Головна

тестові завдання

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Найбільш успішним у епоху домінування ___ економіки слід визнати розвиток країн і регіонів, де спостерігалася наявність ___ (встановити відповідність):

1. Аграрної економіки

2. Індустріальної економіки

3. постіндустріальної економіки

а) Значних ресурсів корисних копалин (кам'яного вугілля, залізної руди та ін.)

б) Інтенсивного розвитку наукоємного виробництва на базі досягнень НТР, зниження його матеріало- та енергоємності, впровадження інформаційних технологій і досягнень НТР на транспорті

в) Родючої грунту, багатої рослинності, сприятливих агрокліматичних умов

2. Своєрідне географічне явище останніх десятиліть XX ст., Яке отримало в науковій літературі назву «розширення ресурсних рубежів світової економіки», пов'язане з:

а) залученням в промислову розвідку і розробку практично всіх країн і регіонів світу

б) початком розробки нових джерел корисних копалин в умовах важкодоступних територій і шельфових акваторій

в) відкриттям принципово нових видів корисних копалин

3. Відзначити п'ять найбільших вугільних басейнів світу:

а) Рурський е) Західний

б) Таймирський ж) Ленський

в) Печорський з) Донецький

г) Аппалачский і) Кузнецький

д) Кансько-Ачинський к) Тунгуський

1. Більше 70% кам'яного вугілля зосереджено в (вказати в якій кількості і яких країнах):

1. Шести а) Канада

2. Трьох б) Польща

3. Семи в) США

4. Чотирьох г) ПАР

д) Росія

е) Китай

ж) Австралія

з) Великобританія

5. З 150 млрд. Т нафти, розвіданих у світі, 100 млрд. Т (або 2/3) знаходиться в надрах ___ країн (вказати в яких):

1. Двох а) Росія е) Китай

2. Дев'яти б) США ж) ОАЕ

3. П'яти в) Саудівська Аравія з) Ірак

4. Шести г) Норвегія і) Венесуела

д) Кувейт к) Іран

6. З 135 трлн. Куб. м запасів природного газу, розвіданих на планеті, 79 трлн. (Близько 60%) зосереджено в країнах (вказати в яких):

1. Семи а) Ефіопія е) Росія

2. Дев'яти б) Іран ж) Україна

3. Чотирьох в) Узбекистан з) Польща

4. Шести г) ОАЕ і) Саудівська Аравія

5. Десяти д) Лівія к) Туркменістан

7. Відзначити країни, в яких місцеві джерела енергії, такі як відходи сільськогосподарського виробництва, дрова, сухий гній, торф відіграють значну роль в енергоспоживанні ___. Частка цих ресурсів становить 80-90%:

а) ОАЕ ж) Танзанія

б) Непал з) Венесуела

в) Ефіопія і) Уганда

г) Україна к) Болівія

д) Кампучія л) ПАР

е) Гаїті м) Мексика

8. Основними експортерами нафти в кінці XX століття є (крім Росії):

а) Великобританія к) Венесуела

б) Мексика л) ОАЕ

в) Ефіопія м) Мозамбік

г) Норвегія н) Індонезія

д) Саудівська Аравія о) Танзанія

е) Іран п) США

ж) Ірак р) Німеччина

з) Лівія с) Японія

і) Нігерія т) Конго

9. Основними імпортерами нафти до кінця XX в. є:

а) Росія е) Китай

б) країни Західної Європи ж) Канада

в) США з) Мексика

д) Японія

10. У світовому попиті на первинну енергію перші п'ять місць займають (встановити послідовність):

а) вугілля д) торф

б) гідроенергія е) атомна енергія

в) природний газ ж) енергія вітру

г) нафта з) сонячна енергія

11. Відзначити країни, які практично повністю задовольняють потреби в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок власних джерел:

а) США д) Росія

б) Монголія ж) Великобританія

в) Китай з) Канада

г) Мексика і) Польща

12. Перерахувати сім головних гірничодобувних країн, що мають можливість формувати і розвивати великі територіально-виробничі комплекси (ТПК) за рахунок сприятливого територіального поєднання корисних копалин:

а) Китай ж) Канада

б) ПАР з) Австралія

в) Великобританія і) Бразилія

г) США л) Саудівська Аравія

д) Росія м) Польща

е) Венесуела н) Німеччина

13. У 1995 р В «шістку» країн-лідерів з видобутку золота входили наступні країни:

а) Австралія ж) Монголія

б) ПАР з) Китай

в) Індія і) Уругвай

г) США к) Росія

д) Венесуела л) Японія

е) Канада м) Аргентина

14. Відзначити поновлювані (відтворювані) види природних ресурсів:

а) повітря е) сонячна енергія

б) вода ж) газ

в) нафта з) вугілля

г) торф і) океанічна енергія

д) солі к) геотермальна енергія

15. Відзначити причини недостатньо активного використання людством нових видів ресурсів (наприклад, енергії морських припливів):

а) недостатній рівень розвитку НТП

б) впровадження нових технологій вимагає досить значних витрат

в) багато країн внаслідок економічних труднощів не в змозі реалізувати перспективні, але дорогі проекти

г) нерозвиненість ринкових механізмів господарювання

д) слабка економічна зацікавленість країн у застосуванні нових технологій і консервації старих методів

е) здійснення міжнародного співробітництва в галузі використання нетрадиційних ресурсів не є всеосяжним і носить обмежений (рамками регіональних об'єднань) характер

16. За оцінками ООН, протягом XXI століття прогнозується (відмітити потрібне):

а) підвищення рівня народжуваності

б) зниження рівня смертності

в) зростання середньої тривалості життя

г) зниження народжуваності до рівня простого заміщення поколінь

д) підвищення коефіцієнта смертності

е) зниження загальної тривалості життя

17. Чисельність населення Землі за прогнозами буде:

а) поступово зменшуватися

б) повільно скорочуватися

в) зростати все повільніше

г) рости все швидшими темпами і в кінці XXI ст.

і стабілізується на рівні:

д) 12 млрд чол.

Е) 19,5 млрд чол.

Ж) 8,5 млрд чол.

З) 10,5 млрд чол.

17. Сучасна демографічна ситуація в Україні характеризується:

а) зростанням числа народжених

б) скороченням смертності серед населення

в) депопуляцією

г) зниженням очікуваної тривалості життя

д) збільшенням тривалості життя,

Зазначені явища охоплюють:

е) Центрально-європейські регіони Росії

ж) Урал

з) Сибір

і) Далекий Схід

Проходять більш інтенсивно у:

к) російських

л) українців

м) іммігрантів

н) чувашів

о) представників національних меншин

18. Професійна структура населення країни відображає (потрібне відзначити):

а) політичну активність країни на міжнародній арені

б) ступінь розвитку суспільства в цілому

в) статево-віковий склад населення

г) досягнуту структуру економіки країни

д) загальні тенденції в розподілі робочої сили між різними сферами національної економіки

е) рівень безробіття в країні

19. У категорію «економічно активне населення» входять:

а) беруть участь у суспільному виробництві

б) молодь у віці від 17 до 25 років

в) безробітні

г) зайняті в сфері послуг

д) які працюють неповний робочий день (тиждень)

е) нелегальні мігранти

20. Для ПРС характерні наступні тенденції розподілу трудящих за сферами зайнятості.

Основна частина ЕАН зайнята в:

а) сільському господарстві

б) промисловості і будівництві

в) лісовому господарстві

Питома вага населення, зайнятого в сільському і лісовому господарстві:

г) неухильно зростав

д) скорочувався

Число працюючих у сфері послуг і транспорту:

е) поступово скорочується

ж) постійно зростає

з) стабілізувався на певному рівні

21. За кількістю зайнятих в структурі ЕАН сфера послуг в країнах, що розвиваються Латинської Америки займає:

а) третє місце в) друге місце

б) перше місце г) четверте місце

22. На частку країн, що розвиваються припадає приблизно ___ сільського населення світу:

а) ? в) 1/3 д) 9/10

б) ? г) 7/8 е) 4/5

23. За даними експертів ООН, в 2000 р Міське населення
 світу склало:

а) 48% в) 75% д) 38%

б) 60% г) 35% е) 67%

24. За прогнозами ООН, в XXI ст. процеси урбанізації продовжаться, і в цілому найбільш урбанізованих регіоном світу стане 1) ___, а найменш урбанізованим 2) ___:

а) Латинська Америка д) Північна. Америка

б) Південно-Східна Азія е) Західна Європа

в) Африка ж) Південна Азія

г) Західний Сибір з) Далекий Схід

25. Сучасний лідер серед мегаполісів світу (кінець XX ст.):

а) Нью-Йорк д) Джакарта

б) Лондон е) Калькутта

в) Токіо ж) Мехіко

г) Сан-Паулу з) Бангкок

26. До 2025 р Найбільшими мегаполісами світу будуть мегаполіси:

а) ПРС в) країн IV світу

б) країн, що розвиваються г) НІС

27. Промислово розвинені країни в зв'язку зі зростанням безробіття:

а) отримують величезні прибутки від економії на зарплаті і зростання цін на товари

б) несуть величезні збитки (включаючи недоотримані податки)

в) нічого не втрачають і нічого не отримують

28. Частка частково зайнятих у загальній чисельності працюючих в ПРС:

а) скорочується в) стабілізувалася

б) зростає

29. У міру зростання населення і виробництва світове споживання первинних енергоресурсів:

а) збільшується

б) скорочується

в) залишається на колишньому рівні, оскільки відбувається розвиток енергозберігаючих технологій

30. США мають приблизно 1) ___% світових запасів мінеральних ресурсів, до складу яких входять 2) ___ видів корисних копалин:

1) а) 10 2) д) 100

б) 20 ж) 150

в) 40 з) 200

г) 50 і) 250

31. У структурі запасів ПЕР США 4/5 займає:

а) нафта

б) газ

в) вугілля

д) бітуми

32. Потреби в мінеральній сировині США задовольняють за рахунок:

а) 100% імпорту

б) тільки власних ресурсів

в) на 50% за рахунок імпорту

г) на 2/3 за рахунок імпорту

1. На досить високому рівні в наступних країнах ЄС знаходиться видобуток або розвиток (встановити відповідність):

1) газу

2) вугілля

3) лісова і деревообробна промисловість

а) Франція ж) Греція

б) Португалія з) Німеччина

в) Великобританія і) Швеція

г) Нідерланди к) Фінляндія

д) Іспанія л) Норвегія

е) Австрія

34. Основу паливно-енергетичної бази Китаю становить:

а) нафта

б) газ

в) вугілля

г) гідроенергія

д) уран навчальні цілі |  ситуації

 ситуації |  СВІТОВИЙ РИНОК І МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНЦІЯ |  навчальні цілі |  тестові завдання |  ситуації |  СВІТОВИЙ ЦИКЛ І СВІТОВІ КРИЗИ. |  навчальні цілі |  тестові завдання |  ситуації |  РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати