На головну

Поняття злочину, його соціальна сутність і ознаки. Відмінність злочину від інших правопорушень.

  1. A) вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
  2. I. Конституційний лад РФ: поняття, структура і базові характеристики.
  3. I. Поняття відповідальності за порушення зобов'язання
  4. III.1. Поняття грошового обігу. Готівковий і безготівковий грошовий обіг
  5. IV. Громадянське суспільство: поняття, структура, основні конституційні початку.
  6. Sf 30. Поняття "суспільство". Основні філософські концепції

ст. 14 КК РФ злочином визнається "Винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою покарання".

Законодавче визначення злочину є формально-матеріальним, тому що містить вказівки як на матеріальний ознака (суспільну небезпеку), що розкриває соціальну природу злочину, так і на формальний - забороненої УЗ.

а). формальне визначення злочину - в його понятті домінує формальна ознака, к-ий можна назвати юр або нормативним.

Злочин - то, що заборонено УЗ під загрозою покарання, тобто дії або бездіяльність, заборонені законом під страхом покарання в момент їх здійснення.

Формальне визначення не дає відповіді на?: Чому саме ці, а не інші дії заборонені законом, чому саме вони є злочином, в чому причина їх уг-правової заборони.

б) Така відповідь дає матеріальне визначення, Согл к-му злочином М.Б визнано лише заг-но небезпечне діяння, тобто діяння, к-ое становить небезпеку д / існуючої с / ми заг-них відносин, що охороняються нормами УП.

Законодавець, визначаючи злочин, бере за основу такий матеріальний ознака, як заг-ва небезпеку охоронюваним УЗ об'єктів: прав і свобод ч-ка і гр-на, власності, заг-го порядку і заг-ої безпеки, окр середовищі, конституційному ладу Росії , миру і безпеці ч-ва.

винність - Конструктивний ознакою злочину. Караність як ознаку свідчить про настання негативних уг-правових наслідків д / особи яка вчинила злочин.

Злочин - це завжди діяння, Тобто виражений у формі активної дії, або пасивного бездіяльності акт поведінки, який заподіяв суспільно небезпечні наслідки.

Але діяння - це не ознака злочину. Це саме явище, це те яким чином відбувається злочин, спосіб заподіяння шкоди об'єкту.

ознаки: Заг-ва небезпека, протиправність, винність, караність, тобто в цілому злочин слід визначати як захищене УЗ суспільно небезпечне, винна і кримінальне діяння (дія або бездіяльність).

а). під заг-ної небезпекою розуміється об'єктивне св-во передбаченого УЗ діяння реально заподіювати заг-но небезпечний шкоду охоронюваним УЗ об'єктів (інтересам) або містити реальну можливість такого заподіяння.

Заг-ва небезпека - це св-во незалежне від волі законодавця. Це матеріальна ознака злочинного діяння, що розкриває його соц сутність.

За заг-но небезпечним діянням розуміється дія або бездіяльність особи, тобто його конкретну поведінку.

Заг-ва небезпека різниться по х-ру і ступеня.

- Х-тер заг-ної небезпеки залежить головним чином від важливості об'єкта посягання (життя, здоров'я, власність, заг-ва безпеку) і від виду заподіяної об'єкту шкоди (матеріальний, моральний, фізичний).

- Ступінь заг-ної небезпеки визначається тяжкістю заподіяної шкоди злочинами 1го виду.

Ступінь заг-ної небезпеки залежить і від форми вини. За інших рівних умов ступінь заг-ної небезпеки злочинів, скоєних з необережності завжди нижче, ніж навмисних.

Від злочину як заг-но небезпечного діяння слід відрізнити малозначне діяння. Воно хоч і має формальне схожість з уг-караним поведінкою, зазначеним в якій-небудь статті КК, але позбавлене заг-ної небезпеки. Юр природа малозначного діяння закріплена в ч. 2 ст. 14 КК, согл к-ой не явл злочином дія (бездіяльність), хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбачене цим Кодексом, але через малозначність не являє заг-ної небезпеки.

Одного формального подібності зі злочином недостатньо і УЗ не розглядає заборону як механічне покладання уг відп-ти на винного.

Тобто одне лише формальне схожість зі злочином явл підставою д / визнання діяння злочином.

? про визнання діяння малозначним вирішується правозастосувальними органами з урахуванням фактичних обставин скоєного.

б). Уг протиправність (протизаконність) - Формальна ознака злочину, що означає, що заг-но небезпечне діяння не М.Б визнано злочинним, якщо в момент його вчинення воно не б. передбачено УЗ тобто воно не було протизаконним (протиправним).

Порушує закріплене в нормах УЗ заборона вчиняти дії, які заподіюють або здатні завдати істотної шкоди об'єктам, що охороняються УЗ.

Протизаконність діяння може виражатися і в невиконанні покладених на особу обов'язків (недбалість; залишення в небезпеці; заподіяння смерті з необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків).

Відсутність протиправності (протизаконність) позбавляє заг-но небезпечне діяння злочинного характеру.

в). винне, Тобто при наявності відповідного псіхіч відносини особи до самого діяння і настали наслідків.

Жодне, передбачає на законом діяння, які б небезпечні наслідки воно не спричинило, ні м розглянути як злочин, якщо абсолютно не винне, тобто злочином є не всяке заподіяння шкоди, а тільки в тих випадках, коли діяння скоєно навмисно або з необережності.

Якщо особа, яка завдала заг-но небезпечні наслідки, які не д.б і не м. Передбачити їх настання, його поведінка не можна визнати злочинним, тому що воно не м. оцінюватися як винна.

г). караність - У разі вчинення злочину винна особа М.Б піддано покаранню або іншим, передбаченим законом, заходів уг-правового характеру.

Забороненої заг-но небезпечного діяння УЗ зумовлює і обов'язкове встановлення за його вчинення соотв покарання. У Особливої ??частини КК зазначено, що насамперед вважаються злочинними і яке покарання за кожне з них може бути призначено. Якщо законодавець, забороняючи те чи інше діяння, не супроводжує цю заборону покаранням, діяння не вважається злочинним.Поняття, види і значення тлумачення кримінального закону. | Класифікація злочинів та її кримінально-правове значення.

Поняття, предмет, метод, завдання і система кримінального права РФ. Співвідношення з іншими галузями права. Наука кримінального права. | Принципи кримінального права РФ. | Поняття, основні риси та значення кримінального закону. Структура КК РФ. Структура норм Особливої ??частини КК РФ. | Дія кримінального закону в часі. Зворотна дія кримінального закону. | Дія кримінального закону в просторі. | Факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину і їх трояку значення. | Умисел і його види. | Необережність та її види. Невинне заподіяння шкоди. | Злочини з двома формами вини. | Факультативні ознаки суб'єктивної сторони злочину та їх значення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати