Головна

Поняття, предмет, метод, завдання і система кримінального права РФ. Співвідношення з іншими галузями права. Наука кримінального права.

  1. AB0-СИСТЕМА
  2. Cегментація ринку. Основні завдання. Критерії сегментації на В2С ринку.
  3. D) нормами Загальної частини адміністративного права
  4. I. 1.5. Двухпірамідная система Хеопса-Голоду в структурі подвійного квадрата
  5. I. ЗАВДАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАРША
  6. I. Конституційний лад РФ: поняття, структура і базові характеристики.
  7. I. Пристрій Європейського Суду з прав людини

УП є самост галузь права, т. е. сукупність уг-правових норм як общеобязат правил поведінки, встановлених г-вом, адресованих неопред колу осіб, розрахованих на неодноразове застосування і забезпечуваних у разі необхідності примусовою силою г-ва.

УП - Це галузь права, що регулює заг-ні відносини, пов'язані з вчиненням злочинних діянь, призначенням покарання і застосуванням інших заходів уг-правового х-ра, що встановлює підстави притягнення до уг отв-ти, або звільнення від уг відп-ти і покарання. Крім того, під УП може розумітися розділ правової науки, що вивчає цю правову галузь, а також уч дисципліна, в рамках к-ой вивчаються як правові норми, так і загальнотеоретичні положення.

З / ма УП вкл 2 частини: Загальну і Особливу.

Загальна вкл норми уг права, в к-их закріплюються його загальні принципи, інститути і поняття, а також основні положення, що визначають підстави і межі уг відп-ти і застосування покарання, провини, співучасті і інші, порядок і умови звільнення від уг відп- ти і покарання, амністії, помилування, судимості; межі дії уг закону в часі, в просторі і по колу осіб і т. д.

Особлива вкл норми, в к-их визначаються коло і юр ознаки заг-но небезпечних діянь, які є злочинами, а також покарання, встановлені за їх вчинення.

Загальна і Особлива частини нерозривно пов'язані м / у собою, і в єдності становлять УП як с / му уг-правових норм. Цей зв'язок проявляється в тому, що застосування норм Особливої ??частини неможливо здійснити без положень Загальної частини, т. Е. Без знання тих інститутів, к-ті містяться в Загальній частині.

предмет, Т. Е. Коло регульованих заг-них відносин. В цілому - заг-ні відносини.

У предмет уг-правового регулювання входять 3 основні різновиди цих відносин:

1. охоронні уг-правові відносини, що виникають у зв'язку з вчиненням злочину, м / у особою, яка вчинила злочин і г-вом в особі його спец органів: суду, прокурора, слідчого, органу дізнання.

Кожен з S цього правовідносини має визна правами і несе визна обов'язки.

Так, злочинець як S цього правовідносини зобов'язаний зазнати несприятливі наслідки (позбавлення, обмеження), к-ті УЗ пов'язує з вчиненням злочину; понести покарання, передбачене уг-правовою нормою, к-ую він порушив.

Др S - суд (за участю прокурорських, слідчих органів і органів дізнання) - вправі примусити 1го до виконання цього обов'язку.

Предметом охоронних уг-правових відносин є реалізація уг відп-ти і покарання, пов'язана як з встановленням події злочину, так і з призначенням за нього покарання.

2. відносини, пов'язані з утриманням особи від вчинення злочину страхом покарання, передбачене в уг-правових нормах.

Встановлення уг-правової заборони - це вираз примусової сили г-ва. Порушення заборони тягне за собою застосування покарання до особи, яка вчинила злочин. Уг заборона накладає на громадян обов'язок утриматися від вчинення злочину і регулює поведінку людей в суспільстві. Відносини, що випливають з уг-правової заборони - общепредупредітельное.

3. Наділяють громадян правом на заподіяння шкоди при захисті від заг-но небезпечних посягань при необхідній обороні, при крайній необхідності і при ін обставин, що виключають злочинність діяння.

Поведінка м. Визнати правомірним тільки суд, прокурор, слідчі органи, тобто це особа вступає в правові відносини і з г-вом в особі цих органів.

Такі відносини є регулятивними правовими відносинами.

метод УП - Це сукупність уг-правових засобів впливу на уг-правові відносини з метою їх врегулювання.

У загальному сенсі метод УП можна визначити як примус і заохочення.

Охоронні уг-правові відносини регулюються:

а) Застосуванням санкцій уг-правових норм, т. е. застосуванням покарання.

Злочин, з к-им пов'язується виникнення охоронних уг-правових відносин, визначається конкретними ознаками, безпосередньо зазначеними лише в УЗ. Ніякі інші правові акти не м. Визначати злочинність і караність діянь. Встановлення факту вчинення злочину і застосування за нього покарання осущ в строго визначеному законом порядку.

б) Застосуванням примусових заходів медичного характеру. Застосовуються до осіб, які вчинили заг-но небезпечні діяння в стані неосудності; до осіб, у к-их після скоєння злочину настало псіхіч розлад, що робить неможливим застосування покарання; до осіб, які вчинили злочини в стані огранич осудності.

в) Звільненням від уг відп-ти і покарання.

Цей метод застосовується, коли завдання виправлення особи, яка вчинила злочин м. Б виконана без залучення його до уг отв-ти, призначення і виконання покарання.

- Общепредупредітельное уг-правові відносини регулюються шляхом встановлення УЗ заборони на заг-но небезпечну поведінку. Встановлюється на вчинення найбільш заг-но небезпечного діяння, а також в тяжкості правових наслідків, к-ті наступають д / особи, яка порушила уг-правову заборону.

-Регулятивні уг-правові відносини пов'язані з наділенням громадян правами на активну оборону від заг-но-небезпечних діянь і попередженням заг-но небезпечних наслідків (крайня необхідність, обгрунтований ризик і т. п.).

завдання УП.

Загальним завданням УП визнається уповільнення темпів зростання злочинності, стабілізація її рівня, утримання в контрольованих г-вом рамках.

Основний конкретним завданням УП явл охоронна. Ст. 2 КК РФ в неї входять: "охорона прав і свобод ч-ка і гр-на, власності, заг-го порядку і т-ної безпеки, окр середовища, Консти ладу РФ від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки ч-ва" .

ст. 2 КК РФ-"попередження злочинів = Попереджувальна завдання.

2 її аспекти:

1. загальна превенція УЗ, т. Е. Запобігання вчиненню злочинів усіма гр-ми під впливом уг заборони.

2. приватна превенція УЗ. Запобігання вчиненню нових злочинів особами, вже скоїли будь-які злочини. Досягається шляхом застосування до них заходів уг покарання або примусових заходів медичного х-ра або заходів виховного впливу.

Завдання УП реалізуються через уг політику г-ва в обл боротьби зі злочинністю.

Ця політика, в свою чергу, реалізується через правотворчість і правозастосування.

Уг-правова наука - Це складова частина юр науки. З / ма уг-правових поглядів, ідей, уявлень про УЗ, його соц обумовленості та ефективності, закономірності та тенденції його розвитку і вдосконалення, принципах УП, про історію УП, про перспективи його розвитку, про закордонний УП.

Тому предмет науки УП ширше предмета УП як галузі права.

У уг-правовій науці застосовуються такі методи, як догматичний, соціологічний, порівняльно-правовий, історико-правовий, діалектичний:

1 * Догматичний - коментування і систематизацію діючих уг-правових норм, їх тлумачення, визначення основних уг-правових понять.

Соціологічне -аналіз уг-правових норм, злочину і покарання як соціальних явищ. Цей метод є основою кримінально-правового прогнозування і правотворчості.

2 * Порівняльно-правовий (компаративістський) - аналіз тих чи інших уг-правових інститутів, категорій, понять шляхом зіставлення їх з аналогічними положеннями уг зак-ва заруб країн.

3 * Історико-правовий (історико-порівняльний) - дослідження уг-правових інститутів, категорій і норм в їх історич розвитку, а також у вивченні російського УП та вітч уг-правової науки.

4 * Діалектичний (філософський) -використання в уг-правовому дослідженні основних законів і категорій діалектики. Закони діалектики стосуються загальних питань теорії розвитку УП.

Наука УП тісно пов'язана з ін правовими науками, Зокрема з кримінології та ку статистикою.

5 * Кримінологія - це наука про стан, динаміку і причини злочинності, заходи її попередження.

6 * Уг статистика вивчає кількісне сторону злочинності, її структуру, стан, динаміку в цілому і по окремих видах злочину.

7 * Уг-виконавче право регламентує порядок виконання покарання.

Уг процес - співвідношення форми і змісту.довідкові сайти | Принципи кримінального права РФ.

Поняття, основні риси та значення кримінального закону. Структура КК РФ. Структура норм Особливої ??частини КК РФ. | Дія кримінального закону в часі. Зворотна дія кримінального закону. | Дія кримінального закону в просторі. | Поняття, види і значення тлумачення кримінального закону. | Поняття злочину, його соціальна сутність і ознаки. Відмінність злочину від інших правопорушень. | Класифікація злочинів та її кримінально-правове значення. | Факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину і їх трояку значення. | Умисел і його види. | Необережність та її види. Невинне заподіяння шкоди. | Злочини з двома формами вини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати