На головну

Б 16 Поняття потоку рідини (газу) і рівняння безперервності. Висновок рівняння Бернуллі.

  1. B) зміна середньої щільності потоку енергії, обумовлене суперпозицією електромагнітних хвиль.
  2. I. Конституційний лад РФ: поняття, структура і базові характеристики.
  3. I. Поняття відповідальності за порушення зобов'язання
  4. III.1. Поняття грошового обігу. Готівковий і безготівковий грошовий обіг
  5. IV. Громадянське суспільство: поняття, структура, основні конституційні початку.
  6. OCHOBHOЕ РІВНЯННЯ встановити рівномірний рух РІДИНИ ДЛЯ «ПРАВИЛЬНИХ русел». РОБОТА СИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ

У гідравліки потоком вважають такий рух маси, коли ця маса обмежена:

1) твердими поверхнями;

2) поверхнями, які поділяють різні рідини;

3) вільними поверхнями.

Залежно від того, якого роду поверхнями або їх поєднаннями обмежена рухома рідина, розрізняють наступні види потоків:

1) безнапірні, коли потік обмежений поєднанням твердої і вільної поверхонь, наприклад, річка, канал, труба з неповним перетином;

2) напірні, наприклад, труба з повним перетином;

3) гідравлічні струменя, які обмежені рідкої (як ми побачимо пізніше, такі струмки називають затопленими) або газовим середовищем.

Живе перетин і гідравлічний радіус потоку. Рівняння нерозривності у гідравлічній формі

Рівняння Громеки підходить для опису руху рідини, якщо компоненти функції руху містять какуююто вихревую величину. Наприклад, ця вихрова величина міститься в компонентах ?x, ?y, ?z кутової швидкості w.

Умовою того, що рух є сталим, є відсутність прискорення, тобто умова рівності нулю приватних похідних від всіх компонентів швидкості:

Якщо тепер скласти

то отримаємо


 Якщо проектувати переміщення на нескінченно малу величину dl на координатні осі, то отримаємо:

dx = Uxdt; dy = Uy dt; dz = Uzdt. (3)

Тепер помножимо кожне рівняння (3) відповідно на dx, dy, dz, і складемо їх:

Припустивши, що права частина дорівнює нулю, а це можливо, якщо друга або третя рядки дорівнюють нулю, отримаємо:

Нами отримано рівняння БернулліОбласті застосування | Аналіз рівняння Бернуллі

Швидкість руху точки по прямій. Миттєва швидкість. Знаходження координати по відомій залежності швидкості за часом. | Закон інерції. Інерціальні системи відліку, система Коперника. Другий закон Ньютона. Третій закон і область його застосовності. | Закон збереження імпульсу в ізольованій системі з двох матеріальних точок. Теорема про рух центру мас. | Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі. Кутова швидкість і кутове прискорення. Зв'язок між динамічними і кінематичними характеристиками обертання твердого тіла. | Гармонійний осцилятор. Перетворення енергії при коливаннях осцилятора. | Основні закони гідростатики. Барометрична формула. РозподілБольцмана. | Поверхневий натяг і лапласово тиск. Капілярний ефект, когезія і адгезія. | ВЯЗКОСТЬ- властивість рідин і газів чинити опір переміщенню однієї їх частини щодо іншої. | Перетворення Галілея. Механічний принцип відносності. Постулати спеціальної (приватної теорії) відносності. Перетворення Лоренца і наслідки з них. | Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Висновок основного рівняння кінетичної теорії газів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати