Головна

Магнітна індукція поля, створюваного нескінченно довгим прямим провідником зі струмом

  1. Аналіз небезпеки ураження струмом електричних мережах
  2. Апроксимація ЛАЧХ прямими лініями
  3. Нескінченно велика величина
  4. Нескінченно велика і нескінченно мала послідовності, їх властивості
  5. Нескінченно велика функція (б.б.ф.)
  6. НЕСКІНЧЕННО ВЕЛИКІ ФУНКЦІЇ
  7. Нескінченно великі функції

КВИТОК 12

1. потужність - Фізична величина, що дорівнює в загальному випадку швидкості зміни, перетворення, передачі або споживання енергії системи. У більш вузькому сенсі потужність дорівнює відношенню роботи, що виконується за деякий проміжок часу, до цього проміжку часу[1].

Розрізняють середню потужність за проміжок часу

і миттєву потужність в даний момент часу:

Інтеграл від миттєвої потужності за проміжок часу дорівнює повній переданої енергії за цей час:

механічна робота - Це фізична величина, яка є скалярною кількісною мірою дії сили або сил на тіло або систему, що залежить від чисельної величини, напряму сили (сил) і від переміщення точки (точок), тіла або системи.

При прямолінійному русі однієї матеріальної точки і постійному значенні прикладеної до неї сили робота (цієї сили) дорівнює добутку величини проекції вектора сили на напрямок руху і величини вчиненого переміщення[3]:

Тут точкою позначено скалярний твір[4],  - Вектор переміщення; мається на увазі, що діюча сила  постійна протягом усього того часу, за яке обчислюється робота.

Якщо сила не постійна, то в цьому випадку вона обчислюється як інтеграл[5]:

У фізиці консервативні сили (Потенційні сили) - це сили, робота яких не залежить від виду траєкторії, точки прикладання цих сил і закону їх руху і визначається тільки початковим і кінцевим положенням цієї точки. Рівносильним визначенням є й таке: консервативні сили - це такі сили, робота яких по будь-якої замкнутої траєкторії дорівнює 0. Прикладами консервативних сил є: сила тяжіння, сила пружності, сила кулонівського (електростатичного) взаємодії. Прикладом неконсервативної сили є сила тертя.

Для консервативних сил виконуються наступні рівності:

 - Робота, вироблена консервативною силою, визначається тільки початковим і кінцевим положенням точки її програми, але не залежить від вибору траєкторії, по якій переміщається тіло.

 - Робота консервативних сил за довільним замкнутому контуру дорівнює 0;

 - Ротор консервативних сил дорівнює 0;

 - Консервативна сила є градієнтом якоїсь скалярної функції  , Званої силовий. Ця функція дорівнює потенційної енергії  взятої з протилежним знаком. відповідно, и  пов'язані співвідношенням

Таким чином, потенційна сила завжди спрямована в бік зменшення потенційної енергії.

2. щільність енергії - Кількість енергії на одиницю об'єму.Потенційна енергія в полі тяжіння Землі. | Щільність енергії пружного тіла
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати