На головну

Сутність і методи розрахунку операційного важеля при аналізі CVP.

  1. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  2. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  3. IV. Багатовимірні статистичні методи
  4. R-методи.
  5. А також 4) Для розрахунку таких важливих показників, як
  6. Припинення адміністративних правопорушень, його сутність і види.
  7. Адміністративні методи управління персоналом

 Основу формування власних внутрішніх фінансових ресурсів підприємства, спрямованих на виробничий розвиток, складає балансовий прибуток, яка характеризує один з найважливіших результатів фінансової діяльності підприємства. Вона являє собою суму наступних видів прибутку підприємства:

- Прибутку від реалізації продукції (або опера
 ционную прибуток); - Прибутку від реалізації майна;

- Прибутку від позареалізаційних операцій. Серед цих видів головна роль належить операційного прибутку, на частку якої припадає в даний час 90-95% загальної суми балансового прибутку. На багатьох підприємствах вона є єдиним джерелом формування балансового прибутку. Тому управління формуванням прибутку підприємства розглядається зазвичай як процес формування операційного прибутку (прибутку від реалізації продукції).

Основною метою управління формуванням операційного прибутку підприємства є виявлення основних факторів, що визначають її кінцевий розмір, і вишукування резервів подальшого збільшення її суми.

Механізм управління формуванням операційного прибутку будується з урахуванням тісного взаємозв'язку цього показника з обсягом реалізації продукції, доходів і витрат підприємства. Система цього взаємозв'язку, що одержала назву "Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку" [Cost-VoIume-Profit-relationships; "CVP"] дозволяє виділити роль окремих факторів у формуванні операційного прибутку і забезпечити ефективне управління цим процесом на підприємстві.

Третім ключовим елементом операційного аналізу (CVP-аналізу) є визначення ефекту операційного важеля. Дія операційного важеля виявляється в тому, що будь-яка зміна доходу від реалізації завжди породжує більш сильна зміна доходу від операційної діяльності (НРЕІ, нетто-результату експлуатації інвестицій = балансовий прибуток +% за кредити). За визначенням операційний важіль являє собою відношення в чисельнику прирощеної прибутку в% -ах до збільшень обсягу продажів в% -ах. У практичних розрахунках для визначення сили впливу ОР застосовують відношення Валовий маржі / к Прибутки.

Зграя = Валова маржа / Прибуток АБО = (Дохід від реаліз. - Совок. Перем. З-ти) / Дохід від операційної деят-ти

Валова маржа = Виручка від реаліз. - Пер. витрати.

Внаслідок певної структури собівартості виробленої продукції, тов-ів або послуг виходить різне значення операційного важеля, так що при зміні доходу від реаліз. змінюється і Зграя. Зграя в значній мірі залежить від середньогалузевого рівня фондомісткості: чим більше вартість основних засобів, тим більше постійні витрати -це об'єктивний фактор. Чим більше в загальній структурі собівартості постійних витрат, тим більше збільшується операційний важіль. З одного боку це позитивно: при невеликому його зростанні можна отримати значне збільшення прибутку при невеликому зростанні обсягів продажів. З іншого боку в зв'язку зі змінами кон'юнктури при різкому падінні попиту можна отримати величезний збиток за рахунок операційного важеля.

За інших рівних умов повинна бути оптимальне поєднання структури витрат постійних і змінних витрат. Занадто великий ДР не бажаний. Таким чином, при збільшенні доходу від реалізації значно збільшується НРЕІ. В цьому і проявляється сила впливу операційного важеля (Зграя).

Приклад: Зграя =  = 8,5 - це означає, що при можливому збільшенні доходу від реалізації, наприклад, на 3% дохід від операційної діяльності зросте на 25,5% (3%  8,5). Тоді як зменшення доходу від реал. на 10% знизить НРЕІ на 85%, а збільшення доходу від реаліз. на 9,1% збільшить НРЕІ на 77% (9,1%  8,5).

Зграя завжди розраховується для певного обсягу продажів,

Разом з тим ефект операційного важеля піддається контролю саме на основі врахування залежності Зграя від величини постійних витрат - чим більше постійні витрати при постійному доході від реаліз., Тим сильніше діє операційний важіль, і навпаки. (Зграя = (Прибуток + Пост. Изд) / Прибуток)

При зростанні доходу від реал., якщо поріг рентабельності вже пройдено, Зграя убуває, Так як частка постійних витрат в загальній їх сумі знижується. При зниженні доходів підприємства постійні витрати зменшити вельми важко - висока питома вага постійних витрат у загальній їх сумі - свідчить про ослаблення гнучкості бізнесу, так як перейти в іншу сферу діяльності, круто диверсифицироваться підприємству буде складно і в організаційному та особливо у фінансовому сенсі. Основні чинники підприємницького ризику лежать в мінливості (невизначеності) кон'юнктури ринку (обсяги продажів, ціни). Зграя збільшує вплив цих факторів на варіацію доходу від операційної діяльності, а отже посилює підприємницький ризик.

Чим більше Зграя, тим менше зниження дох. від реал. розглядається як неприпустиме, так при Зграя = 20, неприпустимо навіть 5% зниження Дохід від реал.
Покателі ділової активності | Ефект фінансового важеля. Значення і метод розрахунку

Принципи ризик - менеджменту. Оцінка ризиків і методи їх мінімізації. | Рух грошових коштів (ДДС) на підприємствах туризму. Методи розрахунку. | Теоретичні основи інтеркультурних взаємин в туризмі. Підходи до визначення культури. | Методи розрахунку ефективності приведених витрат | Моделі аналізу та розуміння культури | Оцінка туристичного бізнесу. Сутність і методи | Вплив глобалізації на розвиток міжнародного туризму | Показники фін. стійкості. | Основні тенденції та фактори розвитку міжнародного туризму. | Шляхи підвищення оборотності оборотних коштів на підприємствах туризму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати