На головну

I. Цілі і завдання дисципліни

 1.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
 2.  I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3.  I. Мета та завдання дисципліни
 4.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
 5.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 6.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра кримінального права і процесу

Схвалено УМЗ юридичного факультету

Протокол № ___ від «____» _______________ 2006 від «____» _______________ 2006 р

Голова ___________________ А. М. Осавелюк

Куксін Іван Миколайович

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Навчально-методичний комплекс

Загальна частина

Спеціальність 030501 «Юриспруденція»

       
 
 погоджено: Навчально-методичне управління РГТЕУ «_____» ______________ 2006 р .______________________________
 
 рекомендовано кафедрою: Протокол № ___ «____» ________________ 2006 г.Зав. кафедрою д.ю.н. професор ________________ В. С. джатов


Москва 2006

Автор-упорядник: Куксін Іван Миколайович, Декан юридичного факультету РГТЕУ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист Російської Федерації, професор кафедри кримінального права та процесу

Навчально-методичний комплекс з кримінального права складено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти з дисципліни і Примірної програми з дисципліни «Кримінальне право» за спеціальністю 030501 «Юриспруденція».

Дисципліна входить до федерального компонент циклу загально-професійних дисциплін і є обов'язковою для вивчення.

Зав. бібліотекою __________________

(Підпис)

ЗМІСТ

Стор.

1.Цілі і завдання дисципліни .............................................. ................. 5

 1. Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни ................. 6
 2. Обсяг дисципліни ................................................ ...........................9

3.1. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи ............................................ . 9

3.2. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи по семестрах ........... ............... 9

3.2.1. Форма навчання очна ............................................... .............. 9

3.2.2. Форма навчання очно-заочна ............................................. ....... 10

3.2.2. Форма навчання заочна ............................................... ............ 10

3.3. Розподіл годин за темами та видами навчальної роботи ............................ 11

3.3.1. Форма навчання очна ............................................... ........... 11

3.3.2. Форма навчання очно-заочна ............................................. .... 13

3.3.3. Форма навчання заочна ............................................... .......... 15

 1. Загальні методичні рекомендації щодо організації

самостійної роботи при вивченні навчального курсу

"Кримінальне право" .............................................. ........................ 17

 1. Зміст курсу «Кримінальне право» (програма) ..................... ....19

5.1. Розділ I Введення ............................................... ..................... 19

5.2. Розділ II Загальна частина кримінального права .... ................................... 19

5.2. Розділ III Особлива частина кримінального права .... .............................. 28

 1. Теми практичних занять ............................................... ............ 53

6.1. Загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи при підготовці до практичних занять ...................................... .. 53

6.2. Розділ I Теми практичних занять з загальної частини кримінального права ..................................................................................................................................... 55

6.2.1.Практичне заняття № 1 Кримінальний закон .............................. 55

6.2.2. Практичне заняття № 2 Кримінальна відповідальність і її підстава.

Поняття злочину. Категорії злочинів ............................ 60

6.2.3. Практичне заняття № 3 Склад злочину і його види. об'єкт

злочину ................................................. .........................64

6.2.4. Практичне заняття № 4 Об'єктивна сторона злочину .....................................................................................................696.2.5. Практичне заняття № 5 Суб'єктивна сторона злочину ............................................... .................................................. .. 74

6.2.5.1. Заняття №1 Вина і її форми ..........................................74

6.2.5.2. Заняття № 2 Мотив і мета злочину. Помилка та її кримінально

правове значення ........................................78

6.2.6. Практичне заняття № 6 Суб'єкт злочину. незакінчена

злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину ...... 83

6.2.7. Практичне заняття № 7 Співучасть у злочині ............................................... .................................................. .. 91

6.2.8. Практичне заняття № 8 Обставини, що виключають злочинність діяння ............................................. ...................... 96

6.2.9. Практичне заняття № 9 Множинність злочинів ......... 103

6.2.10. Практичне заняття № 10 Поняття і цілі кримінального покарання.

Система і види покарань .............................................. ........109

6.2.11. Практичне заняття № 11 Призначення покарання. умовне

осуд ................................................. ........................ 116

6.2.12. Практичне заняття № 12 Звільнення від кримінальної ответственности........................................................................... 124

6.2.13. Практичне заняття № 13 Звільнення від покарання. Амністія.

Помилування. Судимість ................................................. .............. 129

6.2.14. Практичне заняття № 14 Особливості кримінальної відповідальності та

Покарання неповнолітніх ................................................ ....... 138

6.2.15. Практичне заняття № 15 Примусові заходи медичного

характеру ................................................. .....................................146

 1. Завдання для самостійної роботи студентів ...............................153

7.1. Тема «Поняття, завдання, принципи і система кримінального права».......................................................................................... 153

7.2. Тема «Кримінальний закон» ............................................. ............... 157

7.3. Тема «Кримінальна відповідальність і її підстава» ........................... 162

7.4. Тема «Поняття злочину. Категорії злочинів .....................164

7.5. Тема «Склад злочину і його види» ..................................... ...166

7.6. Тема «Об'єкт злочинів» ............................................. ......... 168

7.7. Тема «Об'єктивна сторона злочину» .....................................170

7.8. Тема «Суб'єктивна сторона злочину» .................................... 173

7.9. Тема «Суб'єкт злочину» ............................................. .........176

7.10. Тема «Незакінчена злочин. Добровільна відмова від вчинення

злочину »................................................ ................178

7.11. Тема «Співучасть у злочині» ............................................ ....182

7.12. Тема «Обставини, що виключають злочинність діяння» ...............186

7.13. Тема «Множинність злочинів» .......................................191

7.14. Тема «Поняття і цілі кримінального покарання. Система і види покарань ...................................................................................................................................194

7.15. Тема «Призначення покарання. Умовне засудження ..........................198

7.16. Тема «Звільнення від кримінальної відповідальності» ...................... 203

7.17. Тема «Звільнення від покарання. Амністія. Помилування. Судимість ................................................. ................................................. 204

7.18. Тема «Особливості кримінальної відповідальності та покарання

неповнолітніх »................................................ ......209

7.19. Тема «Примусові заходи медичного характеру» .....................214

 1. Тематика курсових робіт та методичні вказівки щодо їх виконання ......................................... ............................................... 217
 2. Питання для підготовки до заліку ............................................. ........230
 3. Питання для підготовки до іспиту ............................................. ...236
 4. Навчально-методичне забезпечення дисципліни

11.1. Література ................................................. ........................... 238

11.2. Глосарій ................................................. ............................ 243

11.3. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни .......................255

I. Цілі і завдання дисципліни

В умовах подальшого поглиблення і вдосконалення ринкових відносин все більшої актуальності набуває охорона прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного ладу, забезпечення миру і безпеки людства від злочинних посягань. Тому кримінальне право - одна з провідних галузей права в правовій системі Російської Федерації.

Вивчення кримінального права є необхідна складова частина при підготовці кваліфікованих фахівців в області юриспруденції. Засвоєння цього курсу дозволяє сформувати науково-обґрунтований підхід до проблеми злочинності, найбільш ефективного впливу на неї шляхом поєднання кримінально-правових заходів щодо осіб, які вчинили злочини, і активній профілактичній діяльності, спрямованої на усунення причин і умов злочинності.

Специфіка, зміст та структура навчальної дисципліни «Кримінальне право» обумовлюються цілями і завданнями, що стоять перед нею.

Мета навчального курсу:

1. Навчальні:

§ вивчення історії розвитку кримінального законодавства і права про злочини і покарання;

§ формування знань і умінь науково-теоретичної кваліфікації злочинів;

§ засвоєння основних положень і тенденцій сучасного розвитку континентальної теорії кримінального права в нових умовах політичних та соціально-економічних перетворень в країні, а також організаційно-правових реорганізацій органів здійснюють охорону правопорядку в нашій державі;

§ отримання глибокого уявлення про принципи притягнення до кримінальної відповідальності та звільнення від відповідальності і покарання;

§ вивчення теорії розвитку кримінального законодавства і складається на його основі практики;

§ прищеплення уміння науково-практичного аналізу щодо застосування конкретних кримінально-правових норм закону у практичній діяльності юриста;

§ виявлення зв'язків і взаємодії кримінально-правових і процесуальних норм; кримінально-правових і адміністративних норм; кримінально-правових і цивільних норм; кримінально-правових і виконавчих норм, а також інших інститутів та норм російського законодавства і права;

§ вивчення міжнародно-правових стандартів щодо попередження злочинності в цій галузі.

2. Виховні:

§ повагу до національних кримінально-правовим нормам і нормам міжнародного права;

§ точного і неухильного дотримання вимог Конституції РФ і російських законів, повага до права, прав, честі і гідності особи;

§ стати переконаним провідником політики держави в галузі боротьби зі злочинністю та зміцнення законності;

§ прищеплення студентам почуття потреби виключення правового нігілізму в їх майбутньої практичної діяльності.

3. Практичні:

§ розвиток умінь тлумачення нормативних та інших актів, що визначають суспільні відносини в кримінально-правовій сфері;

§ вміння правильно застосовувати положення Загальної та Особливої ??частин Кримінального кодексу РФ, юридично грамотно кваліфікувати конкретні склади злочинів, розмежовувати суміжні склади по кваліфікуючою ознаками;

§ використання міжнародного досвіду в боротьбі зі злочинністю.

Завдання навчального курсу:

· Забезпечити засвоєння студентами основ загальнотеоретичних знань і положень, закріплених в нормах кримінального законодавства;

· Озброїти термінологією і специфічною мовою теорії кримінального права;

· Підготувати студентів до засвоєння спеціальних навчальних дисциплін (кримінально-виконавче право, кримінальний процес, арбітражний і цивільний процес, адвокатура, нотаріат і інші дисципліни);

· Сформувати наукове юридичне світогляд, правову культуру;

· Виробити ціннісні орієнтації в житті і практичної діяльності, засновані на пріоритеті прав і свобод особистості, а також здатності приймати компетентне рішення в професійній діяльності.

  Матеріали правозастосовчої практики |  дисципліни

 обсяг дисципліни |  Форма навчання ОЧНА |  Форма навчання ОЧНО-ЗАОЧНА |  Форма навчання ЗАОЧНА |  Загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи при вивченні |  Кримінального права |  Тема 2. Кримінальний закон |  Тема 7. Об'єктивна сторона злочину |  Тема 8. Суб'єктивна сторона злочину |  Тема 9. Суб'єкт злочину |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати