На головну

Приклади розв'язання задач

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3.  I. Цілі і завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни
  5.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  6.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

завдання 1

Час половинного розкладання уксусно-етилового ефіру (С0 = 0,025 моль / л) лугом (С0 = 0,050 моль / л) дорівнює 6,81 хв. Визначити час розкладання ефіру на 80%. Реакція другого порядку.

дано:

 = 0,025 моль / л

 = 0,050 моль / л

t1/2 = 681 хв

? = 0,8

n = 2

Рішення:

 СН3Соос2Н5 + NaOH > СН3СООNa + С2Н5OH

t = 0 0,025 0,050

t1/2 = 6,81 0,025-0,025 • 1/2 0,050-0,025 • 1/2

t =? 0,025-0,025 • 0,8 0,050-0,025 • 0,8

При розрахунку поточної концентрації слід врахувати, що за рівнянням реакції вихідні речовини реагують в співвідношенні 1: 1, тому в будь-який момент часу кількість прореагували ефіру і луги однаково. Можна розрахувати константу рівноваги з даних другого рядка, тобто через 6,81 хвилин від початку реакції.

 За розрахованим значенням константи, з цього ж рівняння знаходиться час, протягом якого прореагує 80% ефіру, тобто  (Дані третього рядка).

завдання 2

при 310 0С AsH3 (Газ) розкладається з утворенням твердого миш'яку і водню. Під час реакції тиск в системі внести такі зміни:

 t, годину  2,5  5,5  6,5  8,0
 Р, мм.рт.ст.

Показати, що реакція є реакцією першого порядку і обчислити константу швидкості.

Рішення:

Для підтвердження першого порядку використовуємо графічний метод, за яким залежність lnP від ??t повинна бути лінійної. Під логарифмом варто поточний тиск вихідного компонента AsH3. У той же час в таблиці дано тиск в системі, тобто загальний тиск, що складається з вихідного AsH3 і утворюється Н2, Тому слід із загального тиску виділити тиск AsH3.

2AsH3 > 2As + 3 Н2

газ тв газ

t = 0 P0 0

t P0-x 3 / 2x

Звідси поточний тиск AsH3:

Р0 = 733 мм.рт.ст. при t = 0.

Дані поточного тиску заносимо в таблицю, будуємо графік lnP = f (t).

 t, годину  2,5  5,5  6,5  8,0
 , М.рт.ст.
 6,597  6,500  6,357  6,333  6,271

Константу швидкості можна знайти з графіка, оскільки .

завдання 3

Визначити порядок реакції: 2СО > СО2 + З, Якщо при постійній температурі в одному досвіді початковий тиск СО впало з 787 до 688 мм.рт.ст. за 10 хвилин, а в іншому з 535 до 468 мм.рт.ст. за цей же час.

дано:

 = 787 мм.рт.ст.

P1 = 688 мм.рт.ст.

?t1 = ?t2 = 10 хв

 = 535 мм.рт.ст.

P2 = 468 мм.рт.ст.

n =?

Рішення:

В даному випадку порядок можна визначити методом початкових швидкостей:

,

,

,

.

завдання 4

При вивченні реакції 2NO + 2H2 > N2 + 2H2O при початкових тисках NO и H2 рівних 4,72 • 104 Па в першому досвіді і 2,69 • 104 Па в другому половина речовини прореагувала за 81 с і 239 с відповідно. Визначити порядок реакції.

дано:

а1 = а2 = 1/2

n =?

Рішення:

Оскільки в обох дослідах частка непрореагировавшего речовини однакова, то порядок визначимо за рівнянням:

.

В даному випадку отриманий загальний порядок реакції, так як вихідні тиску взяті в стехиометрическом співвідношенні.

завдання 5

Для оборотної газофазной реакції

K1

А В

K2

початкові тиску А и В відповідно рівні 1,33 • 104 Па і 0. Через 10 хвилин після початку реакції РА = 5,3 • 103 Па. Визначити значення РА і РВ через 40 хвилин після початку реакції, якщо  = 3. Знайти К1 и К2.

дано:

 = 1,33 • 104 па

 = 0

t1 = 10 хв

Р = 5,3 • 103 па

t2 = 20 хв

 = 3

Р2 (А)=? Р2 (В)=? К1=? К2=?

  Кінетичні відмінності між простою і складною реакціями |  Рішення

 Метод початкових швидкостей |  Метод надлишку (метод Вант - Гоффа) |  Метод знаходження загального порядку реакції |  Метод за часткою непревращенного речовини до моменту часу t |  складні реакції |  паралельні реакції |  оборотні реакції |  послідовні реакції |  Парні реакції |  Метод стаціонарних концентрацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати