На головну

Глосарій.

  1.  Глосарій.
  2.  Глосарій.

Юридичний факультет

Розглянуто і рекомендовано на засіданні кафедри «_______» Протокол № ________ «___» __________ 2010 г.Зав. кафедрою Ю. А. Ляхов  

Навчально-методичний комплекс по особливої ??частини

навчальної дисципліни «Кримінальний процес

Російської Федерації"

вузівського компонента циклу ОПД за фахом 030501 юриспруденція

Укладачі: Ляхов Ю. А., Н. Н. Апостолова

Ростов-на-Дону

ЗМІСТ

Зміст ................................................. .......................... 2

Пояснювальна записка ................................................ ............... 3

Навчально-тематичний план .............................................. ............ 4

Глосарій ................................................. ............................. 5

Навчальний модуль № 1 .............................................. ................... 6

Навчальний модуль № 2 .............................................. .................. 12

Навчальний модуль № 3 .............................................. .................. 20

Навчальний модуль № 4 .............................................. .................. 24

Навчальний модуль № 5 .............................................. .................. 28

Методичні рекомендації по самостійній роботі ............. 30

Завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення .......................................... .................................... 32

Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт ................ 36

Перелік виносяться на іспит питань ........................... 40

Пояснювальна записка:

Курс є обов'язковою дисципліною циклу загально-професійних дисциплін Державного освітнього стандарту спеціальності 030501 «юриспруденція».

Завдання курсу «Кримінальний процес» - познайомити студентів-юристів не тільки з чинним кримінально-процесуальним законодавством, а й з тими кримінально-процесуальними інститутами, яким ще належить пробивати собі дорогу і освоюватися в кримінальному процесі Росії.

Цілями курсу «Кримінальний процес» є:

- Засвоєння студентами базових положень теорії кримінально-процесуального права;

- Формування комплексного наукового підходу до розуміння різних аспектів кримінального процесу;

- Аналіз актуальних проблем кримінального процесу Росії, виявлення історичних закономірностей розвитку його правових інститутів, оновлення напрямків його подальшої демократизації і гуманізації;

- Навчання студентів навичкам правильного застосування отриманих знань на практиці.

Форма контролю: іспит.

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН курсу

для денного / заочного відділення

 № п / п  Скорочене найменування теми  Кількість годин
 всього  лекції  Сьоміна-ри  Самост.работа
 Сутність і призначення кримінального процесу.  8/8  3/2  2 / -  2/6
 Кримінально-процесуальне право.  4/6  1 / -  2 / -  2/6
 Принципи кримінального процесу  18/16  4/2  4 / -  10/14
 Учасники кримінального судочинства.  18/26  4/4  4/2  10/20
 Кримінальне переслідування  2/2  - / -  - / -  2/2
 Докази і доказування в кримінальному процесі  28/30  10/4  6/2  12/24
 Заходи процесуального примусу.  14/14  2/2  2 / -  8/10
 реабілітація  2/2 /  - / -  - / -  2/2
 Порушення кримінальної справи.  10/12  2/2  2 / -  6/10
 Попереднє розслідування.  32/30  10/4  10/2  12/24
 Підсудність.  4/4  1 / -  1 / -  2/4
 Призначення судового засідання.  10/10  1/2  3 / -  6/8
 Судовий розгляд.  37/30  13/4  10/2  14/24
 Апеляційне та касаційне провадження  10/14  2/2  2 / -  6/12
 Виконання вироку.  5/4  1 / -  - / -  4/4
 Виробництво в наглядовій інстанції.  7/6  1 / -  2 / -  4/6
 Поновлення справи за новими і новими обставинами.  7/6  1 / -  2 / -  4/6
 Провадження у справах неповнолітніх.  7/6  1 / -  - / -  6/6
 Провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру.  5/4  1 / -  - / -  4/4
 Особливості провадження стосовно окремих категорій осіб  2/2  - / -  - / -  2/2
 Міжнародне співробітництво в сфері кримінального судочинства  5/5  - / -  - / -  5/5
 Кримінальний процес зарубіжних країн  7/5  2 / -  - / -  5/5
   РАЗОМ  240/240  60/28  52/8  128/204

 

Глосарій.

Привід до порушення кримінальної справи - Це отримана із зазначених в ст.140 КПК України джерел інформація про вчинений злочин або злочин.

Система попереднього слідства - Це взаємопов'язані і послідовно змінюють один одного етапи процесуальної діяльності слідчого по кримінальній справі, що включають в себе прийняття певних процесуальних рішень і вчинення певних слідчих та інших процесуальних дій.

слідча дія - Це передбачене КПК України і проводиться слідчим або дізнавачем дія, спрямована на отримання доказів у кримінальній справі.

підслідність - Це закріплені в КПК РФ правила, відповідно до яких розподілена компетенція між слідчими і дізнавачами з розслідування кримінальних справ, виходячи властивостей кримінальних справ і особливостей організації органів розслідування.

підсудність - Це закріплені в КПК РФ правила, відповідно до яких розподілена компетенція між судами з розгляду кримінальних справ, виходячи властивостей кримінальних справ і особливостей організації судової системи Росії.

прямий допит - Це допит особи стороною, за клопотанням якої він був викликаний в судове засідання.

перехресний допит - Це допит протилежною стороною дав в ході прямого допиту показання особи, з метою дослідження і перевірки їх достовірності, а також перевірки їх джерела і отримання нових відомостей по справі.

Скорочена судове слідство - Це дослідження в установленому законом порядку не всіх зібраних у кримінальній справі доказів, а їх певної частини.

Особливий порядок судового розгляду - Компромісна форма дозволу кримінально-правового конфлікту, що представляє собою спрощений (прискорений) порядок розгляду кримінальної справи і постановлення вироку при наявності зазначених у законі умов.

Суд присяжних - Найбільш демократична форма організації суду і здійснення правосуддя, що гарантує громадянам постанову справедливого вироку по кримінальній справі.

Міжнародне співробітництво в сфері кримінального судочинства - Це передбачені КПК РФ і міжнародними актами способи взаємодії правоохоронних органів і судів різних країн з метою проведення об'єктивного і ефективного розслідування і розгляду кримінальних справ по суті. Тести до навчального модулю № 3. |  Тема 1. Порушення кримінальної справи.

 Тема 2. Попереднє розслідування. |  Тема. Порушення кримінальної справи |  Тема. Загальна характеристика попереднього розслідування. |  Тема. Попереднє слідство (2 практичних заняття) |  Тема. Дізнання. |  Багаутдинов Ф. М. Забезпечення громадських і приватних інтересів при розслідуванні злочинів М.2004. |  Тема. підсудність |  Тема. Судовий розгляд. |  Тема. Порядок судового розгляду |  До теми. Особливі порядки провадження у кримінальних справах в суді першої інстанції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати