Головна

Основні фактори, що впливають на фінансовий потік

  1. B) зміна середньої щільності потоку енергії, обумовлене суперпозицією електромагнітних хвиль.
  2. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  3. I. Основні поняття ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  4. I.2.2. Основні будівельні креслення.
  5. I.3.2. Цілі і основні етапи розбивочних робіт.
  6. II.1 Основні елементи грошової маси
  7. II. Системи збудження СД і їх основні властивості

Всі фактори, що впливають на формування фінансових потоків, можна розділити на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів належать: кон'юнктура товарного і фінансового ринків, система оподаткування підприємств, що склалася практика кредитування постачальників і покупців продукції (правила ділового обороту), система здійснення розрахункових операцій господарюючих суб'єктів, доступність зовнішніх джерел фінансування (позик, кредитів, цільового фінансування).

Серед внутрішніх чинників слід виділити стадію життєвого циклу, на якій знаходиться підприємство, тривалість операційного та виробничого циклів, сезонність виробництва і реалізації продукції, амортизаційну політику підприємства, невідкладність інвестиційних програм, особисті якості та професіоналізм керівної ланки підприємства.

Побудова системи управління фінансовими потоками підприємства базується на наступних принципах:

- Інформативної вірогідності та прозорості;

- Плановості та контролю;

- Платоспроможності і ліквідності;

- Раціональності та ефективності.

Основою управління є наявність оперативної і достовірної облікової інформації, що формується на базі бухгалтерського та управлінського обліку. Склад такої інформації дуже різноманітний: рух коштів на рахунках і в касі підприємства, дебіторська і кредиторська заборгованість підприємства, бюджети податкових платежів, графіки видачі та погашення позик, сплати відсотків, бюджети майбутніх закупівель, що вимагають попередньої оплати, і багато іншого. Сама ж інформація надходить з різних джерел, її збір і систематизація повинні бути налагоджені з особливою ретельністю, оскільки запізнення і помилки при наданні інформації можуть призвести до серйозних наслідків для всієї фірми в цілому. При цьому кожне підприємство самостійно визначає формат надання, періодичність збору інформації, схему документообігу.

Але головна роль в управлінні фінансовими потоками відводиться забезпеченню їх збалансованості за видами, обсягами, інтервалах часу і іншим істотним характеристикам. Щоб успішно вирішити цю задачу, потрібно впровадити на підприємстві системи планування, обліку, аналізу та контролю. Адже планування господарської діяльності підприємства в цілому і руху фінансових потоків зокрема істотно підвищує ефективність управління фінансовими потоками, що призводить до:

- Скорочення поточних потреб підприємства в них на основі збільшення оборотності грошових активів та дебіторської боргу, а також вибору раціональної структури фінансових потоків;

- Ефективному використанню тимчасово вільних грошових коштів (в тому числі страхових залишків) шляхом здійснення фінансових інвестицій підприємства.

забезпечення профіциту грошових коштів і необхідної платоспроможності підприємства в поточному періоді шляхом синхронізації позитивного і негативного фінансвого потоку в розрізі кожного тимчасового інтервалу.

Таким чином, управління фінансовими потоками - найважливіший елемент фінансової політики підприємства, воно пронизує всю систему управління підприємства. Важливість і значення управління фінансовими потоками на підприємстві важко переоцінити, оскільки від його якості та ефективності залежить не тільки стійкість підприємства в конкретний період часу, але і здатність до подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на довгу перспективу.

 Система управління фінансовими потоками | Питання 10. Однофакторні стохастичні процеси. Основні види моделей. Вибір аналітичної форми моделі. Оцінка параметрів. Критеріальна перевірка якості.

Питання 7. Моделі одновимірних часових рядів із сезонною і циклічної складової. Методи побудови та прогнозування. | Аддитивна модель сезонності. | Мультипликативная модель сезонності. | багатокритерійна оптимізація | Принципи управління ризиками підприємства. Основні фактори, що впливають на рівень ризиків підприємства. | Фактори, що впливають на рівень підприємницького ризику. | За видами господарської діяльності відповідно до міжнародних стандартів обліку | За безперервності формування в аналізованому періоді | За масштабами обслуговування господарського процесу | Розрахунок величини грошового потоку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати