На головну

Оформлення списку використаних джерел

  1.  II. Основні правила оформлення посилань і списку використаної літератури
  2.  Xудожественно-декоративне оформлення будівлі
  3.  А.4. оформлення додатків
  4.  А.5. Оформлення списку використаних джерел
  5.  Авторський колектив, 1999. ISBN 5-8131-0008-3 © Оформлення. РІА "Стиль-МГ", 1999.
  6.  Аналіз достатності джерел фінансування для формування запасів
  7.  Аналіз джерел інвестування інноваційної діяльності

Використана в роботі література є органічною частиною будь-якої науково-дослідної роботи:

- Дозволяє документально підтвердити достовірність і точність наведених запозичень (таблиць, ілюстрацій, фактів, текстів документів);

- Характеризує ступінь вивченості конкретної проблеми автором;

- Представляє самостійну цінність як довідковий апарат для інших дослідників; є найпростішим бібліографічним посібником.

Список повинен бути озаглавлений «Список використаних джерел» і повинен містити відомості про джерела, використаних при написанні ВКР. Кожна бібліографічний запис в списку отримує порядковий номер і починається з нового рядка. У список літератури не включаються ті джерела, на які немає посилань в основному тексті і які фактично не були використані в процесі роботи.

У роботі список використаних джерел слід складати в наступному порядку:

1. Офіційні державні документи.

Офіційні акти, документи громадських організацій, політичних партій, постанови (в зворотно-хронологічному порядку: спочатку нові, потім прийняті раніше).

2. Нормативно-інструктивні документи.

Чи включаються законодавчі документи, інструкції, норми, нормативи і т.д.

3. Монографічна література.

Література наводиться в алфавітному порядку. Не слід відокремлювати книги від статей. Види монографічної літератури можуть бути наступні: книги одного, двох, трьох і більше авторів; збірники статей, доповідей; матеріали конференцій, з'їздів, симпозіумів; окремі томи багатотомного видання; окремі томи (випуску) триваючого збірки; статті (твір) з багатотомного видання; статті зі збірки; статті з журналу; статті з газети.

4. Довідкова література.

До довідкової літературі ставляться словники, довідники, енциклопедії, статті з енциклопедії.

5. Бібліографічні покажчики.

Бібліографічні покажчики можуть бути представлені в наступних видах: рецензія з назвою; рецензія (без заголовка); реферат (без заголовка); опис стандарту; опис патентного документа; опис депонованої рукописи; опис дисертації; опис автореферату дисертації.

6. Електронних ресурси.

Електронні ресурси можуть бути представлені в наступних видах: електронна стаття; електронний журнал; електронні дані; бази даних.

7. Публікації автора.

8. Іноземна література.

В одному списку різні алфавіти не змішуються; іноземні джерела зазвичай розміщують в кінці переліку всіх матеріалів.

Рекомендується розташовувати джерела за принципом «слово за словом», тобто .:

- При збігу перших слів - за алфавітом друге і т.д.,

- При декількох роботах одного автора - за алфавітом назв,

- При авторів-однофамільців - по ідентифікує ознаками (молодший, старший, батько, син - від старших до молодших),

- При декількох роботах авторів, написаних ним у співавторстві з іншими - за алфавітом прізвищ співавторів.

Джерела слід нумерувати арабськими цифрами без крапки після номера і друкувати з абзацного відступу.

При посиланнях на джерела на паперовому носії необхідно вказувати: для книг - загальна кількість сторінок (наприклад - 250 с); для статей з журналів, збірників і т. п. - сторінки, на яких була розміщена цитована в тексті стаття (наприклад, С. 45-50).

У тексті роботи посилання на використані джерела слід наводити у квадратних дужках. Цитата в тексті роботи наводиться в лапках, після неї вказується джерело із зазначенням сторінки, наприклад, [10, с. 15]; відповідно, сам цей джерело з повним найменуванням, зазначенням авторів, видавництва та інших даних вказується в списку використаної літератури під номером 10.

Якщо дається вільний переказ положень тих чи інших авторів, то квадратних дужках досить вказати тільки номер джерела за списком використаних джерел

Приклади оформлення джерел:

1. Книга з одним автором

Бланк, І. А. Управління фінансовими ризиками [Текст] / І. А. Бланк. - К.: Ніка-Центр, 2005. - 600 с.

2. Книга з двома авторами

Грунін, О. А. Економічна безпека організації: навч. посібник [Текст] / О. А. Грунін, С. О. Грунін - СПб. : Пітер, 2002. - 160 с.

3. Книга з трьома авторами

Воропай, Н. І. Енергетична безпека Росії [Текст] / Н. І. Воропай, С. М. Клименко, Л. Д. Кріворуцкій. - Іркутськ: СЕІ СО РАН, 1997. - 57 с.

4. Книга з чотирма авторами і більше

Бюджетна система України: навч. для вузів [Текст] / Г. Б. Поляк [и др.]; під ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юніті-Дана, 2009. - 703 с.

5. Збірник

Малий бізнес: перспективи розвитку: зб. ст. [Текст] / за ред. В. С. Ажаєва. - М.: ІНІОД 2008. - 147 с.

6. Офіційні документи

Російська Федерація. Конституція (1993). Конституція Російської Федерації: офіц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.

Російська Федерація. Закони. Про електроенергетику: федер. закон: [прийнято Держ. Думою 21 лютого 2003: Додати про добрий. Радою Федерації 12 березня 2003 року]. - [В ред. Федерального закону від 25.12.2008 N 281-ФЗ] // Російська газета від 1 квітня 2003 року - № 60 (3174). - (Актуальний закон).

7. Дисертації

Коган, А. К. Управління ризиками в електроенергетиці методом страхування основних фондів: дис. ... Канд. екон. наук: 08.00.05: захищена 12.04.2000: затв. 24.09.2000 [Текст] / А. К. Коган. - М., 2000. - 195 с.

8. Автореферат дисертації

Єременко, В. І. Юридична робота в умовах ринкової економіки: автореф. дис. ... Канд. юрид. наук: захищена 12.02.2000: затв. 24.06.2000 [Текст] / В. І. Єременко. - Барнаул: Изд-во ААЕП, 2000. - 20 с.

9. З зборів твори

Герцен, А. И. тиранства сибірського Муравйова [Текст] / А. И. Герцен // Собр. соч. : В 30 т. - М .: [Пріор], 1998. - Т. 14. - С. 315-316.

10. Із збірки

Гетьманів, В. В. Інтеграція як фактор підвищення енергетичної безпеки електроенергетичних підприємств [Текст] / В. В. гетьманів // Сучасні проблеми економіки, управління та юриспруденції: матеріали міжнар. наук.-техн. конф. - Мурманськ: МГТУ, 2008. - С. 718-721.

11. З журналу

Романов, В. Г. Поняття ризиків та їх класифікація як основний елемент теорії ризиків [Текст] / В. Г. Романов // Інвестиції в Росії. - 2000. - № 12. - С. 41-43.

12. З газети

Бретт, М. А. Управління ризиками при майновому страхуванні [Текст] / М. А. Бретт // Известия. - 2006. - № 11. - С. 12-15.

13. Стаття з триваючого видання

Гетьманів, В. В. Обгрунтування концепції енергетичної безпеки та сталого розвитку теплопостачальних підприємств [Текст] / В. В. гетьманів, А. І. Дрождініна // Вісник МГТУ: праці Мурмило. держ. техн. ун-ту. - Мурманськ: МГТУ, 2006. - Т. 9, № 4. - С. 601-605.

14. Електронний ресурс локального доступу

Britannica [Електронний ресурс]. - Електрон, інтерактив, мультимедіа -2008. - DVD-ROM. - Систем, вимоги: Pentium4 3 ГГц; 512 Мб RAM; Windows XP; дисковод DVD-ROM; VGA відеокарта; зв. карта ; миша. - Загл. з контейнера.

15. Електронний ресурс віддаленого доступу

Документ в цілому

Ключевський, В. О. Полное собрание сочинений [Електронний ресурс] / В. О. Ключевський. - Електрон. дан. - М.: МЦФ: ИДДК, cop.2000. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - (Класика. Історія Росії).

Лукина, М. М. ЗМІ в просторі Інтернету [Електронний ресурс]: навч. посібник / М. М. Лукіна, І. Д. Фомічова. - Електрон. дан. - М.: Изд-во Моск. ун-ту, 2005. - 87 с. - Режим доступу: http://www.journ.msu.ru/downloads/smi_internet.pdf

Музеї України [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - [М.]. : Рос. мережу культур. спадщини, cop. 1996-2005. - Режим доступу: http://www.museum.ru/

The American Historical Association [Electronic resource]. - Electronic data. -Washington, Cop. 2004. - Mode acess: http://www.historians.org/members/benefits.htm

Складова частина

Калимуллин, Т. Р. Російський ринок дисертаційних послуг: (початок) / Т. Р. Калимуллин // Екон. соціологія [Електронний ресурс]. - Електрон. журн. - 2005. - Т. 6, № 4. - С. 14-38. - Режим доступу: http://www.ecsoc.msses.ru/Mag.php

Любашівський Ю. Брендинг в Росії / Ю. Любашівський // Маркетолог [Електронний ресурс]. - Електрон. журн. - 2005. - 21 Жовтня. - Режим доступу: http://www.marketolog.ru

Наукова бібліотека // Російський державний гуманітарний університет [Електронний ресурс]. - Електрон. дан. - М., cop. 1996-2005. - Режим доступу: http://www.rsuh.ru/section.html?id=677

Росія і Європа: на порозі нового етапу [Електронний ресурс] / Інформаційно-аналітичний портал «Російська цивілізація». - Режим доступу: http: // www .rustrana.ru / print.php? Nid = 14144, вільний. - Загл. з екрану.

Семенов, І. А. Передумови фінансової кризи [Електронний ресурс] / Web-сайт «БізнесГуру». - Режим доступу: http://www.businessguru.ru/intro.html вільний. - Загл. з екрану. Оформлення формул і таблиць |  організація захисту

 Вступ |  Цілі і завдання курсової роботи |  Структура курсової роботи |  побудова документа |  оформлення ілюстрацій |  Тематика курсових робіт |  Тема 1 Основні фонди підприємства та шляхи поліпшення їх використання |  Тема 8 Оплата праці працівників та шляхи її вдосконалення |  Тема 10 Організаційно-правові форми підприємницької діяльності |  Тема 13 Особливості формування собівартості продукції на підприємствах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати