На головну

Аграрне право як галузь російського права. Предмет аграрного права.

  1. A) вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
  2. I. Правові та технологічні знання
  3. I. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ
  4. II. Правове становище третейського суду за законодавством Російської Федерації.
  5. II. Провини, що ущемляють право громадян на свободу вираження поглядів
  6. III. Основні конституційні засади організації Російської держави.
  7. III.3.7. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ Логопсихологія

зміст

1. Аграрне право, як галузь російського права, предмет аграрного права........................................................................................................................5

2. Методи регулювання аграрно-правових відносин ................................. 9

3. Принципи аграрного права ............................................. ............................... 11

4. Аграрне право як наука і навчальна дисципліна. аграрне законодательство..................................................................................................................13

5. Джерела аграрного права ............................................. ............................... 15

6. Організаційно - правові форми сільськогосподарських предприятий..................................................................................................................19

7. Правові основи ведення громадянами особистого підсобного господарства ... 29

8. Правові основи ведення громадянами СФГ ........................................... .... 32

9. Правове регулювання ведення громадянами колективного садівництва, городництва і дачного господарства ..................................... ................ 34

10. Правове регулювання неспроможності, банкрутства сільськогосподарських организаций..................................................................................38

11. Правове регулювання договірних відносин у сільському господарстві. Договори, які укладають сільськогосподарських проізводітелі..40

12. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських товаровиробників ................... 45

13. Правове регулювання насінництва, зерноводства, захисту сільськогосподарських рослин, підвищення родючості землі ......................... 52

14. Правове регулювання племінного тваринництва .............................. 55

15. Правове регулювання ветеринарії ............................................. ............ 59

16. Правове регулювання селекційної діяльності ................................ 63

17. Єдиний сільськогосподарський податок ............................................. ............. 67

18. Політико-правові рішення долі земель сільськогосподарського призначення в сучасній аграрну реформу .................................... ........... 68

19. Оборот земель сільськогосподарського призначення ..................................... 71

20. Проблеми виділення часток у натурі із земель сільськогосподарського назначения....................................................................................................73

21. Застава земель сільськогосподарського призначення ........................................ 77

22. Правові основи, якість і безпеку харчової продукції ............. 79

23. Дисциплінарна відповідальність за правопорушення в галузі аграрних отношений.....................................................................................................83

24. Цивільно-правова відповідальність за правопорушення в галузі аграрних отношений........................................................................................87

25. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі аграрних отношений.............................................................................................93

26. Кримінальна відповідальність за злочини в аграрній сфері ............... 100

27. Продовольча безпека .............................................. ................ 116

28. Фактори, що формують кредитну політику в період перехідної економіки. Правові форми кредитних відносин ................................... 118

29. Стандарти в сільському господарстві ............................................ .................... 120

30. Державні замовлення, державні закупівлі в сільському хозяйстве.................................................................................................................122

31. Способи підтримки рівня діяльності сільгосп товаровиробників в агропромисловому секторі ....................................... ............................ 123

32. Нормування в сільському господарстві: екологічне та гігієнічне нормирование..............................................................................................125

33. Програмно-установчі способи в сфері сільського господарства .......... 126

34. Державне регулювання сільського господарства в Росії: функції і формы.........................................................................................................130

35. Органи управління в сільському господарстві ........................................... ...... 132

36. Поняття сільськогосподарської кооперації. види сільськогосподарських кооперативов..............................................................................................138

37. Правове становище сільськогосподарських виробничих кооперативов...........................................................................................................142

38. Правове становище сільськогосподарських споживчих кооперативов...............................................................................................................144

39. Порядок утворення сільськогосподарського кооперативу ..................... 146

40. Статут сільськогосподарського кооперативу ............................................. ... 147

41. Членство в сільськогосподарському кооперативі ........................................ 149

42. Асоційоване членство в сільськогосподарському кооперативі ......... 150

43. Органи управління сільськогосподарського кооперативу ........................ 152

44. Реорганізація і ліквідація сільськогосподарських кооперативів ........ 154

45. Ревізійна союз сільськогосподарських кооперативів ......................... 155

46. ??Правові основи карантину рослин в сфері сільського господарства ...... 156

47. Загальна характеристика федерального закону про закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції сировини і продовольства для державних нужд....................................................................................................162

48. Загальна характеристика ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населения».......................................................................................164

49. Загальна характеристика ФЗ «Про фінансове оздоровлення сільськогосподарських товаропроизводителей...................................................................165

50. Договір контрактації сільськогосподарської продукції ....................... 167


Аграрне право як галузь російського права. Предмет аграрного права.

аграрне право - Комплексна, спеціалізована галузь права, що представляє собою взаємопов'язану систему правових норм, що регулюють аграрні відносини з виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції, виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників і соціальному забезпеченню працівників сільського господарства.

В юридичній науці вживається також термін «Сільськогосподарське право», який служить синонімом терміна «Аграрне право».

Із загальної теорії права відомо, що розподіл права на галузі здійснюється з урахуванням предмета і методу правового регулювання. Тому вивчення кожної галузі права, в тому числі і аграрного, починається з засвоєння даних правових категорій.

Предмет правового регулювання - це певна сукупність суспільних відносин. Він відповідає на питання, що (які відносини) регулює та чи інша галузь права.

Суспільні відносини, що регулюються аграрним правом, відрізняються великою різноманітністю за своїм змістом і колу учасників.

У предмет аграрного права входять аграрні відносини, тобто земельні, майнові, трудові, фінансові, організаційно-управлінські та інші, що складаються в сільськогосподарській сфері та пов'язаної з нею іншої діяльності сільськогосподарських комерційних і некомерційних організацій, селянських (фермерських) і особистих підсобних господарств громадян.

Крім того, аграрне право регулює відносини, пов'язані з використанням, розподілом і охороною земель, з правовим режимом майна, з умовами виробництва і праці в сільському господарстві, з


застосуванням методів управління аграрним сектором, з формуванням кредитно-фінансових та інших відносин.

Особливе місце серед аграрних відносин належить земельних відносин, тобто відносинам щодо володіння, користування і розпорядження землею як головним засобом сільськогосподарського виробництва всіма суб'єктами аграрного сектора. Саме земельні відносини зумовлюють специфіку аграрних відносин і правового статусу сільськогосподарських комерційних і некомерційних організацій, селянських (фермерських) і особистих підсобних господарств громадян, а також необхідність спеціального правового регулювання даних відносин.

майнові відносини - Це відносини між конкретними суб'єктами з приводу майна, тобто певних матеріальних предметів і інших економічних цінностей.

Предмет аграрного права становлять не всі майнові відносини, а лише ті, які складаються в сфері сільськогосподарської діяльності. Це відноситься як до зовнішніх майнових відносин сільськогосподарських організацій незалежно від організаційно-правової форми, селянських і особистих підсобних господарств громадян, так і до внутрішніх. Зовнішні майнові відносини організацій і громадян у сфері сільськогосподарської виробничої діяльності регулюються також цивільним правом. ГК РФ регулює правовий режим майна сільськогосподарських комерційних і некомерційних організацій, право власності на землю та інші речові права на неї, договірні відносини, відносини спадкування та ін.

Але особливості аграрних відносин не завжди можуть бути враховані нормами цивільного законодавства, наприклад, майнові питання щодо розподілу прибутку, отримання паю при виході з сільськогосподарського виробничого кооперативу та інші становлять предмет аграрного права.


трудовими відносинами називають відносини працівника з роботодавцем по використанню його здатності до праці, тобто робочої сили, в процесі організації праці.

Трудові відносини в сільському господарстві трудове право регулює загальними принциповими положеннями щодо білоруського режиму праці (наприклад, роздроблений робочий день, який встановлюється для тваринників, норми відпусток), гарантійних виплатах і доплати і багатьма іншими. Крім того, трудове право регулює відносини сільськогосподарського виробничого кооперативу з найманими працівниками, проте праця членів кооперативу в основному регулюється нормами аграрного законодавства локального характеру (Статутом кооперативу, іншими актами його органів управління).

В аграрному праві існують спеціальні норми про умови праці працівників сільськогосподарських підприємств, що відображають галузеві особливості сільськогосподарської праці, які пов'язані з сезонним характером використання трудових ресурсів та робочого часу в сільському господарстві. Відомо, що сільське господарство відчуває гостру нестачу в робочій силі під час термінових землеробських робіт. Однак інші пори року багато працівників бувають незатребуваними. З урахуванням цих особливостей сільськогосподарської праці аграрне законодавство встановлює особливий режим роботи і відпочинку для суб'єктів трудових відносин в аграрному секторі.

Організаційно-управлінські відносини в аграрному секторі складаються в процесі управління виробничо-господарською діяльністю сільськогосподарських товариств і товариств, кооперативів, державних сільськогосподарських підприємств і їх об'єднань, а також селянських (фермерських) господарств і громадян, які ведуть особисте підсобне господарство. Організаційно-управлінські відносини як різновид аграрних відносин поділяються на два види - зовнішні і внутрішні. під зовнішніми відносинами розуміють управлінські відносини органів


державної влади та місцевого самоврядування з суб'єктами сільського господарства: комерційними організаціями і селянськими (фермерськими) господарствами, які регулюються як аграрним, так і адміністративним правом. Внутрішні відносини - це управлінські відносини всередині сільськогосподарських організацій будь-якої форми власності, які регулюються в основному аграрним законодавством.

У зв'язку зі змінами, що відбуваються в аграрному секторі Російської Федерації, організаційно-управлінські відносини статі грати не останню роль в управлінні господарствами. Зміна форм власності, ринкові відносини зобов'язують керівників сільськогосподарської галузі підвищувати свій освітній рівень, освоювати нові методи управління господарством, наприклад такі, як реклама. Відомо, що їй належить важлива роль в ринковій економіці, за допомогою реклами товари знаходять своїх споживачів, а виробники мають можливість і далі вести свою справу. Досвідчений керівник, який опанував методи роботи в ринкових умовах, приносить дохід не тільки собі, а й державі.

Новації в аграрному секторі вимагають посилення регулюючої діяльності органів державного управління, місцевого самоврядування щодо формування та розвитку ринку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, пільгового оподаткування, кредитування.

Для цього необхідне формування керівників і фахівців нового типу з високим рівнем професійної компетенції, управлінської культури, здатних забезпечити ефективну роботу в сучасних умовах, а також створення гідного рівня праці для працівників сільськогосподарських організацій всіх форм власності.

фінансові відносини в аграрному секторі складаються у суб'єктів аграрного права з приводу розрахункових відносин у господарських та іншими договорами, зокрема, страхування, кредитування, оподаткування. Ці відносини крім аграрного законодавства регулюються також


нормами цивільного, фінансового, податкового, банківського та інших суміжних галузей російського права.

Аграрне право як комплексна галузь російського права регулює суспільні відносини, що виникають в процесі сільськогосподарської виробничої діяльності суб'єктів сільського господарства, а саме все те, що пов'язано з землею, а також виробництво незбираного молока, дорощування або відгодівлю молодняка великої рогатої худоби, бульбоносних, свиноматочний і тваринницьке господарство, рослинницька спеціалізація, виробничо-технічне обслуговування, матеріально-технічне постачання, а також відносини в сфері соціального життя російського селянина. Аграрне право має свій предмет правового регулювання, не властивий іншим галузям права, - аграрні відносини, які не можуть бути віднесені, взяті в сукупності, до предмета жодної з російських галузей права. Аграрні відносини складаються з комплексу пов'язаних між собою різних видів суспільних відносин, що виникають в процесі здійснення сільськогосподарської діяльності.

Головна їхня особливість полягає в специфіці земельних відносин, використання землі за цільовим призначенням, в необхідності відновлення і підвищення родючості грунтів, в різних формах власності та інших прав на землю, а також в регулюванні майнових відносин сільськогосподарських комерційних і некомерційних організацій, в сезонному характері виробництва і у впливі природних і кліматичних умов на результат виробництва.Призначення, пристрій і принцип роботи запобіжних затворів. | Методи регулювання аграрно-правових відносин.

Принципи аграрного права | Джерела аграрного права | Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств (класифікація). | Вихід з товариства | Управління в суспільстві | Організаційні правові форми громадських об'єднань. | Правові основи ведення громадянами ЛПГ. | Майно, яке використовується для ведення особистого підсобного господарства. | Правове регулювання ведення громадянами колективного садівництва, городництва і дачного господарства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати