На головну

А) Максимізація прибутку фірмою. \ Б) Умови рівноваги фірми в короткостроковому періоді.

  1. SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми
  2. SWOT-аналіз як метод оцінки потенціалу фірми
  3. А). витрати виробництва в довгостроковому періоді. б) Оптимальний розмір підприємства.
  4. Активи фірми. Поняття капіталу. Основний і оборотний капітал. Амортизація. Ефективність використання капіталу (активів) фірми.
  5. Альтернативні підходи до визначення витрат і прибутку.
  6. Аналіз беззбитковості (аналіз обсягу-витрат-прибутку) являє

А) Максимізація прибутку - Вибір фірмою такої ціни на товар, що забезпечить максимальне надходження прибутку і готівки і максимальне відшкодування витрат.

Максимізація прибутку фірми: умови і особливості

1. Дохід і прибуток фірми. Прибуток являє різницю між доходом і витратами виробництва фірми. Щоб визначити обсяг виробництва фірми, яка прагне максимізувати прибуток, необхідно проаналізувати доходи фірми.

Совок. дохід ТR, фірми в ум. соверш. конкуренції, дорівнює ціні продукту Р, помножити. на обсяг продажів Q (TR = P х Q)

Граничний дохід МR - приріст доходу в результаті збільшення випуску продукції на 1 одиницю =

MR = приріст TR: приріст Q

Середній дохід (AR) - дохід, що отримується від продажу 1 одиниці виробленого продукту: AR = TR: Q

2. Динаміка сукупного доходу і еластичність попиту на товар. Сукупність дохід збільшується, коли попит еластичний і граничний дохід має позитивне значення. Сукупний дохід знижується, коли попит нееластичний і граничний дохід приймає негативне значення.

Так як на конкурентному ринку кожна фірма продає невелику частину від реалізації всієї галузі, то її рішення про обсяг продажів не буде впливати на ринкову ціну товару. Тому конкурентна фірма приймає ціну як задану ззовні. Конкурентна фірма може продавати додаткову одиницю продукції без зниження ціни. В результаті сукупний дохід збільшується на величину ціни товару. Середній дохід, отриманий фірмою також дорівнює ціні проданого товару AR = Р

3. Максимізація прибутку фірми в короткостроковому періоді. На короткому відрізку часу фірма оперує постійним розміром капіталу (існує поняття постійних витрат - FC) і повинна вибирати такий обсяг змінних факторів (матеріалів праці), кіт. максимізувати б прибуток або мінімізував збитки фірми.

Прибуток, до якої прагне фірма, визначається як різниця між валовим доходом і валовими витратами:

Прибуток = ТR ??- ТС.

4. Порівняння валового доходу і валових витрат; граничного доходу і граничних витрат. У мікроекономіці використовують названі два підходи до визначення рівня виробництва, при якому фірма максимізує прибуток або мінімізує збитки.

У кожному з цих підходів можуть вирішуватися три проблеми:

- Максимізація прибутку в процесі виробництва; - Мінімізація збитків в процесі виробництва;

- Мінімізація збитків шляхом припинення виробництва та закриття підприємства.

5. Класичне умова максимізації прибутку фірми в короткостроковому періоді. На конкурентному ринку граничний дохід фірми дорівнює середньому доходу фірми і дорівнює ціні: М R = AR = Р.

У короткостроковому періоді конкурентна фірма вибирає обсяг випуску продукції, а не ціну, яка задана ззовні (оскільки це конкурентна фірма). Правило максимізації при-

були для конкурентної фірми полягає у виборі обсягу виробництва, при якому ціна і граничний дохід дорівнює граничним витратам: Р = М R = МС.

Обсяг виробництва тут буде оптимальним. При меншому обсязі виробництва MR більше MC, прибуток існує, але явно не досягає максимуму. Прибуток можна збільшити за рахунок розширення виробництва.

При більшому, ніж оптимальний, обсязі випуску MC вище MR. В цьому випадку скорочення обсягу випуску продукції дає економію витрат, що перевищують MR.

«Точка критичного обсягу виробництва фірми"

Коли фірма виробляє продукцію, вона максимізує прибуток, вибираючи такий обсяг виробництва, при якому ціна дорівнює граничним витратам. При даному обсязі випуску продукції прибуток буде позитивною величиною, якщо ціна вище середніх валових витрат. Фірма може діяти зі збитками в короткостроковому періоді. Однак конкурентна фірма не буде випускати продукції, якщо ціна менша мінімальних середніх змінних витрат. Якщо фірма стикається зі збитками і на довгостроковому етапі, вона припиняє виробництво.

Б) В одній галузі діє кілька фірм, що відрізняються по структурної організації, масштабом виробництва і, як наслідок, рівню витрат. За досконалої конкуренції будь-яке збільшення ціни сприяє появі нових фірм і збереження вже існуючих, а її відповідне зменшення змушує фірми з високими витратами покинути ринок внаслідок їх збитковості. Існує 3 можливих положення конкурентної фірми на ринку з урахуванням граничних витрат виробленого товару.

1. Фірма здатна покрити лише мінімальні витрати, т. Е. Отримує нульовий прибуток, В цьому випадку її діяльність безперспективна і вимагає зміни механізму виробництва.

2. Фірма отримує надприбуток або квазиренту. Така ситуація виникає в тому випадку, коли середні витрати, т. Е. Витрати на одну одиницю товару, менше ціни товару.

3. Ціна не виправдовує витрат, фірма на межі розорення і змушена покинути ринок.

Динаміка середніх витрат не дозволяє визначити точку оптимальної діяльності фірми, оскільки виробника завжди цікавить не середній прибуток, а її загальна маса.

Умова рівноваги фірми в короткостроковому періоді полягає в рівності граничних витрат (витрати на додатково вироблену одиницю продукції) і граничного доходу. Будь-яка фірма прагне створити такий обсяг виробництва, при якому товару з урахуванням мінімальних витрат і задоволення споживчого попиту. Маркетинг має на увазі постановку наступних завдань:

1) безпосередньо пов'язаних з регулюванням попиту і діяльності підприємства на ринку. Відповідно до цього кожної ринкової ситуації відповідає своя задача маркетингу: повний попит - підтримання на належному рівні задоволення купівельних потреб; падаючий попит - заманювання споживача, активізація його потреби; призупиняти попит - налагодження структури виробництва, пожвавлення потреби; коливається попит - встановлення його на певній рівноважної величиною; надмірний попит - його регулювання або шляхом розширення масштабів виробництва, або інтенсивним способом;

2) що стосуються підприємства або фірми. Під цим розуміється вирішення питань, пов'язаних з координацією підприємницької діяльності, спрямованої на досягнення поставлених цілей (узгодження методів розвитку, виробництва і зберігання товарів, їх реалізація та фінансування);

3) пов'язаних з навколишнім середовищем і громадськими утвореннями, - це можливість забезпечення відповідальності маркетингу перед окремими економічними суб'єктами, соціальними групами, суспільством в цілому і навколишнім середовищем. Сюди входить створення екологічно безпечної пакувальної системи продукції, боротьба з виробництвом неякісних і шкідливих для здоров'я товарів

25. В умовах довгострокового періоду фірма може змінити всі фактори виробництва а галузь може змінювати число своїх фірм. Фірма прагне розширити виробництво знижуючи середні витрати АС.

При зростанні виробниц-ти середні загальні витрати умень-ся. При спадною виробниц-ти вони ростуть. зростання виробниц-ва в довгострокові. періоді, входження в галузь нових фірм можуть відбитися на цінах ресурсів. Якщо галузь використовує неспецифічні ресурси, то ціна на ресурс може не піднятися. В цьому випадку витрати залишаються незмінними.

Однак в більшості галузей додатковий попит на ресурс викликає зростання його ціни. Бувають галузі зі падінням витратами в довгострокові. періоді. Таке зниження зазвичай пов'язане з ростом масштабів вироб-ва, завдяки якому попит на ресурси щодо зменшується. В цьому випадку відбувається зниження ціни ресурсу. в умовах досконалої конкуренції в довгостроковому періоді максимум прибутку досягається тоді, коли Виконуємо рівність: MR = MC = P = AC

26. монополістична конкуренція - такий тип ринкової структури, при якому безліч фірм виробляють диференційовані товариВиди доходів фірми. | Особливості

А). витрати виробництва в довгостроковому періоді. б) Оптимальний розмір підприємства. | Фірма в умовах сучасної конкуренції. | за видатками (метод кінцевого використання); 1 сторінка | за видатками (метод кінцевого використання); 2 сторінка | за видатками (метод кінцевого використання); 3 сторінка | за видатками (метод кінцевого використання); 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати