На головну

Гарантії забезпечення та механізм захисту прав і свобод людини в Україні

  1. II. Проступки, ущемляющие право граждан на свободу выражения мнений
  2. Адзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (предмет и полномочиЯ).
  3. Административно-правовая защита прав и свобод граждан
  4. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.
  5. Американская концепция свободы печати: теория и практика.
  6. Билет Движение свободной частицы
  7. БИЛЕТ5 Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.

Гарантії прав і свобод людини і громадянина - це умови та засоби, що забезпечують ефективну реалізацію прав і свобод кож ною людиною і громадянином.
Найвищою гарантією прав і свобод людини і громадянина є конс титуційний лад України, заснований на неухильному дотриманні Конституції України та законів України, приписах природного права та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.
Згідно з принципом гарантованості прав і свобод людини і гро мадянина закріплення найважливіших з них у Конституції України здійснюється одночасно з фіксацією відповідних гарантій як безпо середньо в статтях Конституції, так і в чинному законодавстві.
Суб'єктом, на якого покладаються обов'язки щодо гарантуван ня прав і свобод людини і громадянина, є держава. Роль держави як головного гаранта прав і свобод людини і громадянина випли ває зі змісту статей 3, 22, 42, 49, 51, 53 та інших статей Конституції України, і ця функція реалізується за допомогою різних правових засобів через усю систему органів державної влади.
Особливе місце в цій системі посідає Президент України гарант прав і свобод людини і громадянина (ст. 102 Конституції України). Верховна Рада України здійснює захист прав і свобод людини і громадянина через відповідну законодавчу діяльність (ст. 92 Конституції України), призначає на посаду та звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (ст. 101 Конституції України). Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина (ст. 116 Конституції України).
Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на те риторії України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійс нює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Зо крема, Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради Ук раїни з прав людини» від 23 грудня 1997 р. визначає метою парла ментського контролю, що його здійснює Уповноважений:
1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними дого ворами України;
2) додержання та повагу до прав і свобод людини і громадяни на органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими і службовими особами;
3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадяни на або сприяння їх поновленню;
4) сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність із Конституцією України, міжнародними нормами у цій галузі;
5) поліпшення і подальший розвиток міжнародної співпраці в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;
6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реаліза ції людиною своїх прав і свобод;
7) сприяння правовій інформованості населення та захист кон фіденційної інформації про особу.
Уповноважений представляє Верховній Раді України щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами міс цевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їхні ми посадовими і службовими особами, які порушували своїми дія ми (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод лю дини і громадянина.
У разі необхідності Уповноважений може представити Верхов ній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина.
Важливу роль у гарантуванні прав і свобод людини і громадя нина в правовій державі відіграють суди. Правова держава - це держава, влада якої має певні межі, встановлені конституцією, і са ме суд виступає важливою гарантією дотримання цих меж1. Згідно зі ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. При цьому судовий захист прав і свобод люди ни і громадянина здійснюють як суди загальної юрисдикції, так і Конституційний Суд України. Зокрема, Закон України «Про Конс титуційний Суд України» (ст. 43) передбачає, що суб'єктами права на конституційне звернення з питань подання висновків Конститу ційним Судом України у справах щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи. Конституційне звернення - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необ хідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.
Водночас функції щодо створення належних умов для реаліза ції прав, свобод і обов'язків виконують не лише органи державної влади. Відповідну роль відіграють також органи місцевого само врядування, об 'єднання громадян.Єдність та відмінність прав людини і прав громадянина | Міжнародні стандарти прав людини та їх вплив на розвиток законодавства України

Поняття та система джерел конституційного права України | Конституційно-правова відповідальність | Конституційне закріплення принципу розподілу влади в Україні | Правовий статус громадських організацій в Україні | Політичні партії в Україні | Правовий статус іноземців в Україні | Правове регулювання статусу біженців в Україні | Правовий статус національних меншин в Україні. | Підстави набуття громадянства України | Внаслідок усиновлення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати