На головну

Як називалися додержавні утворення древніх слов'ян?

  1. Z і D-перетворення функцій часу
  2. Абревіація як спосіб словотворення. Типи абревіатур.
  3. Агрегатні стани речовини. Їх пояснення на основі МКТ. Питомі теплоти плавлення і пароутворення.
  4. Адвокатська палата суб'єкта Російської Федерації і її органи. Поняття, порядок утворення, компетенція
  5. АКУСТИЧНІ ОСНОВИ Голосообразование
  6. Алгоритм - зрозуміла і точна послідовність дій, що описує процес перетворення об'єкта з початкового стану в кінцеве.
  7. Аналіз майна підприємства та джерел його утворення.

Як називався перший звід древніх законів, що не зберігся до наших днів, але згадуваний в договорі з греками?

1. а) «Новгородський літопис»

2. б) «Найдавніший київський звід»

3. в) «Києво-Печерський звід»

4. г) «Закон Російський»

5. д) «Руська Правда»

3. У IX столітті за підрахунками істориків у східних слов'ян було не менше ______ міст, що мали фортечні укріплення:

6. а) 12

7. б) 18

8. в) 24

9. г) 30

10. д) 34

4. Матеріалом для письма в Новгороді в основному було:

11. а) папірус

12. б) папір

13. в) береста

14. г) глиняні дощечки

15. д) пергамент

Як називалися додержавні утворення древніх слов'ян?

16. а) Артсанія, Діоскурія, Пантікапей

17. б) СЛАВЕНЬ, Славія, Куяба

18. в) Словенія, Артанія, Руссия

19. г) Славія, Артанія, Куяба

20. д) Славія, Артанія, дуліби

6. Реміснича частина стародавніх слов'янських міст називалася:

21. а) цвинтар

22. б) передмісті

23. в) посад

24. г) сторона

25. д) слобода

7. Церковна «десятина» це:

26. а) розмір земельного наділу монастирів, певний князем

27. б) розмір податку, що сплачується церквою державі

28. в) частка доходів церкви від податків, що сплачуються вотчинниками

29. г) спеціальний податок, що стягується на користь церкви

30. д) спеціальний податок на користь держави

8. Найдавніший літописний звід, що став основним джерелом з історії Київської Русі:

31. а) «Слово о полку Ігоревім»

32. б) «Руська Правда»

33. в) «Повість временних літ»

34. г) «Ізборник Святослава»

35. д) «Слово про закон і благодать»

9. «Ординський тягарем» на Русі називали:

36. а) часті набіги дрібних монгольських загонів на Русь «за здобиччю»

37. б) сплату данини срібною монетою

38. в) гужевую повинність на користь Орди

39. г) щорічні подарунки хану і його оточенню

40. д) принизливий для руських князів ритуал отримання в Орді ярлика на князювання

10. Місце відправлення язичницьких обрядів називалося:

41. а) цвинтар

42. б) церква

43. в) капище

44. г) урочище

45. д) становище

11. Що не відноситься до значення хрещення Русі:

46. ??а) подолання відчуження в стосунках з християнськими країнами

47. б) встановлення письмових законів

48. в) залучення до грецької, візантійської культури

49. г) зміцнення державної влади

50. д) затвердження в російській суспільстві загальнолюдських цінностей

12. Причиною появи «Статуту Володимира Мономаха» було (ась):

51. а) бажання Великого князя встановити новий порядок заняття київського престолу

52. б) необхідність юридичного закріплення кріпосного права

53. в) повстання в Києві в 1113 р

54. г) бажання Великого князя обмежити владу удільних князів

55. д) бажання Великого князя київського поліпшити правове становище купців і лихварів

13. Народні збори вільних громадян називалося:

56. а) віче

57. б) шнур

58. в) сход

59. г) світ

60. д) дим

14. Автором «Слова про закон і благодать» є:

61. а) Данило

62. б) Петро

63. в) Нестор

64. г) Антоній

65. д) Іларіон

15. Для Володимиро-Суздальського князівства була характерно (а):

66. а) відсутність будь-якого протистояння між князем і боярами

67. б) слабка князівська влада і сильна боярська опозиція

68. в) відсутність боротьби за великокнязівський престол

69. г) сильна князівська влада і боротьба з боярської опозицією

70. д) слабкість князівського домену і сила вотчинних володінь

16. 31 травня 1223 року монголи розбили на річці Калці:

71. а) хозарських і руських князів

72. б) литовських і руських князів

73. в) кара-калпак і руських князів

74. г) печенізьких і руських князів

75. д) половців і руських князів

17. Вкажіть одну з причин поразки Русі в боротьбі з монголо-татарами:

76. а) відсутність на Русі укріплених міст-фортець

77. б) перехід на бік монголо-татар князів південних земель

78. в) необхідність боротьби з навалою німецьких лицарів в північно-західному регіоні Русі

79. г) політична роздробленість Русі, усобиці між російськими князі-ми

80. д) політична єдність Русі

18. Підстава Золотої Орди пов'язане з:

81. а) Чингисханом

82. б) Батиєм

83. в) Угедея

84. г) Субедеем

85. д) Чолханом

19. У період феодальної роздробленості в Новгородській землі утвердилася форма правління:

86. а) олігархія

87. б) деспотія

88. в) військова демократія

89. г) монархія

90. д) боярська республіка

20. «Ординський тягарем» на Русі називали:

91. а) часті набіги дрібних монгольських загонів на Русь «за здобиччю»

92. б) сплату данини срібною монетою

93. в) гужевую повинність на користь Орди

94. г) щорічні подарунки хану і його оточенню

95. д) принизливий для руських князів ритуал отримання в Орді ярлика на князювання

21. Покликаний, згідно з легендою, слов'янськими племенами Рюрик став княжити в:

96. а) Смоленську

97. б) Новгороді

98. в) Полоцьку

99. г) Києві

22. Кияни в першій половині X ст. платили данину:

100. а) аварам

101. б) хазарам

102. в) печенігів

103. г) половців

104. д) булгарам

23. Визначте одну з причин політичної роздробленості Русі:

105. а) велика територія, населена численними племенами і народами, які мали між собою нічого спільного

106. б) збереження язичницьких вірувань

107. в) побудова системи державного управління на принципі особистої вірності київському князю

108. г) єдність руських князів

109. д) прагнення місцевих бояр бачити на чолі свого князівства бажаного князя

24. Першим патріархом Московським і всієї Русі був обраний митрополит:

110. а) Макарій

111. б) Філіп

112. в) Іов

113. г) Петро

114. д) Алексій

25. Великий Новгород в адміністративному устрої ділився на:

115. а) сторони, кінці, вулиці, пятіни

116. б) квартали, сторони, повіти, висілки

117. в) округу, повіти, стани, волості

118. г) області, повіти, землі, провінції

119. д) провінції, губернії, дистрикти

26. Феодальна вотчина - це:

120. а) земля, що належала сільській громаді

121. б) тимчасове володіння землею

122. в) спадкове земельне володіння бояр

123. г) форма спадкової феодальної власності і організації виробництва

124. д) тимчасове володіння землею на умовах служби бояр

27. Період феодальної роздробленості настав після правління:

1) Володимира Мономоха

2) Мстислава Великого

3) Івана Калити

4) Святослава

5) Ігоря

28. З 1326 г. Москва стає релігійним центром російських земель після перенесення в неї з Володимира резиденції митрополита:

125. а) Іларіона

126. б) Петра

127. в) Кипріяна

128. г) Макарія

129. д) Вассиана

29. Першим було скоєно напад монголів в 1237 році _____ князівство:

130. а) Чернігівське

131. б) Київське

132. в) Московське

133. г) Рязанське

134. д) Володимирське

30. Дисципліна в монгольському війську трималася на:

135. а) патріотизм і особливої ??войовничості монголів

136. б) страху і кровноспоріднених відносинах в кожному десятці

137. в) на кровноспоріднених відносинах і відданості хану

138. г) свідомості і страху

139. д) на відданості хану

31. Жителів міста, які займалися торгівлею і ремеслом, називали:

140. а) смердами

141. б) посадскими людьми

142. в) «чорними людьми»

143. г) челяддю

144. д) «навмисна чадь»

32. Головним чинником соціального і економічного розвитку держави в XIV - XV ст. був (о):

145. а) бурхливий ріст внутрішньої і зовнішньої торгівлі

146. б) бурхливий розвиток народних промислів

147. в) активне поширення трипілля

148. г) інтенсивне зростання феодального землеволодіння

149. д) рівняння в правах вотчин і маєтків

33. Термін «селяни» виник в процесі консолідації сільського населення в:

150. а) XII в.

151. б) XIII ст.

152. в) XIV ст.

153. г) XV в.

154. д) XVI ст.

34. Остаточне визволення Русі від золотоординського іга сталося в результаті:

155. а) розгрому російськими військами військ хана Ахмата

156. б) стояння на річці Угрі

157. в) переможного походу російських військ на територію Орди

158. г) відмови Великого князя платити данину Орді

159. д) битви на Куликовому полі

35. У другій половині XVII ст. група сусідніх повітів об'єднувалася в:

160. а) волості

161. б) області

162. в) округи

163. г) розряди

164. д) стани

36. Боярська Дума - це:

165. а) аристократичний рада при царі

166. б) станово-представницький орган влади

167. в) орган центрального управління

168. г) законодавчий орган влади

169. д) законно-дорадчий орган влади

37. Герб з двоголовим орлом в якості офіційного з'явився в Росії при:

170. а) Семена Гордого

171. б) Дмитра Донському

172. в) Івана II

173. г) Івана III

174. д) Івана IV

38. Митрополит, відкрито виступив проти опричнини:

175. а) Афанасій

176. б) Філіп

177. в) Іов

178. г) Петро

179. д) Пімен

39. Висування в церковному середовищі тези про Москву - «третій Рим» історики пов'язують з ім'ям:

180. а) митрополита Макарія

181. б) ченця Філофея

182. в) Йосипа Волоцького

183. г) митрополита Афанасія

184. д) Нілу Сорський

40. У період правління Івана IV Грозного в Росії починає складатися:

185. а) абсолютна монархія

186. б) станово-представницька монархія

187. в) конституційна монархія

188. г) ранньофеодальна монархія

189. д) обмежена монархія

41. Невід'ємною рисою феодалізму є:

190. а) добровільність вступу в кріпосну залежність

191. б) політичний примус селян

192. в) економічний примус селян

193. г) позаекономічний примус вільнонайманих робітників

194. д) позаекономічний примус селян

42. Форма землеволодіння, що з'явилася в період централізації Російської держави, називалася:

195. а) отруб

196. б) вотчина

197. в) маєток

198. г) опричнина

199. д) земщина

43. Підсумком Лівонської війни (1558-1683 рр.) Для Росії є:

200. а) розгром Речі Посполитої і підписання в 1583 р Плюсского світу

201. б) повернення м Полоцька

202. в) включення до складу Росії Лівонії

203. г) втрата освоєного балтійського узбережжя

204. д) встановлення міцних торгових зв'язків із Західною Європою

44. Іноземне втручання у внутрішні справи в Смутні часи здійснювали:

205. а) Данія, Норвегія

206. б) Річ Посполита, Швеція

207. в) Англія, Данія

208. г) Туреччина, Кримське ханство

209. д) Норвегія, Швеція

45. Останнім російським царем з династії Рюриковичів став:

210. а) Іван IV

211. б) Федір Иоаннович

212. в) Василь Васильович

213. г) Іван III

214. д) Федір Олексійович

46. ??Визначте правильний варіант правління в Росії:

215. а) Б. Годунов, Лжедмитрій I, В. Шуйський, Лжедмитрій II, Владислав, «Самбірщина»

216. б) Б. Годунов, В. Шуйський, Лжедмитрій II, Владислав, «Самбірщина»

217. в) Б. Годунов, Лжедмитрій I, В. Шуйський, Владислав, «Самбірщина»

218. г) Б. Годунов, Лжедмитрій I, В. Шуйський, «Самбірщина»

219. д) Б. Годунов, В. Шуйський, Владислав, «Самбірщина»

47. Невід'ємною рисою феодалізму є:

220. а) добровільність вступу в кріпосну залежність

221. б) політичний примус селян

222. в) економічний примус селян

223. г) позаекономічний примус вільнонайманих робітників

224. д) позаекономічний примус селян

48. Грошова реформа була проведена в період:

225. а) правління Василя II

226. б) правління Василя III

227. в) регентства Олени Глинської

228. г) боярського правління

229. д) уряду вибраних раді

49. Одним з основних напрямків зовнішньої політики Росії в середині XVI ст. було (ась):

230. а) встановлення влади московського царя над Кримським ханством

231. б) боротьба за вихід в Балтійське море

232. в) створення морських портів на узбережжі чорного моря

233. г) відвоювання у Великого князівства Литовського російських земель на південному заході

234. д) збереження панування над Астраханню

50. У 1581 р вперше були введені «заповідні літа», в які:

235. а) дозволявся перехід селян в будь-який зручний час

236. б) підтверджувалося право переходу селян у Юріїв день з виплатою «літнього»

237. в) заборонявся перехід селян навіть у Юріїв день

238. г) частково обмежувалося правило переходу селян в літній час з виплатою «літнього»

239. д) правила переходу селян визначали самі поміщики

51. Василь Шуйський перебував російською престолі в період:

240. а) 1596 - 1598 рр.

241. б) тисяча п'ятсот дев'яносто сім - 1604 рр.

242. в) 1606 - 1610 рр.

243. г) 1608 - 1609 рр.

244. д) 1613 - 1615 рр.

52. Введення безстрокового розшуку селян відбулося в правління:

245. а) Федора Івановича

246. б) Бориса Годунова

247. в) Михайла Романова

248. г) Олексія Михайловича

249. д) Федора Олексійовича

 Мови програмування високого рівня. | Хто є засновником династії московських князів?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати