На головну

Ознака поділу - види інструментарію технології

  1. II. Нові комунікаційні технології та послуги
  2. Internet / lntranet-технології
  3. Web-сайт як форма рекламних комунікацій: етапи розробки, умови ефективності, технології рекламної підтримки
  4. Абсолютна і умовна збіжність невласних інтегралів. Ознака Діріхле-Абеля (док-во).
  5. Абсолютна, відносна та приведена похибки вимірювальних приладів. Формули, визначення
  6. Аварійні режими в енергосистемах передачі і розподілу електричної енергії.
  7. Адміністративна відповідальність (поняття, ознаки, адміністративні покарання)

1-й етап (до другої половини XIX ст.) - "Ручна" інформаційна технологія, інструментарій якої складали: перо, чорнильниця, книга. Комунікації здійснювалися ручним способом шляхом переправки через пошту листів, пакетів, депеш. Основна мета технології - представлення інформації в потрібній формі.

2-й етап (з кінця XIX в.) - "Механічна" технологія, інструментарій якої складали: друкарська машинка, телефон, диктофон, оснащена більш досконалими засобами доставки пошта. Основна мета технології - представлення інформації в потрібній формі більш зручними засобами.

3-й етап (40 - 60-ті рр. XX ст.) - "Електрична" технологія, інструментарій якої складали: великі ЕОМ і відповідне програмне забезпечення, електричні друкарські машинки, ксерокси, портативні диктофони.

Етапі відбувається зміна мети технології. Акцент в інформаційній технології починає переміщатися з форми представлення інформації на формування її змісту.

4-й етап (з початку 70-х рр.) - "Електронна" технологія, основним інструментарієм якої стають великі ЕОМ і створені на їхній базі автоматизовані системи управління (АСУ) і інформаційно-пошукові системи (ІПС), оснащені широким спектром базових і спеціалізованих програмних комплексів. Центр ваги технології ще більш зміщується на формування змістовної сторони інформації для управлінського середовища різних сфер суспільного життя, особливо на організацію аналітичної роботи. Безліч об'єктивних і суб'єктивних факторів не дозволили вирішити поставлені перед новою концепцією інформаційної технології задачі. Проте був здобутий досвід формування змістовної сторони управлінської інформації і підготовлена ??фахова, психологічна і соціальна база для переходу на новий етап розвитку технології.

5-й етап (з середини 80-х рр.) - "Комп'ютерна" ( "Нова") технологія, основним інструментарієм якої є персональний комп'ютер із широким спектром стандартних програмних продуктів різного призначення. На цьому етапі відбувається процес персоналізації АСК, що проявляється у створенні систем підтримки прийняття рішень певними спеціалістами. Подібні системи мають вбудовані елементи аналізу та інтелекту для різних рівнів управління, реалізуються на персональному комп'ютері і використовують телекомунікації. У зв'язку з переходом на мікропроцесорну базу суттєвим змінам піддаються і технічні засоби побутового, культурного та інших призначень. Починають широко використовуватися в різноманітних галузях глобальні і локальні комп'ютерні мережі.


33.
^ Охарактеризуйте методологію використання інформаційної технології.


Централізована обробка інформації на ЕОМ обчислювальних центрів була першою історично сформованою технологією. Створювалися великі обчислювальні центри (ОЦ) колективного користування, оснащені великими ЕОМ (в нашій країні - ЕОМ ЄС). Застосування таких ЕОМ дозволяло обробляти великі масиви вхідної інформації й отримувати на цій основі різні види інформаційної продукції, яка потім передавалася користувачам. Такий технологічний процес був обумовлений недостатнім оснащенням обчислювальною технікою підприємств і організацій у 60 - 70-ті рр.

Переваги методології централізованої технології:

·
 можливість звернення користувача до великих масивів інформації у вигляді баз даних і до інформаційної продукції широкої номенклатури;

·
 порівняна легкість упровадження методологічних рішень по розвитку й удосконаленню інформаційної технології завдяки централізованому їхньому прийняттю.


 Недоліки такої методології очевидні:

·
 обмежена відповідальність нижчого персоналу, що не сприяє оперативному одержанню інформації користувачем, тим самим перешкоджаючи правильності виробітку управлінських рішень;

·
 обмеження можливостей користувача в процесі одержання і використання інформації.


^ Децентралізована обробка інформації пов'язана з появою в 80-х рр. персональних комп'ютерів і розвитком засобів телекомунікацій. Вона має велике значення потіснила попередню технологію, оскільки дає користувачу широкі можливості в роботі з інформацією і не обмежує його ініціатив.

Перевагами такої методології є:

·
 гнучкість структури, що забезпечує простір ініціативам користувача;

·
 посилення відповідальності нижчої ланки співробітників;

·
 зменшення потреби в користуванні центральним комп'ютером і відповідно контролі з боку обчислювального центру;

·
 повніша реалізація творчого потенціалу користувача завдяки використанню засобів комп'ютерного зв'язку.


 Однак ця методологія має свої недоліки:

·
 складність стандартизації через велику кількість унікальних розробок;

·
 психологічне неприйняття користувачами що рекомендуються обчислювальним центром стандартів і готових програмних продуктів;

·
 нерівномірність розвитку рівня інформаційної технології на локальних місцях, що в першу чергу визначається рівнем кваліфікації конкретного працівника.


 Описані переваги і недоліки централізованої і децентралізованої інформаційної технології призвели до необхідності дотримуватися лінії розумного застосування і того, і іншого підходу. Такий підхід назвемо раціональної методологією і покажемо, як у цьому випадку будуть розподілятися обов'язки:

·
 обчислювальний центр повинен відповідати за створення загальної стратегії використання інформаційної технології, допомагати користувачам як у роботі, так і в навчанні, встановлювати стандарти і визначати політику застосування програмних і технічних засобів;

·
 персонал, який використовує інформаційну технологію, повинен дотримуватися вказівок обчислювального центру, здійснювати розробку своїх локальних систем і технологій відповідно до загального плану організації.


 Раціональна методологія використання інформаційної технології дозволить досягти більшої гнучкості, підтримувати загальні стандарти, здійснити сумісність інформаційних локальних продуктів, знизити дублювання діяльності та ін.

34.
Дайте загальне представлення про інформаційну технології обробки даних, інформаційної технології управління, автоматизації офісу, інформаційної технології підтримки прийняття рішень і назвіть їх основні компоненти.


 Інформаційна технологія обробки даних призначена для вирішення добре структурованих задач, по яких є необхідні вхідні дані і відомі алгоритми та інші стандартні процедури їх обробки. Ця технологія застосовується на рівні операційної (виконавчої) діяльності (Див. Мал. 3.3) персоналу невисокої кваліфікації з метою автоматизації деяких рутинних постійно повторюваних операцій управлінської праці. Тому впровадження інформаційних технологій і систем на цьому рівні істотно підвищить продуктивність праці персоналу, звільнить його від рутинних операцій, можливо, навіть призведе до необхідності скорочення чисельності працівників.

На рівні операційної діяльності вирішуються такі завдання:

·
 обробка даних про операції, які здійснює фірма;

·
 створення періодичних контрольних звітів про стан справ у фірмі;

·
 отримання відповідей на всілякі поточні запити й оформлення їх у вигляді паперових документів або звітів.

Приклад 3.25. Приклади рутинних операцій:

·
 операція перевірки на відповідність нормативу рівня запасів зазначених товарів на складі. При зменшенні рівня запасу видається замовлення постачальнику із зазначенням необхідної кількості товару і термінів поставки;

·
 операція продажу товарів фірмою, в результаті якої формується вихідний документ для покупця у вигляді чека або квитанції.


 Приклад контрольного звіту: щоденний звіт про надходження і видачу готівки коштів банком, що формується з метою контролю балансу готівки.

Приклад запиту: запит до бази даних по кадрах, який дозволить отримати дані про вимоги, що висуваються до кандидатів на певну посаду.
 Існує кілька особливостей, пов'язаних з обробкою даних, що відрізняють дану технологію від усіх інших:

·
 виконання необхідних фірмі задач по обробці даних. Від кожної фірми закон вимагає наявності та збереження даних про свою діяльність, які можна використовувати як засіб забезпечення і підтримки контролю на фірмі. Тому в будь-якій фірмі обов'язково повинна бути інформаційна система обробки даних і розроблена відповідна інформаційна технологія;

·
 рішення тільки добре структурованих задач, для яких можна розробити алгоритм;

·
 виконання стандартних процедур обробки. Існуючі стандарти визначають типові процедури опрацювання даних і регламентують їхнє дотримання організаціями усіх видів;

·
 виконання основного обсягу робіт в автоматичному режимі з мінімальною участю людини;

·
 використання деталізованих даних. Записи про діяльність фірми мають детальний (докладний) характер, що допускає проведення ревізій. У процесі ревізії діяльність фірми перевіряється хронологічно від початку періоду до його кінця і від кінця до початку;

·
 акцент на хронологію подій;

·
 вимога мінімальної допомоги у вирішенні проблем з боку спеціалістів інших рівнів.

Наведемо основні компоненти інформаційної технології обробки даних (рис. 3.12) і наведемо їх характеристики.

Мал. 3.12.Основні компоненти інформаційної технології обробки даних

Збір даних. У міру того як фірма виробляє продукцію або послуги, кожне її дію супроводжується відповідними записами даних. Зазвичай дії фірми, що зачіпають зовнішнє оточення, виділяються особливо як операції, вироблені фірмою.

^ Обробка даних. Для створення з даних, що надходять інформації, що відбиває діяльність фірми, використовуються такі типові операції:

·
 класифікація або угруповання. Первинні дані зазвичай мають вигляд кодів, що складаються з одного або декількох символів. Ці коди, які виражають певні ознаки об'єктів, використовуються для ідентифікації та групування записів.


Приклад 3.26. При розрахунку заробітної плати кожна запис включає в себе код (табельний номер) працівника, код підрозділу, в якому він працює, займану посаду і т. П. Відповідно до цих кодами можна зробити різні угруповання.


·
 сортування, за допомогою якої упорядковується послідовність записів;

·
 обчислення, що включають арифметичні і логічні операції. Ці операції, що виконуються над даними, дають можливість отримувати нові дані;

·
 укрупнення або агрегування, що служить для зменшення кількості даних і реалізоване в формі розрахунків підсумкових або середніх значень.


^ Зберігання даних. Багато дані на рівні операційної діяльності необхідно зберігати для подальшого використання або тут же, або на іншому рівні. Для їх зберігання створюються бази даних.

^ Створення звітів (документів). В інформаційній технології обробки даних необхідно створювати документи для керівництва і працівників фірми, а також для зовнішніх партнерів. При цьому документи можуть створюватися як за запитом або в зв'язку з проведеною фірмою операцією, так і періодично наприкінці кожного місяця, кварталу або року.Ознака поділу - проблеми, які стоять на шляху інформатизації суспільства | Характеристика і призначення

персонал організації | Інші елементи організації | Класифікація за характером використання інформації | Класифікація по сфері застосування | Що таке інструментарій інформаційної технології? | Характеристика і призначення | ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ | Розкажіть про інтерфейс інформаційної системи і його складових. | Графічний інтерфейс користувача | Класифікація баз даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати