На головну

Закони динаміки матеріальної точки і системи матеріальних точок.

  1. A) Добре організовані системи
  2. ART-підсистеми
  3. B) Погано організовані (або дифузні) системи
  4. Cімметрія простору - часу і закони збереження
  5. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  6. I Етап. Ухвалення рішення про створення системи якості
  7. I.1. Образотворчі властивості фронтальної проекції двох-пірамідної системи Хеопса-Голоду

Другий закон Ньютона - основний закон динаміки поступального руху - відповідає на питання, як змінюється механічний рух матеріальної точки (тіла) під дією прикладених до неї сил.

Якщо розглянути дію різних сил на одне і те ж тіло, то виявляється, що прискорення, що купується тілом, завжди прямо пропорційно рівнодіючої прикладених сил: а ~ F (т = Const).

Прискорення, що купується матеріальною точкою (тілом), що викликає пропорційно його силі, збігається з нею за напрямком і обернено пропорційно масі матеріальної точки (тіла).

Добутку маси матеріальної точки на її швидкість і має напрямок швидкості, називається імпульсомцієї матеріальної точки. Загальна формулювання другого закону Ньютона: Швидкість зміни імпульсу матеріальної точки дорівнює діючій на неї силі.

Другий закон Ньютона справедливий тільки в інерційних системах відліку. Перший закон Ньютона можна отримати з другого. Дійсно, в разі рівності нулю рівнодіючої сил, прискорення також дорівнює нулю. Однак перший закон Ньютона розглядається як самостійний закон, Так як саме він стверджує існування інерційних систем відліку, в яких тільки й виконується рівняння.

У механіці велике значення має принцип незалежності дії сил: Якщо на матеріальну точку діє одночасно кілька сил, то кожна з цих сил повідомляє матеріальної точки прискорення згідно з другим законом Ньютона, як ніби інших сил не було.

Взаємодія між матеріальними точками (тілами) визначається третім законом Ньютона: Будь-яка дія матеріальних точок (тіл) один на одного носить характер взаємодії; сили, з якими діють один на одного матеріальні точки, завжди рівні за модулем, протилежно спрямовані і діють вздовж прямої, що з'єднує ці точки F12 = - F21. Третій закон Ньютона дозволяє здійснити перехід від динаміки окремої матеріальної точки до динаміки системи матеріальних точок. Це випливає з того, що і для системи матеріальних точок взаємодія зводиться до сил парного взаємодії між матеріальними точками. Зовнішні та внутрішні сили.Зовнішніми - все тіла не входять в механічну систему, а ВНУТРІШНІМИ - сили взаємодії частин системи.Інерціальні системи відліку. Динаміка матеріальної точки і поступального руху твердого тіла. | Імпульс. Центр мас механічної системи і закон його руху.

Механічний рух як найпростіша форма руху матерії. | Енергія. Кінетична енергія механічної системи. | Потенційна енергія матеріальної точки в зовнішньому силовому полі та її зв'язок з силою, що діє на матеріальну точку. Потенційна енергія системи. | Закон збереження механічної енергії. Диссіпація енергії. Застосування законів збереження до зіткнення пружних і непружних тел. Енергія деформації. | Перетворення Галілея. Постулати спеціальної теорії відносності. | Перетворення Лоренца. Відносність довжин і проміжків часу. | Релятивістський закон додавання швидкостей. Релятивістський імпульс. Основний закон релятивістської динаміки матеріальної точки. | Релятивістське вираз для кінетичної енергії. Взаємозв'язок маси і енергії. Співвідношення між повною енергією і імпульсом частинки. | Момент сили відносно осі. Теорема Гюйгенса-Штейнера. | Рівняння динаміки обертального руху твердого тіла відносно нерухомої осі. Кінетична енергія тіла, що обертається. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати