На головну

Проізводственнаяфункціяіеедвасвойства.

Производствомназываетсялюбаячеловеческаядеятельностьпопреобразованиюограниченныхресурсов - Матеріальних, трудових, природних - вготовуюпродукцію. Производственнаяфункцияхарактеризуетзависимостьмеждуколичествомиспользуемыхресурсов (Факторіввиробництва) імаксімальновозможнимоб'емомвипуска, которийможетбитьдостігнутпріусловіі, чтовсеимеющиесяресурсыиспользуютсянаиболеерациональнымобразом.
 Производственнаяфункцияобладаетследующимисвойствами:
 1. Существуетпределувеліченіяпроізводства, которыйможетбытьдостигнутприувеличенииодногоресурсаипостоянствепрочихресурсов. Якщо, наприклад, всельскомхозяйствеувеличиватьколичествотрудаприпостоянныхколичествахкапиталаиземли, тораноіліпозднонаступаетмомент, когдавипускперестаетрасті.
 2. Ресурсидополняютдругдруга, новопределенныхпределахвозможнаиихвзаимозаменяемостьбезсокращениявыпуска. Ручнойтруд, наприклад, можетзаменятьсяиспользованиембольшегоколичествамашин, і навпаки.
 3. Чемдліннеевременнойперіод, тембольшееколічестворесурсовможетбитьпересмотрено. Ветойсвязіразлічаютмгновенний, короткійідлітельнийперіоди. Мгновеннийперіод - період, когдавсересурсиявляютсяфіксірованнимі. Короткійперіод - період, коли, покрайнеймере, одінресурсявляетсяфіксірованним. Длітельнийперіод - період, когдавсересурсиявляютсяпеременнимі. Акцііііхвіди. Контрольнийпакет. Курсакцій. Учредітельскаяпрібиль |  Загальний, предельнийісреднійпродуктпеременногофактора. Трістадііпроізводства.

 Виграш (надлишок) потребітеляіпроізводітеля. |  Равновесіевкоротком, мгновенномідлітельномперіодах. |  Потоварнийналогнапродажуіпоследствіяеговведенія |  Ценоваяеластічностьспроса. Еластічнийінееластічнийспрос. Відиеластічностіспроса. Еластічностьлінейнойфункціі. |  Еластічностьспросаподоходу. |  Значеніееластічностіспросадляценовойполітікіфірм. |  Полезностьіпотребітельнаястоімостьблага. Общаяіпредельнаяполезность. ПервийівторойзакониГоссена |  Бюджетнаялінія. уравненіебюджетногоограніченія. Влияниенабюджетнуюлиниюизменениедоходаиизменениецен. |  Оптімумпотребітеля. |  Вопрос№ 59 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати