На головну

Право професійних спілок на здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства

  1.  Exercise 3. Заповніть пропуски відповідними за змістом словами з правої колонки і переведіть пропозиції.
  2.  Exercise 4. Складіть словосполучення, використовуючи слова з лівої і правої колонок.
  3.  I. Можливість програмування і контролю, сформованість довільних дій.
  4.  I. Законодавство та інші нормативно-правові акти
  5.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  6.  I. Право власності
  7.  I. ПРАВОПИС ПОХІДНИХ приводом

Більшість порушень прав працівників допускається через відсутність ефективних механізмів захисту трудових прав працівників. Професійні спілки займають особливе місце в системі органів контролю і нагляду за дотриманням трудового законодавства. На відміну про державних інспекторів і органів прокуратури профспілки стикаються з цими питаннями щодня, оскільки існує можливість оперативно проводити консультації з роботодавцями, роз'яснювати наявні у працівників права і відповідні обов'язки роботодавця. Перевага професійних спілок в тому і полягає, що вони завжди з працівником і можуть і повинні оперативно реагувати на те, що відбувається в організації, використовуючи всі надані законом засоби і методи, перш за все, право здійснення профспілкового контролю.

Слід зазначити, що Закон про профспілки також закріплює право на здійснення профспілкового контролю за дотриманням роботодавцями, посадовими особами трудового законодавства, в т.ч. з питань трудового договору (контракту), робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій, пільг та переваг, а також за іншими соціально-трудових питань в організаціях, в яких працюють члени даної профспілки, і мають право вимагати усунення виявлених порушень (ст. 19). Трудовий кодекс розширює права професійних спілок у зазначеній сфері.

Професійні спілки мають право на здійснення контролю за дотриманням не тільки трудового законодавства, а й інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права.

Роботодавці зобов'язані в тижневий термін з моменту отримання вимоги про усунення виявлених порушень повідомити відповідному органу профспілкової організації про результати розгляду даної вимоги і вжиті заходи.

Для здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, загальноросійські професійні спілки та їх об'єднання можуть створювати правові та технічні інспекції праці профспілок, які наділяються повноваженнями, передбаченими положеннями, які затверджуються загальноросійськими професійними спілками та їх об'єднаннями.

Міжрегіональні, а також територіальні об'єднання (асоціації) організацій професійних спілок, що діють на території суб'єкта Російської Федерації, можуть створювати правові та технічні інспекції праці професійних спілок, які діють на підставі прийнятих ними положень відповідно до типового положення відповідного загальноросійського об'єднання професійних спілок.

Загальноросійські професійні спілки та їх об'єднання, міжрегіональні, а також територіальні об'єднання професійних спілок визначаються ст. 3 Закону про профспілки:

- Загальноросійський профспілка - добровільне об'єднання членів профспілки - працівників однієї або декількох галузей промисловості, пов'язаних спільними соціально-трудовими і професійними інтересами, що діє на всій території РФ або на територіях більш як половини її суб'єктів або об'єднує не менше половини загального числа працівників однієї або декількох галузей діяльності ;

- Загальноросійське об'єднання (асоціацію) профспілок - добровільне об'єднання загальноросійських профспілок, територіальних об'єднань (асоціацій) організацій профспілок, що діє на всій території РФ або на територіях більш як половини її суб'єктів,

- Міжрегіональне об'єднання (асоціація) організацій профспілок - добровільне об'єднання міжрегіональних профспілок і (або) територіальних об'єднань (асоціацій) організацій профспілок, що діє на територіях менш половини суб'єктів Російської Федерації;

- Територіальне об'єднання (асоціація) організацій профспілок, чинне, як правило, на території одного суб'єкта РФ або на території міста або району.

Законодавство визначає основні питання професійного нагляду і контролю: трудовий договір (контракт), робочий час і час відпочинку, і інші, викладені вище. Крім того, профспілки мають право здійснювати контроль стану охорони праці та навколишнього природного середовища через свої органи, уповноважених (довірених) осіб з охорони праці, а також власні інспекції з охорони праці.

Профспілкові інспектори праці у встановленому порядку мають право безперешкодно відвідувати організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, в яких працюють члени даного професійної спілки чи профспілок, що входять в об'єднання, для проведення перевірок дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, законодавства про профспілки, а також виконання умов колективного договору, угоди.

Профспілкові інспектори праці, уповноважені (довірені) особи з охорони праці професійних спілок мають право:

здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права;

проводити незалежну експертизу умов праці та забезпечення безпеки працівників;

брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

отримувати інформацію від керівників та інших посадових осіб організацій, роботодавців - індивідуальних підприємців про стан умов і охорони праці, а також про всі нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання;

захищати права і законні інтереси членів профспілки з питань відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю на виробництві (роботі);

пред'являти роботодавцям вимоги про припинення робіт у випадках безпосередньої загрози життю і здоров'ю працівників;

надсилати роботодавцям подання про встановлення виявлених порушень трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, обов'язкові для розгляду;

здійснювати перевірку стану умов і охорони праці, виконання зобов'язань роботодавців, передбачених колективним договором та угодами;

брати участь в роботі комісій з випробувань і прийому в експлуатацію виробничих об'єктів і засобів виробництва в якості незалежних експертів;

брати участь у розгляді трудових спорів, пов'язаних з порушенням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, зобов'язань, передбачених колективними договорами та угодами, а також зі змінами умов праці;

брати участь в розробці проектів федеральних законів та інших нормативних правових актів РФ, законів та інших нормативних правових актів суб'єктів РФ, нормативних правових актів органів місцевого самоврядування, що містять норми трудового права;

брати участь в розробці проектів підзаконних нормативних правових актів, що встановлюють державні нормативні вимоги охорони праці, а також погоджувати їх в порядку, встановленому Урядом РФ;

звертатися до відповідних органів з вимогою про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, приховуванні фактів нещасних випадків на виробництві.

Відповідно до законодавства профспілки, їх інспекції праці при виконанні своїх повноважень взаємодіють з федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на поведінку державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, і його територіальними органами, іншими федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції по контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності тому це допомагає скоординувати зусилля, спрямовані на захист трудових прав працівників і притягнути винних до відповідальності.

Уповноважені (довірені) особи з охорони праці професійних спілок мають право безперешкодно перевіряти дотримання вимог охорони праці та вносити обов'язкові для розгляду посадовими особами організацій, роботодавцями - індивідуальними підприємцями пропозиції про усунення виявлених порушень вимог охорони праці.

Створення роботодавцями різного роду перешкод при здійсненні профспілками діяльності по контролю дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, будуть визнаватися такими, що суперечать закону, а винні посадові особи - залучатися до відповідальності.

  Федеральна інспекція праці |  Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу

 Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток і стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку |  Питання 1.5.8. Обов'язки і права роботодавця в сфері трудових відносин |  Обов'язки роботодавця в сфері трудових відносин |  Права працівника в сфері трудових відносин |  Обов'язки працівника в сфері трудових відносин |  Колективні договори і угоди |  Дія колективного договору |  Реєстрація колективного договору, угод |  Контроль за виконанням колективного договору, угоди |  лекція 5 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати