На головну

Класифікація факторів в АХД

  1. Структурні особливості факторів згортання крові.
  2. II. Психолого-психіатрична класифікація (Личко, Іванов 1980 г.)
  3. TNM класифікація.
  4. Агрегати для освоєння і ремонту свердловин (класифікація і порівняльна характеристика, основні розрахункові формули).
  5. Аденовірусна інфекція. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка фарінгокон'юнктівальная лихоманки. Діагностика, лікування.
  6. Аксіологія. Поняття, класифікація ієрархія цінностей.
 Досліджувані в аналізі фактори можуть бути класифіковані за різними ознаками, що дозволяє точніше оцінити місце і роль кожного фактора у формуванні величини результативних показників (рис. 2.2).
 класифікаційний ознака  Групи чинників
 За своєю природою  Природно-кліматичні
 Соціально-економічні
 Виробничо-економічні
 За ступенем впливу на результати  Основні
 другорядні
 По відношенню до об'єкта дослідження  внутрішні
 зовнішні
 За залежності від колективу  об'єктивні
 суб'єктивні
 За ступенем поширеності  загальні
 специфічні
 За часом дії  постійні
 змінні
 За характером дії  екстенсивні
 інтенсивні
 За властивостями розкритих явищ  кількісні
 якісні
 За своїм складом  прості
 складні
 За рівнем підпорядкованості (ієрархії)  першого порядку
 Другого порядку і т.д.
 По можливості вимірювання впливу  вимірювані
 неізмеряемих

За своєю природою фактори поділяються на природно-кліматичні, соціально-економічні та виробничо-економічні.

Природно-кліматичні чинники дуже впливають на результати діяльності в сільському господарстві, в добувній промисловості, лісовому господарстві та інших галузях. Облік їх впливу дозволяє точніше оцінити результати роботи суб'єктів господарювання. До соціально-економічних чинників відносяться житлові умови працівників, організація культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи на підприємстві, загальний рівень культури і освіти кадрів та ін. Вони сприяють більш повному використанню виробничих ресурсів підприємства та підвищення ефективності його роботи. Виробничо-економічні чинники визначають повноту і ефективність використання виробничих ресурсів підприємства і кінцеві результати його діяльності.

За ступенем впливу на результати господарської діяльності фактори діляться на основні та другорядні. До основним відносяться фактори, які мають вирішальний вплив на результативний показник. другорядними вважаються ті, які не роблять вирішального впливу на результати господарської діяльності в умовах, що склалися. Тут необхідно зауважити, що один і той же фактор в залежності від обставин може бути і основним, і другорядним. Уміння виділити з різноманіття факторів головні, що визначають забезпечує правильність висновків за результатами аналізу.

По відношенню к об'єктудослідження фактори класифікуються на внутрішні и зовнішні, тобто залежать і не залежать від діяльності даного підприємства. Основна увага при аналізі повинне приділятися дослідженню внутрішніх факторів, на які підприємство може впливати.

Для правильної оцінки діяльності підприємств фактори необхідно поділяти ще на об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні чинники, наприклад стихійне лихо, що не залежать від волі і бажання людей. На відміну від об'єктивних суб'єктивні чинники залежать від діяльності юридичних і фізичних осіб.

За ступенем поширеності чинники діляться на загальні та специфічні. До загальним ставляться чинники, які діють у всіх галузях економіки. специфічними є ті, дії яких проявляється в умовах окремої галузі економіки або підприємства. Такий поділ факторів дозволяє повніше врахувати особливості окремих підприємств, галузей виробництва і більш точно оцінити їх діяльність.

За тривалістю впливу на результати діяльності розрізняють фактори постійні і змінні. постійні чинники впливають на досліджуване явище безперервно протягом усього часу. вплив же змінних факторів проявляється періодично, наприклад освоєння нової техніки, нових видів продукції, нової технології виробництва і т.д.

Велике значення для оцінки діяльності підприємств має розподіл факторів за характером їх дії на інтенсивні та екстенсивні. До екстенсивним відносяться фактори, які пов'язані з кількісним, а не з якісним приростом результативного показника, наприклад збільшення обсягу виробництва продукції шляхом розширення посівної площі, збільшення поголів'я тварин, чисельності робітників і т.д. інтенсивні фактори характеризують ступінь зусиль, напруженості праці в процесі виробництва, наприклад підвищення врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності худоби, рівня продуктивності праці.

кількісними вважаються фактори, які виражають кількісну визначеність явищ (кількість робочих, устаткування, сировини і т.д.). якісні фактори визначають внутрішні якості, ознаки та особливості досліджуваних об'єктів (продуктивність праці, якість продукції, родючість грунту і т.д.).

Більшість досліджуваних факторів за своїм складом є складними, складаються з декількох елементів. Однак є й такі, що не розкладаються на складові частини. Залежно від складу чинники діляться на складні {комплексні) и прості {елементні). Прикладом складного фактора є продуктивність праці, а простого - кількість робочих днів у звітному періоді.

Як уже зазначалося, одні фактори безпосередньо впливають на результативний показник, інші - непряме. За рівнем підпорядкованості (ієрархії) розрізняють чинники першого, другого, третього і т.д. рівнів підпорядкування. До факторів першого рівня відносяться ті, які безпосередньо впливають на результативний показник. Фактори, які визначають результативний показник побічно, за допомогою факторів першого рівня, називаються факторами другого рівня і т.д.

 Інформаційне та методичне забезпечення аналізу господарської діяльності | Метод аналізу господарювання, його характерні риси

Евристичні методи в АХД | Показники ділової активності та методика їх розрахунку. | Основні принципи організації АХД | Діагностика потенціалу підприємства 1. Організація діагностики потенціалу підприємства | Організаційні форми і виконавці аналізу господарської діяльності підприємств | методи елемінірованія | Методи і форми діагностики потенціалу підприємства | Документальне оформлення результатів аналізу господарської діяльності | Завдання аналізу використання трудових ресурсів і джерела даних | Інтегральний метод в АХД |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати