Головна

квиток №6

1)Рухома матеріальна точка має певний запас енергії, пов'язаної з самою наявністю швидкості, наз. кінетичної енергією.

Кине. е. мат. точки є скалярна міра механічного руху, що дорівнює половині твори маси точки на квадрат її скороти

 або

Теорема: Нехай мат. точка масою m під дією прикладеної до неї сили F отримала переміщення на dl. Спроектувавши вектори ур-ия ma = F на дотичну до траєкторії в місці положення точки, отримаємо .

Зміна кін. е. дорівнює роботі прикладених до точки сил.

Сл-но енергія має таку ж розмірність як і робота. Це дає можливість вимірювати енергію в тих же одиницях, які використовуються для вимірювання роботи. Потенційна енергія тіла маси m поблизу земної поверхні: U = mgh. Потенційну ен. Сл-ет відносити до сис-ме взаємодіють один з одним тел. П. ен. системи тіл залежить від їх розташування по відношенню один до одного. Потенційна енергія пружини: U = kx ^ 2/2. Кожній точці потенційного поля відповідає, деяке значення f-вектора, і значення U. aмежду f і U повинна сущ-вать певний зв'язок. 1) ?A = fs?s. оскільки A відбувається за рахунок запасу U, то вона дорівнює -?U на ?s a ?A = -?U .: fs?s = -?Ua fs= -?U / ?s. ето вираз дає середнє значення fs на відрізку. Щоб отримати значення в точці потрібно знайти межа fs= -lim (?sa0) ?U / ?s. оскільки U може змінюватися не тільки при переміщенні уздовж осі з але також і вздовж інших, то ця межа є так зв-ю приватну виро-ву U по s: fs= -?U / ?s. ето справедливо для будь-яких напрямків в просторі. Зокрема і для корд. Осей. (Написати сис-му з таких же Ур-ний для x, y, z) ці Ур-ня визначають проекції вектора сили на корд. Осі. Якщо вони відомі то можна знайти вектор f = - (?U / ?x * i + ?U / ?y * j + ?U / ?z * k). У матем. вектор укладений в дужках наз-ся градієнтом цього скаляра і позначається символом grad a. af = -gradU.

2) Молек. ф. є розділ ф., що вивчає будову і властивості вещ-ва, виходячи з молекул.-кине. Уявлень. Згідно з цим будь-яке тіло-складається з великої кількості дуже маленьких відокремлених частинок. Вони знаходяться в хаотичному русі. Його інтенсивність залежить від температури вещ-ва. Док-вом цього служить броунівський рух. МКТ ставить собі за мету витлумачити властивості тел спостерігаються на досвіді (тиск, температуру) як сумарний результат дії молекул. Статистичний метод-використовую лише середніми величинами, кіт. Хар-ють рух величезної сукупності частинок. Вивченням різних св-в тел і змін сост. По-ва займається термодинаміка. На відміну від МКТ вивчає макроскопічні св-ва тіл і явищ природи, не цікавлячись їх мікроскопічної картиною. Положення: 1) всі тіла складаються з великого числа дрібних частіц.2) ці частки безперервно і хаотично рухаються. 3) Частинки взаємодіють один з одним. молекули газу перебуваючи в тепловому русі постійно стикаються один з одним. Мінімальна відстань на яке зближуються при зіткненні центри двох молекул називаються ефективним діаметром молекули d. D дещо зменшується зі збільшенням швидкості молекул, т. Е з підвищенням T. величина ? = ?d ^ 2 наз-ся еф. перетином молекули. За час між двома послідовними зіткненнями молекула газу проходить певний шлях l, який наз-ся довжиною вільного пробігу, випадкова величина. Вер-ність що молекула пролетить шлях без зіткнень визначається формулою ? (l) = e ^ (- l / ?), де ?-середній шлях l, прохідний

молекулою між двома послідовними зіткненнями, наз-мий середньою довжиною вільного пробігу. ? = v/ ?, де v- Середня швидкість, ?-кол-во зіткнень за секунду. ? '= ?d ^ 2 vn, де ?d ^ 2 v обьем колінчастого циліндра довжини v і радіуса d, n-число молекул в одиниці об'єму. Але середня швидкість в v2 разів більше швидкості v молекул a ? = v2?d ^ 2 vn a ? = 1 / (v2?d ^ 2n). a ? = ?d ^ 2a ? = 1 / (v2 ? n). при T = const n змінюється пропорційно p, середня довжина ? ~ 1 / p .; залежність ? від Т дається формулою Сезерленда ? = ?? (T / (T + C)), С постійна Сезерленда. Вона враховує власний об'єм молекули V0 і тому обсяг судини V замінюють вільним об'ємом V-b, де b = 4V0NA. В результаті отримуємо рівняння Клаузіуса для одного моляP = RT / (V-b). (1) Друга поправка пов'язана з дією сил тяжіння між молекулами: в тонкому поверхневому шарі поблизу стінки судини на молекулу, підлітає до стінки, діє сила тяжіння з боку інших молекул газу, що призводить до зменшення сили удару молекули об стінку посудини, а, отже , і тиску на величину DP ~  , В результаті маємо P = RT / (V-b) - a /  або (P + a /  ) (V-b) = RT, (2) Яке називають рівнянням ВДВ для одного благаючи газу. У цьому рівнянні а й b - постійні, залежні тільки від виду газу. Ідеаьним називається газ, молекули якого мають пренебрежимо малий власний обсяг і не взаємодіють один з одним на відстані.

 Білет№5 | квиток №7

Білет№1 | Білет № 2 | Білет№3 | Білет № 4 | квиток №8 | Білет№9 | квиток №11 | Внутрішня енергія ідеального газу. Число ступенів свободи молекули. Закон рівномірного розподілу енергії за ступенями свободи | квиток №12 | квиток №13 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати