літературі?

e. Який критерій, на вашу думку, найдоцільніший? Чому?

3. Уведіть у речення слова-омоніми і багатозначні слова. Визначте, які з них є словами-омонімами, а які - багатозначними словами.

Гусениця, лінія, чистий, світ, перо, корінь (користуйтеся словниками!).

4. Прочитайте подані слова. Подумайте, чому їх часто плутають і вживають у невластивому їм значенні. До яких слів вони подібні?

Зброя - збруя, газ - гас, козак - казах, камінь - кремінь, кристал - кришталь, боцман - лоцман, корабель - корабел, диктат - диктант, адресат - адресант.

Користуючися тлумачним словником, складіть із двома - трьома парами слів речення.

5. Визначте пароніми, поясніть їхню стилістичну роль. Що таке парономазія?

Скоро літописи для лінивих типів підвезуть. Сміх не тільки ознака сили, але й сама - сила. Сольних номерів було мало, концерт вийшов малосольним. Декваліфікація спеціаліста є серйозною причиною для дискваліфікації його.

6. Дайте характеристику: 1) "Словнику омонімів української мови", 2) "Словнику паронімів української мови", скориставшися планом, запропонованим у пр. зан. № 1, завд.5.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 (2 год.)Тема. Семантична структура слова. | Тема. Синоніми, їх місце і роль в лексико-семантичній системі.

Тема. Лексикологія. Семасіологічна характеристика сучасної лексичної системи. | Тема. Антоніми, їх типи і роль в лексико-семантичній системі. | Тема. Склад лексики сучасної української мови за походженням. | Тема. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання. | Тема. Лексика сучасної української мови з експресивно-стилістичного погляду. | Тема. Фразеологія. | Змістовий модуль 8. Лексикографія . | Тема . Модульна контрольна робота. | Тема 1. Однозначні і багатозначні слова. | Тема 2. Пароніми. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати